Constituția prevede că suveranitatea în Republica Moldova aparține poporului și așa cum actuala majoritate parlamentară nu reprezintă votul cetățenilor – sistemul electoral mixt aprobat de Parlament este ilegitim.
Împreună putem să-l abrogăm. Referendumul legislativ pentru anularea sistemului electoral mixt este o inițiativă civică pentru care au optat un grup de experți din societatea civilă, activiști și oameni de cultură.

Read more

Reforma sectorului public în Republica Moldova este indisolubil legată de integritatea achizițiilor. Prin semnarea Acordului de Asociere cu UE, RM s-a angajat să respecte și să-și ajusteze normele și practicile sale în materie de achiziții în vederea asigurării unor oferte transparente, în condițiile unui tratament non-discriminatoriu și competitiv. În acest fel, toți actorii implicați în procesul achizițiilor trebuie să se bucure de un tratament identic, iar aplicarea standardelor și regulamentelor prevăzute de legislație nu ar trebui să permită excepții de la regulă, realizând în practică și simulând armonizarea legislației naționale și a practicilor naționale cu Aquis-ul european și principalele sale directive.

Read more

Transparency International – Moldova îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu trenarea reformei în Autoritatea Naţională de Integritate (ANI). La peste un an de la adoptarea pachetului de legi privind integritatea, ANI aşa şi nu a devenit funcţională. Lenteţea exagerată a desfăşurării concursului de suplinire a funcţiilor de preşedinte şi vice-preşedinte (lansarea cu întârziere a concursului, amânarea şedinţelor Consiliului de Integritate, inclusiv din lipsă de cvorum, extinderile repetate ale termenelor depunerii dosarelor candidaţilor), vorbeşte despre caracterul intenţionat de tergiversare a acestui proces. În lipsa conducerii, precum şi a inspectorilor de integritate desemnaţi/selectaţi prin concurs, verificarea averilor şi intereselor persoanelor care ocupă funcţii publice este compromisă.

Read more

We expresses our deep concern about the slow path of the reform in the National Integrity Authority (NIA). More than a year after the adoption of the integrity laws package NIA did not become operational.

The exaggerated delay of holding the contest for the positions of the Chair and the Vice-Chair (delayed launch of the contest, postponement of the Integrity Council meetings, including due to lack of quorum, repeated extensions of the submission deadlines for candidates) speaks rather of the deliberate nature of the protraction of this process. In the absence of management, as well as  integrity inspectors designated/selected by contest, the process of verification of public officials’ assets and interests is compromised.

Read more