Home arrow Decisions of the Court of Accounts arrow Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 34 din 29.05.2008
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online
We have 1 guest online

 

 

 
Content
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 34 din 29.05.2008
Available only in romanian

privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007 (Monitorul Oficial nr.125-126 din 15.07.2008, art.19)

 

    Curtea de Conturi, în prezenţa ex-ministrului finanţelor dl M.Pop, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, directorului Direcţiei generale sinteză bugetară dl V.Bulicanu, directorului Trezoreriei de Stat dna A.Voronin, şefului Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Trezoreriei de Stat dna S.Purici, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007. Controlul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007 a fost efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008.
    ________________________________
    1 Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.


    Acţiunile de control au fost exercitate la Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat, avînd drept scop verificarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat şi respectării reglementărilor la întocmirea şi consolidarea indicatorilor Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 şi ai materialului adiţional acestuia.
    Pe perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere, cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare au fost dl M.Pop, ex-ministru al finanţelor; dl I.Chicu, ex-viceministru; dna N.Lupan, viceministru; dna A.Voronin, director al Trezoreriei de Stat; dna S.Anghel, vicedirector al Trezoreriei de Stat.
    Ministerul Finanţelor, organul administraţiei publice centrale de specialitate, îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 01.11.20052 (cu modificările şi completările ulterioare), elaborează şi promovează politica unică a Guvernului în domeniul bugetar-fiscal, al formării şi gestionării finanţelor publice, al aplicării pîrghiilor financiare, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.
    _________________________________
    2 M.O., 2005, nr.145-147, art.1211.

    Executarea de casă a mijloacelor bugetului de stat se efectuează prin Trezoreria de Stat – unitate instituită pe lîngă aparatul central al Ministerului Finanţelor, cu statut de Direcţie generală, constituită din Trezoreria Centrală şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, fără statut de persoană juridică.
    Potrivit atribuţiilor sale, Trezoreria Centrală, în anul 2007, a gestionat conturile curente bancare în valută naţională şi străină, deschise în Banca Naţională a Moldovei, şi conturile depozitare, deschise în băncile comerciale.
    Probele pentru susţinerea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor au fost obţinute în rezultatul diverselor proceduri de fond aplicate la evaluarea şi examinarea selectivă a: documentelor primare, înregistrărilor contabile şi trezoreriale ce stau la baza situaţiilor financiare prezentate în Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 (în continuare – Raport) şi materialul adiţional acestuia; procesului de consolidare a bilanţurilor şi rapoartelor cu privire la executarea bugetului autorităţilor/instituţiilor publice; corectitudinii şi veridicităţii reflectării rezultatelor privind: executarea veniturilor şi cheltuielilor pe toate componentele (veniturile şi cheltuielile de bază, proiecte investiţionale, mijloace şi fonduri speciale), datoriile debitoare şi creditoare, raporturile între bugetul de stat şi alte bugete etc. De asemenea, a fost verificată utilizarea alocaţiilor bugetare prevăzute pentru întreţinerea aparatului central al Ministerului Finanţelor şi Trezoreriei de Stat.
    Drept criteriu de bază la interpretarea constatărilor a servit realizarea indicatorilor aprobaţi de Parlament.
    Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

    1. Cu privire la execuţia pe ansamblu a bugetului de stat
    Bugetul de stat pe anul 2007
a fost aprobat iniţial prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.20063 (în continuare – Legea nr.348-XVI), potrivit căreia parametrii bugetari pe toate componentele au fost stabiliţi la venituri în sumă de 12088,5 mil.lei şi la cheltuieli – de 12161,4 mil.lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor de 72,9 mil.lei. Pe parcursul anului bugetar au fost efectuate trei rectificări de buget – prin Legile nr.132-XVI din 14.06.20074, nr.184-XVI din 26.07.20075 şi nr.272-XVI din 07.12.20076, precum şi operate modificări de către Ministerul Finanţelor, la cererile executorilor de buget, în temeiul prevederilor art.19 din Legea nr. 348-XVI.
În urma acestor modificări, parametrii bugetari definitivi au constituit la venituri 13954,3 mil. lei şi la cheltuieli – 14453,3 mil. lei, cu un deficit de 499,0 mil. lei.
    ____________________________________
   
3 M.O., 2006, nr.189-192, art.893.
    4 M.O., 2007, nr.86-89, art.388.
    5 M.O., 2007, nr.107-111, art.486.
   
6 M.O., 2007, ediţie specială, art.755.

    Execuţia pe ansamblu a bugetului de stat pe anul 2007 se prezintă astfel:

          (mil.lei)

Nr. d/o

Indicatori sintetici

Prevederi bugetare

Realizări

% faţă de prevederile bugetare

aprobate iniţial

rectificate de Parlament

definitive 

aprobate iniţial

rectificate de Parlament

definitive

1

2

3

4

5

6

7=6/3

8=6/4

9=6/5

1.

Venituri

12088,5

13878,4

13954,3

14058,6

116,3

101,3

100,7

2.

Cheltuieli 

12161,4

14234,9

14453,3

14257,1

117,2

100,2

98,6

3.

Deficit (-)

-72,9

-356,5

-499,0

-198,5

272,3

55,7

39,8

4.

Surse de finanţare a deficitului

72,9

356,5

499,0

198,5

 

 

 

5.

Sold la 01.01.2007

 

 

 

1133,9

 

 

 

6.

Sold la 31.12.2007

 

 

 

1316,7

 

 

 


    * Sursă: Date selectate din Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007

    Prevederile definitive ale bugetului de stat pe anul 2007 au fost realizate, potrivit datelor Raportului elaborat de Ministerul Finanţelor, la nivel de 100,7% la venituri, cu o depăşire în mărime absolută de 104,3 mil.lei, iar la cheltuieli – de 98,6%, acestea fiind mai mici cu suma de 196,3 mil.lei.
    Bugetul de stat pe anul 2007 a fost aprobat de Parlament iniţial cu un deficit de 72,9 mil.lei şi ulterior – de 356,5 mil.lei, definitiv fiind stabilit – de 499,0 mil.lei, majorarea fiind influenţată de modificările operate de Ministerul Finanţelor la cererile executorilor primari de buget în temeiul art.19 din Legea nr.348-XVI. Exerciţiul bugetar s-a încheiat cu un deficit bugetar de 198,5 mil.lei, format în urma depăşirii cheltuielilor asupra veniturilor pe 3 componente (proiecte finanţate din surse externe, fonduri speciale, mijloace speciale) în sumă totală de 422,1 mil.lei şi a excedentului pe componenta de bază în sumă de 223,6 mil.lei.
    În acest context, menţionăm faptul că art.43(42) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”7 (în continuare – Legea nr.847-XIII) stabileşte că orice modificare a deficitului bugetar în legea bugetară anuală este însoţită de o decizie a Parlamentului privind modificarea altor acte legislative ce ţin de modul de finanţare a deficitului majorat. Totodată, prevederile art.19 din Legea nr.348-XVI a autorizat Ministerul Finanţelor să modifice, la cererile întemeiate ale executorilor primari de buget, prevederile aprobate ale bugetului pe mijloacele speciale, fondurile speciale şi proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a acumulărilor de venituri suplimentare la mijloacele speciale şi fondurile speciale, a intrărilor suplimentare de credite şi granturi externe, precum şi din contul soldurilor de mijloace băneşti, la începutul anului, la conturile de mijloace speciale şi fonduri speciale şi la conturile proiectelor respective. În acelaşi timp, art.41(40) din Legea nr.847-XIII prevede că repartizarea soldurilor de mijloace băneşti constituite în urma executării bugetului în anul bugetar precedent ţine de procedura de rectificare a legii bugetare de către Parlament.
    ________________________________
    7 M.O., 1997, nr.19-20, art.197.

    La acoperirea deficitului de cheltuieli, precum şi pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe au fost atrase surse de finanţare în sumă totală de 920,7 mil.lei, din care: prin acordarea de împrumuturi şi proiecte externe – 577,6 mil.lei; mijloace din vînzarea valorilor mobiliare de stat – 118,5 mil.lei; mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor domeniului public – 199,7 mil.lei; mijloace din contul soldurilor la conturi înregistrate la începutul anului bugetar – 24,9 mil.lei.
    În anul 2007, au fost rambursate împrumuturi interne în sumă de 160,0 mil.lei şi externe – de 450,4 mil lei, acoperite cheltuieli formate de la diferenţa dintre cursul de schimb al surselor valutare – 24,8 mil.lei, acoperit deficitul obţinut în sumă de 198,5 mil.lei, ceea ce constituie în total 833,7 mil.lei, rămînînd un sold al mijloacelor neutilizate de 87,0 mil.lei. Suma mijloacelor neutilizate a contribuit la majorarea soldurilor mijloacelor la 31.12.2007.
    În Nota explicativă la Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007, soldul mijloacelor neutilizate a fost reflectat în mărime de 182,7 mil.lei, sau cu 95,7 mil.lei mai mult.
    2. Cu privire la execuţia veniturilor bugetului de stat pe toate componentele
    Veniturile încasate la bugetul de stat în anul 2007 pe toate componentele au însumat 14058,6 mil.lei, înregistrîndu-se, în comparaţie cu anul 2006, o creştere de 26,5% (2941,3 mil.lei).
În aspectul componentelor, executarea veniturilor se prezintă astfel:

(mil.lei)

Indicatori

2006

2007

Devieri

faţă de 2006

realizări

prevederi

definitive

realizări

devieri

nivelul executării, %

A

1

2

3

4=3-2

5=3/2

6=3-1

 Venituri – total

11117.3

13954,3

14058,6

104,3

100,7

2941,3

 Venituri de bază

9569,9

12296,7

12344,2

47,5

100,4

2774,3

 Proiecte investiţionale

253,0

353,3

382,5

29,2

108,3

129,5

 Fonduri speciale

216,6

174,8

179,1

4,3

102,4

-37,5

 Mijloace speciale

1077,8

1129,5

1152,8

23,3

102,1

75,0

    * Sursă: Date selectate din Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007, prezentate fără transferurile între componentele bugetului de stat

    În componenţa veniturilor totale realizate în anul 2007 ponderea majoră de 87,8% revine veniturilor de bază, de 8,2% – mijloacelor speciale, de 2,7% – proiectelor investiţionale şi de 1,3% – fondurilor speciale.
    În structura veniturilor bugetului de stat, încasărilor de la venituri fiscale le revin 76,3%, acestea constituind suma de 10733,3 mil.lei, fiind obţinută o creştere de 1982,6 mil.lei (22,7%) faţă de anul 2006. Ponderea majoră de 70,3% în totalul veniturilor fiscale revine veniturilor din taxa pe valoarea adăugată (în continuare –TVA), care însumează 7544,2 mil.lei după efectuarea restituirilor TVA.
    Volumul realizării veniturilor fiscale este influenţat de restituirea TVA în sumă de 1364,9 mil.lei, ceea ce este cu 14,9 mil.lei mai mult decît prevederile definitive şi de restituirea accizelor în sumă de 45,0 mil.lei.
    Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă de 1013,5 mil.lei, sau 7,2% din totalul veniturilor, înregistrîndu-se o creştere de 64,1%, sau mai mult cu 395,6 mil. lei faţă de anul 2006. Situaţia a fost favorizată semnificativ de creşterea faţă de anul 2006 a încasărilor venitului net al Băncii Naţionale a Moldovei cu 150,7 mil.lei, dividendelor aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni – cu 71,3 mil.lei, a taxelor şi plăţilor administrative – cu 75,0 mil.lei.
    Veniturile din mijloace speciale au fost realizate în sumă de 1152,8 mil.lei, ceea ce este cu 23,3 mil.lei mai mult decît prevederile definitive, pe cînd faţă de indicii aprobaţi iniţial creşterea constituie 222,4 mil.lei, sau 23,9%. Abaterile respective rezultă din nivelul de planificare a acestor surse de către executorii de buget, acceptat de Ministerul Finanţelor în modul prezentat de executori.
    Veniturile fondurilor speciale au fost executate în sumă de 179,1 mil.lei, înregistrîndu-se o descreştere cu 17,3% (37,5 mil.lei) faţă de anul 2006, în rezultatul includerii a 6 fonduri speciale la componenta de bază.
    Executarea veniturilor totale ale bugetului de stat include şi suma de 12,1 mil.lei, ce reprezintă transferurile de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) ca contribuţii în Fondul de Investiţii Sociale.
    Încasările la bugetul de stat provenite din granturi au constituit în total 967,8 mil.lei, inclusiv: granturi interne – 13,1 mil.lei, granturi externe: pentru susţinerea bugetului – 597,9 mil.lei şi pentru proiecte investiţionale – 356,8 mil.lei.
    În rezultatul verificărilor efectuate privind evidenţa veniturilor pe unele tipuri de venit, s-a constatat:
    - Ministerul Finanţelor n-a asigurat reflectarea corectă în prevederile definitive ale bugetului de stat, în aspectul tipului respectiv de venit, a dobînzilor aferente soldurilor mijloacelor băneşti ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2007 în sumă de 450,0 mii lei, acestea fiind atribuite la partea de venituri din mijloace speciale.
    - Trezoreria de Stat n-a asigurat corectitudinea înregistrării încasărilor în conturile trezoreriale de venituri la tipurile „Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat” şi „Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare”. Datorită acestui fapt, pe parcursul anului, erau reflectate incorect executările acestor tipuri de venit, care au fost corectate la finele anului. Astfel, la tipul „Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat” au fost înscrise încasări provenite din „Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare” în sumă de 16,2 mil.lei. Acest fapt ulterior a influenţat şi asupra corectitudinii rectificărilor surselor bugetului. Ca rezultat, nivelul de executare a acestor surse a constituit 54,3% şi, respectiv, 236,3% faţă de prevederile definitive.
    - Nivelul de executare, în aspectul tipurilor de venit, variază semnificativ de la 39,5% şi de 4,2 ori mai mult faţă de indicii precizaţi.
    - Nivelul de executare a veniturilor totale a fost influenţat nesemnificativ de neprecizarea ca surse de formare a bugetului a încasărilor în sumă de 2,5 mil.lei pe 12 tipuri de venit.
    - Neîncăsările la 19 tipuri de venit ale bugetului de stat, executate sub nivelul indicilor bugetari definitivi (pe toate componentele), au constituit 194,7 mil.lei.
    - Restanţele agenţilor economici la plăţile de bază calculate pentru încasare la bugetul de stat (fără penalităţi şi amenzi), conform datelor Raportului, la 31.12.2007, au însumat 316,9 mil.lei (din care 71,0%, sau 225,1 mil.lei – formate în anul 2007). În comparaţie cu începutul anului (1058,2 mil.lei), restanţele au înregistrat o micşorare de circa 3,3 ori, fapt condiţionat de amnistia fiscală aplicată în baza Legii nr.111-XVI din 27.04.2007 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”8, în temeiul căreia au fost amnistiate restanţe la plăţile de bază în sumă de circa 980,2 mil.lei.
    __________________________________
    8 M.O., 2007, nr.64-66, art.300.

    În structura restanţelor, partea preponderentă o deţin neplăţile la impozitele şi taxele administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat – 63,6% (201,6 mil.lei), Serviciul Vamal – 34,8% (110,3 mil.lei) şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – 1,6% (5,0 mil.lei).
    3. Cu privire la cheltuielile bugetului de stat pe toate componentele
    Execuţia de casă a bugetului de stat pe anul 2007 la partea de cheltuieli pe toate componentele a constituit 14257,1 mil.lei, rezultînd un grad de realizare de 98,6% faţă de prevederile definitive şi neînsuşirea alocaţiilor bugetare anuale în sumă de 302,5 mil.lei.
    Sub aspectul componentelor, cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007 s-au executat sub nivelul prevăzut de buget la toate componentele. Astfel, cheltuielile de bază efectuate din contul veniturilor generale de stat au alcătuit 12120,6 mil.lei, sau 99,7%, cheltuielile executate din contul fondurilor şi mijloacelor speciale – 198,1 mil.lei (97,2%) şi, respectiv, 1164,5 mil.lei (91,7%), iar cheltuielile aferente proiectelor finanţate din surse externe – 779,8 mil.lei (94,6%).
    Sub aspect funcţional, cota majoră în totalul cheltuielilor bugetului de stat revine cheltuielilor neatribuite la alte grupe principale – 18,2% (2594,5 mil.lei), urmate de cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii – 12,9% (1836,9 mil.lei) şi pentru asigurarea şi asistenţa socială – 12,5% (1786,9 mil.lei).
    În aspectul clasificaţiei economice, din suma totală a cheltuielilor, 67,8% (9660,5 mil.lei) o reprezintă cheltuielile proprii ale bugetului de stat, iar 32,2% (4596,6 mil.lei) – transferurile către alte bugete.
    În anul 2007, faţă de anul 2006, cheltuielile pe unele articole ale clasificaţiei economice au fost în creştere, precum: transferurile curente – cu 1411,0 mil.lei (din care majorarea transferurilor la fondul de susţinere financiară a UAT – 437,3 mil.lei); pensiile militarilor plătite din contul bugetului de stat – cu 199,5 mil.lei; primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de Guvern – cu 193,4 mil.lei; investiţiile capitale – cu 458,3 mil.lei etc.
    Ponderea semnificativă în totalul cheltuielilor bugetului de stat revine cheltuielilor pentru transferuri curente – 34,2%, urmate de cheltuielile pentru retribuirea muncii – 15,2%, plata mărfurilor şi serviciilor – 11,6%, transferuri capitale – 7,0%.
    În rezultatul verificărilor efectuate asupra cheltuielilor bugetului de stat pe toate componentele, se relevă:
    - Gradul de executare a cheltuielilor pe grupele principale de funcţie, în comparaţie cu prevederile definitive, este cuprins între 85,4% şi 111,4%.
    - În condiţiile în care nivelul cheltuielilor executate în total este de 98,6%, pe 5 grupe principale de funcţie se constată realizări cu depăşirea limitelor bugetare definitive. Aceste depăşiri însumează 57,4 mil.lei, din care: 28,0 mil.lei (cu 2,5% peste limită) la grupa principală de funcţie „Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă  şi gospodăria apelor”, care au fost determinate de aplicarea prevederilor art.5 din Legea nr. 348-XVI. În rest, depăşirile limitelor bugetare în sumă de 29,4 mil.lei au fost efectuate contrar prevederilor art.19 din Legea nr. 348-XVI.
    - Sub nivelul limitelor bugetare au fost executate cheltuielile pe 15 grupe principale de funcţie, neînsuşirile alocaţiilor însumînd în total 240,0 mil.lei, din care: „Învăţămîntul” – 80,0 mil.lei, „Asigurare şi asistenţă socială” – 37,8 mil.lei, „Servicii de stat cu destinaţie generală” – 30,5 mil.lei etc.
    - Ministerul Finanţelor n-a asigurat corectitudinea aplicării clasificaţiei organizaţionale a cheltuielilor bugetare la atribuirea cheltuielilor în sumă de 14,0 mil lei, planificate şi utilizate pentru procurarea centralizată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (tipul 19) a mijloacelor fixe distribuite inspectoratelor fiscale teritoriale (tipul 20).
    - Cheltuielile efective executate din contul componentei de bază de către Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” au depăşit limitele definitive ale alocaţiilor planificate cu circa 40,0 mil.lei.
    - Proiectele finanţate din sursele externe deservite prin sistemul bancar n-au introdus în ordinea stabilită modificări la indicii definitivi, reieşind din resursele disbursate efectiv pe parcursul anului, ca rezultat condiţionînd depăşirea limitelor aprobate ale executărilor de casă şi efective cu 46,1 mil.lei şi, respectiv, cu 47,2 mil.lei.
    - În aspectul destinaţiilor economice, cheltuielile bugetare au fost executate sub nivelul definitiv, excepţie făcînd doar transferurile curente şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de Guvern. Astfel, mai puţin decît limitele bugetare au fost executate cheltuielile pentru: retribuirea muncii – cu 21,5 mil.lei, (99,0%); plata mărfurilor şi serviciilor – cu 66,2 mil.lei (96,2%); transferuri capitale pentru implementarea proiectelor investiţionale – cu 23,9 mil.lei (97,0%); procurarea mijloacelor fixe – cu 24,0 mil.lei (95,1%) etc. Totodată, a fost admisă majorarea datoriilor creditoare.
    - Pe parcursul anului s-a înregistrat alocarea de mijloace financiare unor executori de buget înainte de aprobarea sursei de finanţare şi limitei bugetare. Astfel, pe parcursul anului, în baza hotărîrilor emise de Guvern, au fost alocate mijloace din contul veniturilor generale ale bugetului de stat în sumă de 487,1 mil.lei, iar din contul redistribuirii alocaţiilor totale prevăzute pentru investiţii şi reparaţii capitale în bugetul de stat – de 28,9 mil.lei, rectificările bugetare fiind efectuate ulterior.
    - În anul 2007, Ministerul Finanţelor a înregistrat multiple modificări la planurile de finanţare ale executorilor de buget, condiţionate de redistribuiri, realocări/alocaţii suplimentare, acest fapt determinînd majorarea volumului de operaţiuni efectuate de Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat şi executorii de buget.
    - Mărimea cheltuielilor pentru achitarea titlurilor executorii din contul bugetului de stat rămîne a fi considerabilă. Astfel, pe parcursul anului 2007, la bugetul de stat au fost depuse spre achitare titluri executorii emise de instanţele judecătoreşti şi hotărîri emise de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (în continuare – CEDO) în sumă de 18,6 mil.lei, fiind achitate integral. În comparaţie cu anul 2006, cheltuielile în aceste scopuri s-au majorat de 2,5 ori, sau cu 11,3 mil.lei. Mijloacele bugetare cheltuite pentru achitarea hotărîrilor CEDO au fost în mărime de 15,4 mil.lei, fiind în creştere faţă de anul 2006 cu 11,8 mil.lei, sau de 4,3 ori.
    În condiţiile creşterii considerabile a cheltuielilor pentru executarea titlurilor executorii rămîne nesoluţionată problema exercitării de către Ministerul Finanţelor şi Procuratura Generală a dreptului de regres împotriva persoanelor vinovate de prejudiciul cauzat statului, prevăzute de art.20 din Legea nr.1545-XIII din 25.02.1998 „Privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti”9 (cu modificările şi completările ulterioare).
    ____________________________
    9 M.O.,1998, nr.50-51, art.359.

    - Periodicitatea finanţării cheltuielilor de la bugetul de stat, pe parcursul anului, s-a stabilit, după cum urmează: trimestrul I – 3065,9 mil.lei, sau 21,5% din totalul anual; trimestrul II – 3304,3 mil.lei, sau 23,2%; trimestrul III – 3487,0 mil.lei, sau 24,4%; trimestrul IV – 4399,9 mil.lei, sau 30,9%. De menţionat că ponderea semnificativă în totalul finanţărilor pe trimestrul IV revine celor pentru luna decembrie, care constituie 50,5%, sau 2220,7 mil.lei, iar în totalul finanţărilor anuale – 15,6%. Acest fapt condiţionează majorarea datoriilor debitoare înregistrate la finele anului bugetar, impunînd o planificare şi executare ritmică a bugetului de stat.
    - Conform datelor Raportului, datoriile debitoare pe toate componentele, la 31.12.2007, au însumat 312,4 mil.lei (din care 35,4 mil.lei – cu termenul de achitare expirat), care au fost condiţionate de achitarea în avans a procurărilor efectuate, datorită finanţării obţinute la finele anului bugetar. Cele mai semnificative datorii debitoare s-au înregistrat la: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene – 53,8 mil.lei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – 46,0 mil.lei; Ministerul Sănătăţii – 14,6 mil.lei; Ministerul Culturii şi Turismului – 10,2 mil.lei.
    - Cheltuielile bugetului de stat executate din Fondul de rezervă al Guvernului sînt în creştere faţă de anul 2006 cu circa 7,9 mil.lei. Iniţial Fondul de rezervă al Guvernului a fost aprobat în sumă de 37,0 mil.lei. Ulterior acesta a fost majorat cu 24,0 mil.lei şi atins limita bugetară de 61,0 mil.lei (0,6 la sută din componenta de bază). Pe parcursul anului 2007, Guvernul a emis hotărî pentru alocarea a 62,6 mil.lei (dintre care 3,7 mil.lei – pentru executarea hotărîrilor adoptate şi neexecutate în anii precedenţi), sau cu 1,6 mil.lei mai mult decît limita bugetară. Potrivit Raportului, la 01.01.2008, la cheltuielile executate din Fondul de rezervă al Guvernului au fost înregistrate datorii debitoare de 0,4 mil.lei.
    Din Fondul de rezervă al Guvernului au fost finanţate unele acţiuni care nu corespund destinaţiilor prevăzute în pct.2 din Regulamentul aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27.06.1997 „Despre Regulamentul privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă al Guvernului”10 (în continuare – Regulamentul aprobat prin Legea nr.1228-XII). Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr.913 din 10.08.2007 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”11 Agenţiei Sportului i-au fost alocate mijloace în sumă de 1468,9 mii lei pentru stingerea datoriilor creditoare ale S.A. „Stadionul Republican”.
    __________________________________
    10 M.O., 1997, nr.57-58, art.511.
    11 M.O., 2007, nr.127-130, art.950.

    Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” i-au fost alocate mijloace în sumă de 1,0 mil.lei, în baza Hotărîrii Guvernului nr.836 din 24.07.2007 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”12, pentru majorarea capitalului social al Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”.
    __________________________________
    12 M.O., 2007, nr.107-111, art.869.

    - Formarea datoriilor creditoare parţial este condiţionată de execuţia cheltuielilor efective cu depăşirea limitelor bugetare atît în anul 2007, cît şi în anii precedenţi. Conform datelor Raportului, datoriile creditoare la 31.12.2007 constituiau 368,4 mil.lei (66,5 mil.lei – cu termenul de achitare expirat şi 164,4 mil.lei – datoriile la retribuirea muncii), micşorîndu-se, faţă de 31.12.2006, cu 14,9 mil.lei. Printre executorii primari de buget care au admis formarea celor mai mari datorii creditoare sînt: Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” – 56,6 mil.lei (27,3 mil.lei – cu termenul de achitare expirat), Ministerul Educaţiei şi Tineretului – 17,6 mil.lei, Ministerul Apărării – 6,4 mil.lei etc.    
    - Cheltuielile bugetului de stat pentru achitarea cotelor de membru al Republicii Moldova în organismele internaţionale, transferate în mod centralizat de către Ministerul Finanţelor, au constituit 50,9 mil.lei, însă, conform datelor Raportului, la acest articol au fost reflectate cheltuieli în sumă de 53,4 mil.lei, sau cu 2,5 mil.lei mai mult. Această deviere este condiţionată de atribuirea incorectă la articolul de cheltuieli „Transferuri peste hotare” a unor cheltuieli efectuate de către unii executori de buget în sumă totală de 2,5 mil.lei, din care pentru procurarea de bunuri – 0,2 mil.lei şi pentru întreţinerea reprezentanţilor în organismele internaţionale – 2,3 mil.lei.
    - La grupa principală „Creditarea netă”, s-au preconizat a fi restabilite în bugetul de stat de către agenţi economici mijloace pentru creditele interne, externe şi garanţiile de stat în sumă totală de 59,3 mil.lei. Executarea la grupa respectivă a constituit 72,8 mil.lei, cu includerea sumelor transferate ca alocaţii neutilizate şi utilizate contrar destinaţiei de către instituţiile bugetare în mărime de 25,1 mil.lei (35%). Acest fapt denotă că neîncasările (faţă de prevederi) de la agenţii economici datornici pentru creditele interne, externe şi garanţiile de stat au constituit 11,8 mil.lei.
    4. Cu privire la executarea veniturilor şi cheltuielilor la componenta „Mijloace speciale”
    Realizarea veniturilor şi cheltuielilor din contul mijloacelor speciale se prezintă în tabelul de mai jos:

mil.lei

Indicatori sintetici

2006

2007

Realizat în comparaţie  cu

Nivelul realizării faţă de (%)

 

Executat

Prevederi aprobate

Prevederi precizate

Prevederi definitive

Executat

 

2006

2007

2006

Precizat 2007

Definitiv 2007

 

A

1

2

3

4

5

6=5-1

7=5-4

8=5/1

9=5/3

10=5/4

 

Venituri

1077,8

930,4

1083,7

1134,4

1157,6

79,8

23,2

107,4

106,8

102,0

 

Cheltuieli

1067,1

930,4

1083,7

1270,3

1164,5

97,5

-105,8

109.1

107,5

91,7

 

Excedent

10,8

0,0

0,0

-135,9

-6,9

-17,6

129,0

 

 

 

 

Modificarea soldurilor la conturi

-10,8

 X

135,9 

6,9

X

X

X

X

X

 

*Sursă: Date selectate din Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007


   

    Analiza datelor din tabel denotă că bugetul de stat pe anul 2007 la componenta „Mijloace speciale” a fost executat la venituri în sumă de 1157,6 mil.lei şi la cheltuieli – de 1164,5 mil.lei, sau cu 7,4% şi, respectiv, 9,1% mai mult faţă de anul 2006. În pofida faptului că veniturile au fost executate peste nivelul definitiv (102,0%), iar cheltuielile – sub nivelul definitiv (91,7%), exerciţiul bugetar la componenta în cauză s-a încheiat cu un deficit de 6,9 mil.lei, sau a fost micşorat cu 129,0 mil.lei faţă de prevederile definitive.
    Ponderea majoră în totalul veniturilor din mijloacele speciale revine mijloacelor obţinute din „Servicii cu plată” – 79,3% (918,0 mil.lei), urmate de mijloacele din „Plata pentru chiria/arenda bunurilor proprietate publică” – 7,8% (90,2 mil.lei) şi „Granturi, sponsorizări/filantropie şi donaţii” – 6,3% (73,3 mil.lei) etc. În anul 2007, la toate categoriile, cu excepţia categoriei „Alte mijloace speciale”, s-a înregistrat o creştere de la 7,0% pînă la 49,0% faţă de realizările în anul 2006.
    Potrivit Bilanţului executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice din contul mijloacelor speciale, fondurilor, mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe şi altor mijloace la 01.01.2008, datoriile debitoare reflectate la venituri constituiau 180,7 mil.lei (neîncasarea plăţilor în urma acordării diferitor servicii), iar cele creditoare – 65,1 mil.lei (achitarea serviciilor în avans).
    În aspectul clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare, se poate menţiona că cota considerabilă de circa 82% în totalul cheltuielilor din contul mijloacelor speciale revine la 4 grupe: „Învăţămînt” – 43,8% (510,9 mil.lei), „Menţinerea ordinii publice” – 15,9% (185,8 mil.lei), „Servicii de stat cu destinaţie generală” – 12,5% (145,3 mil.lei) şi „Ocrotirea sănătăţii” – 9,4% (109,7 mil.lei), fiind în creştere faţă de realizările în anul 2006.
    Nerespectînd prevederile art.12 alin.(3) din Legea nr.847-XIII, unele instituţii publice n-au prezentat nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată şi mărimile taxelor la servicii, precum şi privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe tipuri, pentru stabilire de către Guvern. Astfel, n-au fost aprobate de către Guvern mijloacele speciale formate şi gestionate de Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
   
5. Cu privire la executarea veniturilor şi cheltuielilor la componenta „Fonduri speciale”
    Conform datelor Raportului, veniturile la componenta „Fonduri speciale” au fost executate în sumă de 180,2 mil.lei (din care transferuri de la componenta de bază – 1,0 mil.lei), sau la nivelul de 102,4% faţă de prevederile definitive. Executarea veniturilor fondurilor speciale, în anul 2007, cu 38,4 mil.lei mai puţin faţă de anul 2006 este condiţionată de faptul trecerii a 6 fonduri speciale la componenta de bază.
   
Cheltuielile au fost executate în sumă de 198,1 mil.lei, sau la nivelul de 97,2% faţă de prevederile definitive. Executarea la componenta „Fonduri speciale” se prezintă în tabelul ce urmează:

mil.lei

Indicatori sintetici

2006

2007

Realizat faţă de

Nivelul realizării faţă de (%)

 

Execu-
tat

Preve-
deri apro-
bate

Preve-

deri preci-

zate

Preve-

deri defini-

tive

Execu-
tat

 

2006

Definitiv 2007

2006

Precizat

2007

Definitiv

2007

 

A

1

2

3

4

5

6=5-1

7=5-4

8=5/1

9=5/3

10=5/4

 

Venituri

218,5

137,8

168,3

175,9

180,2

-38,4

4,3

82,4

107,0

102,4

 

Cheltuieli

196,1

136,2

196,3

203,9

198,1

2,1

-5,7

101.1

100,9

97,2

 

Excedent

22,5

1,6

-28,0

-28,0

-18,0

-40,5

10,0

-79,9

64,2

64,2

 

Modificarea soldurilor la conturi

-22,5

 

 

 

18,0

 

 

 

 

 

 

    *Sursă: Date selectate din Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007

    În urma analizei veniturilor şi cheltuielilor în aspectul fondurilor speciale, constatăm următoarele:
    · Neexecutările la 11 surse de venituri ale 7 fonduri speciale însumează 4,7 mil.lei.
    · În aspectul destinaţiilor economice ale cheltuielilor sub nivelul limitelor de alocaţii definitive, n-au fost asimilate alocaţii aprobate în sumă totală de 10,2 mil.lei.
    · Veniturile „Fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii” au fost executate în sumă totală de 12,0 mil.lei, iar cheltuielile – de 17,7 mil.lei, deficitul fiind acoperit din contul soldului la începutul anului. Din contul mijloacelor fondului, Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a utilizat 3,2 mil.lei, planificate pentru reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor, pe cînd examinarea devizelor şi proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate denotă faptul necorespunderii atribuirii lucrărilor efectuate (ţinînd cont de caracterul lor) la reparaţiile curente, care, în aspectul clasificaţiei economice, corespund cheltuielilor pentru reparaţiile capitale. În consecinţă, mărimea acestor cheltuieli n-a fost atribuită la majorarea valorii mijlocului fix respectiv.
    6. Cu privire la rezultatele examinării rapoartelor anuale (pe toate componentele) ale executorilor primari de buget, prezentate Ministerului Finanţelor
    Ministerul Finanţelor n-a asigurat pe deplin controlul asupra plenitudinii reflectării în rapoartele autorităţilor publice centrale a unor operaţiuni efectuate din contul mijloacelor bugetare. Astfel, în anul 2007, din contul bugetului de stat, unor autorităţi publice centrale le-au fost alocate mijloace în sumă totală de 224,0 mil.lei pentru efectuarea investiţiilor pe termen lung (pentru majorarea capitalului social al unor întreprinderi de stat, dintre care Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor – 192,0 mil.lei (Î.S. „Calea Ferată din Moldova”), Serviciului de Informaţii şi Securitate – 28,9 mil lei, Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” – 3,1 mil.lei), care, conform pct.130' şi 130'’ din Instrucţiunea privind evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.199613 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Instrucţiunea nr.85), urmau a fi reflectate de către aceste autorităţi în bilanţul lor, în activ, la subconturile „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” şi „Investiţii pe termen lung în părţi legate”, şi, în pasiv, la subcontul „Fondul investiţional”. La 31.12.2007, corespunzător au fost reflectate numai 32,0 mil.lei. Pe parcursul controlului, au fost efectuate corectările respective în bilanţul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (192,0 mil.lei).
    __________________________________
    13 Nu este dată publicităţii.

    Continuă formarea surplusurilor de materiale în sume semnificative, deşi Ministerul Finanţelor, în comun cu unele autorităţi publice centrale, a stabilit normative la formarea stocurilor de bunuri materiale de pînă la 2 luni. În urma verificării rapoartelor privind circulaţia valorilor materiale ale instituţiilor bugetare, s-a constatat că, la 31.12.2007, totalul soldurilor de bunuri materiale formate din contul bugetului de stat a constituit 723,7 mil.lei, în timp ce cheltuielile anuale pentru necesităţile executorilor de buget constituie 493,3 mil.lei. Aceste stocuri permit asigurarea executorilor de buget cu bunuri pe parcursul a circa 18 luni calendaristice, fapt din care rezultă necesitatea asigurării unui control din partea Ministerului Finanţelor şi a executorilor primari de buget asupra formării stocurilor de bunuri materiale.
    Ministerul Finanţelor, nerespectînd pct.25 din Regulamentul Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 01.11.200514 (în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1138) şi prevederile punctelor 4, 16, 18 din Regulamentul privind dările de seamă contabile ale instituţiei publice. Inventarierea patrimoniului, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.7 din 18 ianuarie 1999, n-a aprobat Instrucţiunile privind modul de completare a formularelor speciale şi tipizate, modul de întocmire a rapoartelor financiare în instituţiile publice şi a rapoartelor despre executarea bugetului de stat, inclusiv a mijloacelor şi a fondurilor speciale, a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi despre utilizarea alocaţiilor de către instituţiile bugetare; n-a participat la examinarea rapoartelor anuale ale instituţiilor subordonate ministerelor; n-a comunicat obiecţiile şi sugestiile asupra rapoartelor anuale ale autorităţilor publice centrale.
    ________________________________
    14 M.O., 2005, nr.145-147, art.1211.

    Potrivit pct.48 lit.c) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1138, Ministerul Finanţelor este autorizat să exercite, prin organele sale de specialitate, controlul asupra autenticităţii evidenţei contabile a rapoartelor ministerelor şi autorităţilor administrative centrale, deşi Strategia de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.74 din 29.01.200815, prevede delegarea responsabilităţilor către executorii primari de buget prin descentralizarea treptată a auditului intern.
    ______________________________
    15 M.O., 2008, nr.28-29, art.147.

    7. Cu privire la corectitudinea consolidării Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007
    Potrivit datelor reflectate în Bilanţul general al Trezoreriei de Stat pe anul 2007, suma activelor şi pasivelor, la 31.12.2007, constituie 2276,6 mil.lei, pe cînd real acestea urmau a fi reflectate în sumă de 2789,0 mil.lei, sau cu 512,4 mil.lei mai mult. Aceste diminuări au fost condiţionate de neincluderea în bilanţul general a mijloacelor băneşti ale bugetelor UAT.
    În urma verificărilor efectuate asupra corectitudinii elaborării şi consolidării Raportului, s-a constatat:
    - La momentul iniţierii controlului Curţii de Conturi, Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat nu întocmise Bilanţul general al bugetului de stat pe anul 2007, acesta fiind elaborat în perioada controlului şi ulterior inclus în Raport.
     - Soldurile de mijloace reflectate în Raportul privind situaţia conturilor extrabilanţiere la 31.12.2007 au fost diminuate cu 141,1 mil.lei (ceea ce reprezintă datoria bugetului de stat la creditele preferenţiale), care pe parcursul controlului s-au corectat corespunzător.
    - Verificarea identităţii datelor reflectate în Raport cu datele din rapoartele autorităţilor publice centrale, precum şi corelarea acestora în diferite formulare (adiţionale la raport) denotă unele erori privind reflectarea datoriilor debitoare în sumă de 24,5 mii lei şi a datoriilor creditoare de 84,0 mii lei; atribuirea corectă a diferenţei dintre cursul de schimb al surselor valutare – 23,0 mii lei.
    - În Raportul privind finanţarea investiţiilor capitale pe beneficiari şi obiective (pe toate componentele) n-au fost incluse cheltuielile de casă pentru investiţiile capitale în sumă de 8,6 mil.lei pentru obiectivul Palatului de căsătorii din mun.Chişinău (executor primar de buget – Ministerul Dezvoltării Informaţionale).
    - N-au fost reflectate la majorarea valorii mijloacelor fixe cheltuielile efectuate pentru reparaţia capitală a sediului Centrului de Recuperare „Sergheevca”, în sumă de 362,0 mii lei (executor primar de buget – Ministerul Sănătăţii).
    - Mijloacele restabilite la bugetul de stat în sumă de 139,5 mii lei au fost atribuite la grupa 23 „Creditarea netă”, deşi urmau a fi reflectate la micşorarea cheltuielilor la grupa principală 20 „Activităţi şi servicii neatribuite la alte grupuri principale”.
    - La efectuarea operaţiunilor de consolidare nu s-au luat în consideraţie raporturile între componentele bugetului de stat în sumă de 1,0 mil.lei, fapt care a determinat dublarea cheltuielilor din contul veniturilor speciale.
    8. Cu privire la cheltuielile pentru aparatul central al Ministerului Finanţelor şi Trezoreria de Stat
    Pentru cheltuielile Ministerului Finanţelor şi Trezoreriei de Stat, s-a precizat limita alocaţiilor pe anul 2007 în sumă de 46,3 mil.lei, executarea de casă şi cea efectivă constituind, respectiv, 46,7 mil.lei şi 47,9 mil.lei. Datoriile debitoare şi cele creditoare la finele anului au însumat, corespunzător, 0,4 mil.lei şi 1,3 mil.lei. Pe ansamblu, datele reflectate în rapoartele anuale ale aparatului Ministerului Finanţelor corespund celor din evidenţă, reflectînd situaţia reală a operaţiunilor executate.
    Concomitent, menţionăm prezenţa unor nereguli la înregistrarea contabilă a unor operaţiuni economice, şi anume:
    - Nerespectînd prevederile pct.130' şi pct.130" din Instrucţiunea nr.85, Ministerul Finanţelor n-a reflectat în evidenţa contabilă capitalul social al întreprinderilor de stat pe lingă Ministerul Finanţelor (Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării – 0,9 mil.lei şi întreprinderea de Stat „Fintehinform” – 1,5 mil.lei) în sumă de 2,4 mil.lei, precum şi acţiunile Ministerului Finanţelor în Banca de Economii în sumă de circa 16,0 mil.lei.
    - Ministerul Finanţelor, incorect a trecut la cheltuieli bugetare mijloacele alocate şi utilizate în sumă de 0,8 mil.lei pentru elaborarea documentaţiei tipice de proiect la obiectivul „Galeria de acces din sediul aparatului central la sediul Întreprinderii de Stat „Fintehinform”, care urmau a fi reflectate în evidenţa contabilă ca „Cheltuieli din buget pentru investiţii capitale”.
    9. Performanţele realizate în domeniul managementului financiar public în perioada anului 2007
    Executarea de casă a bugetului de stat, efectuată prin intermediul Trezoreriei de Stat, potrivit funcţiilor, include colectarea şi evidenţa zilnică a veniturilor, managementul şi controlul cheltuielilor prin respectarea limitelor şi destinaţiilor alocaţiilor bugetare stabilite executorilor de buget, raportarea executării de casă a bugetului etc. La acest nivel sînt stabilite procedurile controlului asupra executării de casă a cheltuielilor de către executorii finanţaţi de la bugetul de stat, care sînt monitorizate zilnic. Eforturile Ministerului Finanţelor din ultimii ani sînt concentrate asupra îmbunătăţirii managementului financiar în sistemul de gestionare a finanţelor publice prin implementarea Proiectului „Managementul finanţelor publice”. Astfel, la componenta „Sistemul de planificare şi executare a bugetului”, au fost elaborate: noua Clasificaţie bugetară, în conformitate cu cerinţele Fondului Monetar Internaţional; proiectul Planului de conturi unic pentru sectorul public; Concepţia de reformare a evidenţei contabile şi raportării în sectorul bugetar; proiectul Instrucţiunii privind evidenţa contabilă în instituţiile publice. La componenta „Controlul şi auditul intern”, s-au aprobat Concepţia controlului financiar public intern şi Strategia de dezvoltare a controlului financiar public intern, care în ansamblu reprezintă baza pentru crearea şi implementarea în Republica Moldova a controlului şi auditului intern în conformitate cu modelul Uniunii Europene privind controlul financiar public intern (PIFC).
    Întru asigurarea procesului de dezvoltare a prognozelor şi previziunilor fluxului de numerar, de eliberare a fondurilor în cadrul execuţiei de buget, de monitorizare a fluxului şi necesităţilor aşteptate de numerar, de emisie şi de răscumpărare a valorilor mobiliare de stat pentru finanţarea activităţilor programate în buget, Ministerul Finanţelor – Trezoreria Centrală, de la 01.03.2007, a devenit participant direct al sistemului automatizat de plăţi interbancare (în continuare –SAPI), fiindu-i deschis în Banca Naţională a Moldovei Contul Unic Trezorerial.
    În Contul Unic Trezorerial au fost transferate, începînd cu 01.01.2007, de la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale, mijloacele speciale, fondurile speciale şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, iar la 31.12.2007 s-au transferat soldurile mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de la conturile bancare deservente în băncile comerciale.
    Întru eficientizarea efectuării operaţiunilor bancare, optimizarea schimbului electronic de documente între unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat şi clienţii săi, Ministerul Finanţelor a procurat şi instalat Sistemul Informaţional de Deservire a Conturilor la Distanţă „Client-Trezorerie”, care permite deservirea la distanţă a trezoreriilor teritoriale şi a clienţilor (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină), fără prezentarea documentelor şi a informaţiei pe suport de hîrtie şi fără a recurge la serviciile băncilor comerciale.
    Prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor – Trezoreria Centrală se gestionează circa 90% din mijloacele bugetului public naţional. Excepţie fac doar mijloacele proiectelor finanţate din surse externe gestionate prin bănci comerciale, mijloacele Ambasadelor Republicii Moldova, mijloacele Departamentului de Executare a Deciziilor Judiciare şi mijloacele valutare încasate ca garanţie (mijloace temporar intrate în posesie) ale Serviciului Vamal.
    Aceste performanţe realizate pe parcursul anului 2007 sînt semnificative şi susţin procesele de dezvoltare continuă a managementului finanţelor publice.
    În acest context, menţionăm şi complexitatea Raportului elaborat de către Ministerul Finanţelor, care comunică, prin totalitatea sistematizată de indicatori, informaţia ce caracterizează situaţia financiară, prezintă veniturile şi cheltuielile din perioada de gestiune, explică mişcările soldurilor conturilor mijloacelor băneşti la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, totalitatea cheltuielilor din perioada de sistematizare în toate aspectele Clasificaţiei bugetare etc.
    Totodată, pentru executarea reuşită a bugetului şi asigurarea folosirii eficiente şi eficace a resurselor în cadrul executării bugetului, Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat, concomitent cu executarea de casă şi gestionarea numerarului, urmează să-şi concentreze activităţile şi asupra monitorizării angajamentelor şi obligaţiilor autorităţilor publice, consolidării tuturor fondurilor publice, evidenţei depline a activelor şi pasivelor, precum şi asupra prezentării de către acestea a unor rapoarte exacte şi oportune referitor la poziţia financiară a sistemului finanţelor publice.
    Ministerul Finanţelor urmează să asigure monitorizarea plenitudinii evidenţei şi reflectării în bilanţuri de către autorităţile publice centrale a sumelor investiţiilor pe termen lung în capitalul statutar al altor întreprinderi. Potrivit datelor prezentate de Direcţia monitoring şi analiză financiară a Ministerului Finanţelor, valoarea capitalului social al întreprinderilor de stat, întreprinderilor şi societăţilor pe acţiuni cu cota statului de 50% @ 1% din gestiunea autorităţilor publice centrale constituie circa 9078,1 mil.lei.
    Generalizînd cele expuse asupra rezultatelor examinării Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007, Curtea de Conturi concluzionează că:
    - în perioada raportată, Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat, potrivit funcţiilor atribuite, au asigurat concentrarea activităţilor asupra îmbunătăţirii administrării şi gestionării finanţelor publice în procesul de execuţie a bugetului, determinînd realizarea legii bugetare anuale la nivelul de 100,7% – la partea de venituri şi de 98,6% – la partea de cheltuieli;
    - pe ansamblu, Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 este elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului Trezoreriei de Stat şi consolidării datelor rapoartelor executorilor de buget;
    - executarea a 19 tipuri de venit ale bugetului de stat (la toate componentele) sub nivelul indicilor bugetari a condiţionat neîncasări în sumă de 194,7 mil.lei;
    - plafonul stabilit pentru restituirea TVA a fost depăşit cu 14,9 mil.lei;
    - pe parcursul anului n-a fost asigurată corectitudinea atribuirii încasării dobînzilor la conturile trezoreriale de venituri;
    - continuă practica de alocare a mijloacelor de la bugetul de stat anticipat aprobării sursei şi limitei bugetare;
    - cheltuielile la toate componentele au fost executate sub nivelul definitiv, la finele anului bugetar rămînînd neînsuşite circa 302,5 mil.lei;
    - unii executori de buget, la efectuarea cheltuielilor, nu se conformează la limitele bugetare, ca rezultat formînd datorii şi/sau stocuri de materiale cu depăşirea normativelor stabilite;
    - autorităţile publice centrale, avînd deplina responsabilitate, n-au asigurat plenitudinea rapoartelor prezentate;
    - pe parcursul anului 2007 au fost formate restanţe la plăţile în bugetul de stat în sumă de circa 225,1 mil.lei.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

h o t ă r ă ş t e:

    1. Se confirmă că Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 este elaborat de către Ministerul Finanţelor în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia privind executarea bugetului de stat în toate aspectele structurii Clasificaţiei bugetare, bazată pe datele evidenţei sistemului Trezoreriei de Stat şi consolidării datelor rapoartelor executorilor de buget, iar erorile constatate nu au o influenţă semnificativă asupra acestuia.
    2. Se cere de la conducerea Ministerului Finanţelor examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007, pentru întreprinderea măsurilor, care să asigure înlăturarea neajunsurilor constatate:
    2.1. atribuirea corectă a încasărilor provenite din dobînzi la conturile trezoreriale de venituri;
    2.2. finanţarea executorilor de buget în corespundere cu planurile de finanţare şi solicitarea valorificării ritmice de către aceştia a mijloacelor prevăzute, întru evitarea finanţărilor la finele anului, care condiţionează formarea datoriilor debitoare;
    2.3. monitorizarea implementării în termene a activităţilor prevăzute de Proiectul „Managementul finanţelor publice”;
    2.4. aprobarea rapoartelor instituţiilor subordonate Ministerului Finanţelor şi solicitarea respectării modului de aprobare a lor de către toţi executorii primari de buget;
    2.5. atribuirea corectă potrivit Clasificaţiei bugetare a cheltuielilor efectuate centralizat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru inspectoratele fiscale teritoriale;
    2.6. monitorizarea raportării de către executorii primari de buget a valorii investiţiilor pe termen lung în capitalul statutar al agenţilor economici;
    2.7. Înaintarea către executorii primari de buget a cerinţelor vizînd:
    - creşterea nivelului responsabilităţii pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii execuţiei bugetului aprobat şi prezentarea rapoartelor de executare în conformitate cu cerinţele stabilite;
    - asigurarea veridicităţii rapoartelor aferente perioadelor de gestiune, întru evitarea erorilor la consolidarea raportului privind executarea bugetului de stat pe perioada respectivă;
    - asigurarea respectării disciplinei bugetare.
    3. Se ia act că, în perioada controlului:
    3.1. Ministerul Finanţelor:
    - a corectat cheltuielile de casă pentru investiţiile capitale cu suma de 8,6 mil.lei;
    - a corectat cu suma de 141,1 mil.lei soldurile de mijloace reflectate în Raportul privind situaţia conturilor extrabilanţiere la situaţia din 31.12.2007;
    - a operat corectarea erorilor prin atribuirea corectă a datoriilor debitoare (24,5 mii lei) şi creditoare (84,0 mii lei), a diferenţei dintre cursul de schimb al surselor valutare (23,0 mii lei) în sumă totală de 131,5 mii lei;
    - a asigurat reflectarea în modul stabilit de către Ministerul Sănătăţii a sumei de 362,0 mii lei;
    - a corectat cu suma de 95,7 mil.lei soldurile de mijloace neutilizate, reflectate în Nota explicativă la Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007.
    3.2. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor a înregistrat corectările corespunzătoare, cu reflectarea ulterioară în bilanţ a sumei de 192,0 mil.lei.
    4. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007 şi se recomandă examinarea şi aprobarea în modul stabilit a nomenclatorului tuturor lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată de către Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă:
    5.1. Parlamentului Republicii Moldova şi se recomandă examinarea competenţelor Ministerului Finanţelor prin prisma art.19 din Legea nr.348-XVI, raportate la prevederile art.41(40) şi art.43(42) din Legea nr.847-XIII, care condiţionează în mod direct modificarea parametrilor balanţei bugetului de stat (deficit/excedent), aprobaţi de Parlament pentru anul bugetar în exerciţiu;
    5.2. Preşedintelui Republicii Moldova.
    6. Despre măsurile întreprinse întru executarea cerinţelor pct.2 şi pct.4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.
    7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                         Ala Popescu

    Nr. 34. Chişinău, 29 mai 2008.

 

 

 
< Prev   Next >