Acasă arrow Hotărârile Curţii de Conturi arrow Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 35 din 29.05.2008
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 35 din 29.05.2008

privind raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2007 (Monitorul Oficial nr.125-126 din 15.07.2008, art.20)

 

    Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dna N.Lupan, ex-ministrului finanţelor dl M.Pop, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2007. Acţiunile de control s-au efectuat, conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, la Ministerul Finanţelor, avînd drept obiectiv stabilirea gradului de regularitate privind modul de gestionare şi monitorizare a datoriei publice, respectarea plafoanelor anuale aprobate de Parlament, debursarea, rambursarea, recreditarea, deservirea, înregistrarea şi raportarea datoriei publice etc.
    ____________________________
    1 Republicată în ediţia specială a  M.O. din 09.12.2005.

    În cadrul controlului probele au fost colectate prin analiza subregistrelor datoriei de stat interne, externe şi garanţiilor de stat, examinarea acordurilor de împrumut, ordinelor de plată, utilizarea unor rapoarte şi informaţii ale Băncii Naţionale a Moldovei, Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional etc.
    Reglementarea juridică a datoriei publice în perioada supusă controlului este prevăzută în Legea nr.943-XIII din 18.07.1996 „Privind datoria de stat şi garanţiile de stat”2 (cu modificările şi completările ulterioare) şi, începînd cu 09.09.2007, în Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”3 (în continuare - Legea nr.419-XVI).
    _____________________________
    2 M.O., 1996, nr.75-76, art.715.Abrogată la 09.09.2007, prin Legea nr.419-XVI din 22.12.2006.
    3 M.O., 2007, nr.32-35, art.114.

    Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a  c o n s t a t a t:

     Controlul contului anual al datoriei publice şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru creditele externe primite de către alte persoane juridice.
    1. Datoria publică. În Raportul privind executarea bugetului pe anul 2007, Ministerul Finanţelor n-a raportat volumul datoriei publice a Republicii Moldova la situaţia din 31.12.2007, după cum prevede art.9 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.419-XVI, cauza principală fiind nefinisarea lucrărilor de înregistrare a datoriilor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) pentru creditele contractate, care în mare parte includ datoriile pentru creditele preferenţiale acordate unor categorii de populaţie.
    Conform informaţiei prezentate de către Ministerul Finanţelor, la situaţia din 31.12.2007, volumul datoriei publice constituia 15169,7 mil. lei (1340,2 mil. dolari SUA), inclusiv datoria externă – 10643,5 mil. lei şi datoria internă – 4526,2 mil. lei, structurată după cum urmează:

(mil. lei)

Nr.

d/o

Indicatori

Datoria externă

Datoria

internă

Total

În mil. dolari SUA

Ponderea în suma totală a datoriei, %

1

Datoria de stat

8668,2

3748,7

12416,9

1097,0

81,9

2

Datoria Băncii Naţionale a Moldovei

1803,8

-----

1803,8

159,4

11,9

3

Datoria întreprinderilor din sectorul public

171,5

628, 2

799,7

70,6

5,3

4

Datoria UAT (fără informaţia a 2 raioane)

-------

149,3

149,3

13,2

1,0

 

Total, datoria publică

10643,5

4526,2

15169,7

1340,2

100

    Sursă: Raportul Ministerului Finanţelor

    2. Datoria de stat. Potrivit raportului Ministerului Finanţelor, valoarea efectivă a datoriei de stat administrată de Guvern, la 31.12.2007, a constituit 12416,9 mil. lei  (1097,0 mil. dolari SUA) şi s-a diminuat, în  comparaţie cu situaţia la 31.12.2006, cu 642,1 mil. lei (5,0%), pe cînd în valută străină (dolari SUA) aceasta  s-a majorat cu 85,1 mil. dolari SUA, sau cu 8,4%, iar faţă de situaţia la 31.12.2005 – cu 145,4 mil. dolari SUA, sau cu 15,3%.
    Ponderea datoriei de stat în Produsul Intern Brut (în continuare – PIB), la situaţia din 31.12.2007, a constituit 23,3%, înregistrînd o diminuare,  faţă de anul 2006, cu 5,9 puncte procentuale, iar  faţă de anul 2005 - cu 9,1 puncte procentuale. Această diminuare s-a produs în mare parte datorită ritmului mai înalt de creştere a PIB în anii 2005-2007, în comparaţie cu ritmul de creştere a datoriei de stat. Dinamica datoriei de stat administrată de Guvern şi a ponderii datoriei în PIB în anii 2005-2007 este reflectată în diagrama de mai jos:

    Image

    Sursă: Rapoartele Ministerului Finanţelor şi rapoartele statistice

    3. Datoria de stat externă administrată de Guvern, la 31.12.2007, a însumat 765,8 mil. dolari SUA (8668,2 mil. lei), inclusiv datoria de stat externă directă – 747,2 mil. dolari SUA (8457,9 mil. lei) şi datoria de stat externă garantată – 18,6 mil. dolari SUA (210,3 mil. lei), ce reprezintă o micşorare a soldului cu 24,2 mil. dolari SUA faţă de limita datoriei de stat externe (790,0 mil. dolari SUA), stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.20064 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.348-XVI), fiind cu 47,6 mil. dolari SUA mai mare decît stocul ei la 31.12.2006.
    ___________________________
    4 M.O., 2006, nr.189-192, art.893.

    Unii dintre factorii principali care  au determinat creşterea soldului datoriei de stat externe (ţinînd cont de rambursări) au fost: atragerea noilor împrumuturi şi debursarea împrumuturilor anterior contractate în sumă de 47,3 mil. dolari SUA; dobînda arierată şi penalităţile în sumă de 10,7 mil. dolari SUA (neachitate şi reeşalonate conform Acordului semnat de creditorii Clubului de la Paris, partea pentru anul 2007); fluctuaţia cursului dolarului SUA faţă de alte valute – 26,4 mil. dolari SUA.
   
În structura datoriei de stat externe, ponderea cea mai mare o deţin creditorii multilaterali – 60,3% (461,6 mil. dolari SUA), cu 2,8 puncte procentuale (48,9 mil. dolari SUA) mai mult faţă de anul 2006. Datoria faţă de creditorii bilaterali constituie 35,6% (272,9 mil. dolari SUA),  faţă de creditorii comerciali – 1,7% (12,7 mil. dolari SUA), iar garanţiile active – 2,4% (18,6 mil. dolari SUA). Principalii indicatori ai datoriei publice externe a Republicii Moldova, la 31.12.2007, se prezintă după cum urmează:

Nr.

d/o

I N D I C A T O R I

Anii

2005

2006

2007

1.

Gradul de îndatorare externă (raportul dintre datoria guvernamentală externă şi PIB, %)

22,4

20,7

16,2

2.

Raportul dintre cheltuielile p/u deservirea datoriei de stat externe şi PIB (%)

1,7

1,9

1,2

 3.

Raportul dintre cheltuielile p/u deservirea datoriei de stat externe şi veniturile fiscale ale bugetului de stat (%)

9,8

10,0

6,0

4.

Raportul dintre dobînda achitată şi veniturile bugetului de stat (%)

4,1

2,7

2,0

5

Datoria pe cap de locuitor (lei/dolari SUA)

2346/182 

2585/200

2426/214,3

    Sursă: Rapoartele Ministerului Finanţelor şi rapoartele statistice


    Gradul de îndatorare externă în ultimii ani a înregistrat o descreştere cu 6,2 puncte procentuale (de la 22,4% –în anul 2005 pînă la 16,2% – în anul 2007). Cu toate acestea, raportul dintre cheltuielile totale pentru deservirea datoriei de stat externe şi PIB în anul 2007, în comparaţie cu anul 2006, a fost în descreştere cu 0,7 puncte procentuale (de la 1,9% pînă la 1,2%). Concomitent, raportul dintre cheltuielile pentru deservirea datoriei de stat externe şi veniturile fiscale ale bugetului de stat a înregistrat o tendinţă de micşorare cu 3,8 puncte procentuale (9,8%-6,0%), iar raportul dintre dobînda achitată pentru deservirea datoriei de stat externe şi veniturile bugetului de stat – cu 2,1 puncte procentuale (4,1%-2,0%). Datoria de stat externă în suma totală a datoriei administrată de Guvern constituie 69,8% şi relevă gradul înalt al vulnerabilităţii  datoriei, cauzată de fluctuaţiile de curs ale valutei împrumutului. Numai în ultimii 2 ani (2006, 2007), soldul datoriei de stat externe, din cauza fluctuaţiei cursului dolarului faţă de alte valute s-a majorat cu circa 46,4 mil. dolari SUA.
    Datoria de stat externă pe cap de locuitor în anul 2007, în comparaţie cu anul 2005, s-a majorat cu 32,3 dolari SUA (17,7 %), constituind 2426 lei (214,3 dolari SUA), iar faţă de anul 2006 – cu 14,3 dolari SUA (7,1%).
    Concluzie: Datoria de stat administrată de Guvern în monedă naţională s-a diminuat, pe cînd în valută străină (dolari SUA) – a  crescut, iar gradul de îndatorare externă în ultimii ani a fost în descreştere. Concomitent, datoria de stat externă în dolari SUA pe cap de locuitor în anul 2007, în comparaţie cu anul 2006, a înregistrat o creştere.
    3.1. Analiza veniturilor şi cheltuielilor pentru finanţarea proiectelor investiţionale. Pentru finanţarea proiectelor investiţionale în anul 2007 au fost primite 867,2 mil. lei, inclusiv 356,8 mil. lei – din granturi externe, 13,1 mil. lei – din granturi interne,  449,2 mil. lei – din credite externe, 12,1 mil. lei – transferuri de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, 0,5 mil. lei – alte încasări aferente şi 35,5 mil. lei – din contribuţia Guvernului.
    Au fost executate cheltuieli pentru implementarea proiectelor în sumă de 779,8 mil. lei, ce constituie 89,9% din suma veniturilor primite în acest scop. La situaţia din 31.12.2007, soldurile înregistrate la conturile unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale finanţate din surse externe au constituit 234,8 mil. lei (ce constituie 27,1% din veniturile primite), majorîndu-se, faţă de începutul anului, cu 32,1 mil. lei, inclusiv: Ministerul Economiei şi Comerţului –  58,6 mil. lei, Fondul de Investiţii Sociale –  23,7 mil. lei, Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului  Reforma Sistemului de Ocrotire a Sănătăţii - 66,6 mil. lei, Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului  în domeniul agriculturii - 19,6 mil. lei etc.
    În anul 2007, în bugetul de stat au fost vărsate mijloace băneşti sub formă de dobînzi aferente soldurilor de mijloace băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe în sumă de 3,3 mil. lei.
    4. Datoria de stat internă. Datoria de stat internă reprezintă totalitatea obligaţiunilor statului, provenind din împrumuturile contractate de la Banca Naţionala a Moldovei (în continuare – BNM) şi valorile mobiliare de stat în circulaţie (în continuare – VMS). Pe parcursul anului 2007, datoria de stat internă s-a micşorat cu 41,5 mil. lei, sau cu 1,1%, în comparaţie cu începutul anului 2007, constituind, la 31.12.2007, suma totală de 3748,7 mil. lei şi fiind mai mică cu 1,5 mil. lei faţă de limita stabilită în Legea nr.348-XVI. Evoluţia datoriei de stat interne şi deservirea ei este reflectată în diagrama de mai jos:

    Image

    Sursă: Rapoartele Ministerului Finanţelor

    Datoria de stat internă s-a format în urma reperfectării împrumuturilor de către BNM în sumă de 1932,3 mil. lei (52,0%) şi VMS în sumă de 1816,4 mil. lei (48,0%). Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul micşorării datoriei Guvernului faţa de BNM cu 160,0 mil. lei şi majorării emisiunii VMS în sumă de 118,5 mil. lei.
    Pentru deservirea datoriei de stat interne în anul 2007 au fost utilizate mijloace bugetare în sumă de 570,2 mil. lei, inclusiv pentru rambursarea principalului - 160,0 mil. lei şi a dobînzilor – 410,5 mil. lei, sau cu 66,2 mil. lei mai mult (11,6%)  faţă de anul 2006, fapt condiţionat de majorarea bruscă a ratelor dobînzii la VMS comercializate la licitaţii.
    Conform datelor din Raportul privind executarea bugetului pe anul 2007, mijloacele financiare obţinute din vînzarea VMS au constituit 4184,5 mil. lei (la preţul de cumpărare), iar cheltuielile de răscumpărare a VMS au însumat 4066,1 mil. lei (la preţul de cumpărare). Pe parcursul anului 2007 s-au desfăşurat 64 de licitaţii: 52 – pentru comercializarea VMS şi 12 – pentru comercializarea obligaţiunilor de stat, la care  Ministerul  Finanţelor a oferit spre vînzare pe piaţa primară VMS în sumă de 2789,0 mil. lei. Cererea din partea participanţilor a cuantificat 4567,9 mil. lei, fiind de 1,6 ori superioară ofertei. Drept rezultat, s-au vîndut VMS la preţul de cumpărare în sumă de 2584,8 mil. lei, sau cu 220,7 mil. lei mai mult decît în aceeaşi perioadă a anului precedent, şi au fost răscumpărate VMS plasate la licitaţii şi ajunse la scadenţă în sumă de 2466,3 mil. lei.
    Concluzie: Datoria de stat internă în anul 2007 a fost în descreştere în comparaţie cu începutul anului şi mai mică faţă de limita legală. Descreşterea datoriei de stat interne este rezultatul majorării emisiunii VMS şi micşorării la finele anului a datoriei Guvernului faţă de BNM.
    5. Garanţiile de stat. Datoria pentru creditele contractate de agenţii economici direct cu instituţiile financiare de peste hotare, garantate de stat şi active, la 31.12.2007, a constituit 18,6 mil. dolari SUA (210,3 mil. lei) şi s-a diminuat, faţă de începutul anului, cu 1,1 mil. dolari SUA, sau cu 5,7%.
    În acelaşi timp, datoria agenţilor economici faţă de Ministerul Finanţelor pentru mijloacele dezafectate din bugetul de stat a constituit 48,3 mil. dolari SUA, echivalentă cu 546,3 mil. lei, sau cu 7,4 mil. dolari SUA (18,1%) mai mult decît la situaţia din 31.12.2006. Datoria cu termenul de achitare expirat a însumat circa 25,7 mil. dolari SUA, constituind 53,2% din totalul datoriilor pentru garanţii faţă de Ministerul Finanţelor, sau cu 2,2 puncte procentuale mai mult în comparaţie cu anul 2006.
    Aşadar, datorii faţă de garant (recalculate în dolari SUA) au înregistrat: S.A. “Perfuzon” (IDNO 1003600130806) – 15,0 mil. dolari SUA, Î.M. “Glass Container Company” S.A. (IDNO 1002600028650) – 14,4 mil. dolari SUA, Î.M. “Santek” S.A. (IDNO 1003600008840) - 6,9 mil. dolari SUA, S.A. “Apă-Canal Chişinău” (IDNO 1002600015876) – 3,0 mil. dolari SUA, S.A. “Chirsova” (IDNO 1003611003337) – 2,5 mil. dolari SUA, S.R.L. “Vininvest” (IDNO 1004600035229) – 2,2 mil. dolari SUA, Î.M. “Semger” S.R.L. (IDNO 1002600007444) – 1,6 mil. dolari SUA, Asociaţia “Moldinteragro”– 1,2 mil. dolari SUA, Î.S. “Moldtranselectro” (IDNO 1002600027099) – 0,9 mil. dolari SUA şi S.A. “Termocom” (IDNO 1003600022286) – 0,5 mil. dolari SUA.
    Concomitent, conform subregistrului garanţiilor de stat externe, la situaţia din 31.12.2007, datoria externă garantată de stat a agenţilor economici constituia 13,5 mil. dolari SUA, soldul căreia n-a fost stabilit prin Legea nr.348-XVI.
    Concluzie: Datoriile pentru creditele agenţilor economici, garantate de stat şi active, în comparaţie cu începutul anului 2007, s-au diminuat, iar datoria acestora faţă de Ministerul Finanţelor a înregistrat o creştere.
    6. Deservirea datoriei de stat. Pentru deservirea datoriei de stat (interne şi externe), în bugetul de stat pe anul 2007 au fost prevăzute mijloace  financiare în sumă de 1224,2 mil. lei, efectiv au fost cheltuite mijloace în sumă de 1215,5 mil. lei şi s-a înregistrat o majorare, în comparaţie cu anul 2006, de 27,6 mil. lei. Ponderea cheltuielilor totale pentru deservirea datoriei de stat în veniturile fiscale, la componenta de bază a bugetului de stat, în anul 2007 a constituit 11,3% şi s-a diminuat faţă de anul 2006 cu 2,3 puncte procentuale, iar faţă de anul 2005 – cu 3,2 puncte procentuale.
În comparaţie cu suma prognozată, cheltuielile au fost executate la nivel de 99,9%. Deservirea datoriei de stat se prezintă, după cum urmează:

 Nr.

d/o         

Indicatori

Suma

(mil. lei)

Ponderea în cheltuielile bugetului de stat (%)

 

Deservirea datoriei de stat, total, din care:

1215,5

8,5

1.

Serviciul datoriei de stat interne

410,2

2,9

2.

Rambursarea datoriei de stat interne

160,0

1,1

3.

Total serviciul datoriei de stat interne

570,2

4,0

4.

Serviciul datoriei de stat externe

199,6

1,4

5.

Rambursarea datoriei de stat externe

445,7

3,1

6.

Total serviciul datoriei de stat externe

645,3

4,5


    Sursă: Raportul Ministerului Finanţelor

    Cheltuielile pentru deservirea datoriei de stat interne în anul 2007 au înregistrat o majorare faţă de anul 2006 cu 253,9 mil. lei, sau de 1,8 ori. Această majorare a fost influenţată de mărirea ratei dobînzii la VMS comercializate la  licitaţii.
    Totodată, în anul 2007, ponderea cheltuielilor pentru deservirea datoriei de stat în veniturile fiscale ale bugetului de stat a constituit 11,3%, faţă de 13,6% înregistrate în anul 2006 şi 14,1% - în anul 2005, sau cu 2,3 şi, respectiv, cu 2,8 puncte procentuale mai puţin, datorită micşorării cheltuielilor pentru deservirea datoriei externe, condiţionată în mare parte de fluctuaţia cursului dolarului faţă de alte valute. Dinamica cheltuielilor pentru deservirea datoriei de stat şi a ponderii cheltuielilor în veniturile fiscale este reflectată, după cum urmează:

    Image                                                                    

    Sursă: Rapoartele Ministerului Finanţelor

    Concluzie: Pentru deservirea datoriei de stat, în anul 2007 s-au utilizat mai puţine mijloace financiare decît cheltuielile planificate în acest scop în bugetul de stat, dar mai multe în comparaţie cu anul precedent de gestiune. Concomitent, cheltuielile serviciului datoriei de stat interne a înregistrat o majorare de 1,8 ori, influenţată de majorarea ratei dobînzii la valorile mobiliare de stat comercializate la licitaţii.
    7. Recreditarea de stat. Conform Legii nr.348-XVI, stingerea datoriilor agenţilor economici faţă de Ministerul Finanţelor pentru creditele interne şi externe, precum şi a garanţiilor de stat interne şi externe a fost prevăzută în sumă de 47,5 mil. lei, fiind achitată pe deplin.
    Datoria integrală faţă de Ministerul Finanţelor pentru împrumuturile contractate şi garantate de Guvern, acordate agenţilor economici, la 31.12.2007, constituia 3537,3 mil. lei, majorîndu-se faţă de începutul anului cu 134,2 mil. lei (3,8%).
Evoluţia acestei datorii se prezintă, după cum urmează:

(mil. lei)

Nr.

d/o

Tipul datoriei

Situaţia la 31.12.2006

Situaţia la 31.12.2007

1.

Datoria faţă de bugetul de stat pentru împrumuturile recreditate agenţilor economici din surse interne şi externe

1178,4

1135,4

2.

Datoriile faţă de bugetul de stat pentru împrumuturile recreditate autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale formate din proiecte investiţionale

58,7

38,7

3.

Datoria faţă de bugetul de stat pentru garanţiile interne acordate agenţilor economici

9,1

8,1

4.

Datoria faţă de bugetul de stat a agenţilor economici recreditaţi din surse externe

877,5

1021,8

5.

Datoria faţă de bugetul de stat pentru garanţiile de stat externe acordate agenţilor economici

528,4

546,3

6.

Datoria faţă de bugetul de stat a S.A.”Moldovagaz”

787,0

787,0

 

TOTAL

3439,1

3537,3

    Sursă: Rapoartele Ministerului Finanţelor
    Datoria faţă de bugetul de stat pentru împrumuturile recreditate agenţilor economici din surse externe şi interne în valoare absolută, la 31.12.2007, în comparaţie cu începutul anului 2007, s-a diminuat cu 63,0 mil. lei şi a constituit 1174,1 mil. lei, inclusiv datoria cu termenul expirat a acestora, care, la 31.12.2007, a alcătuit 375,0 mil. lei şi 24,7 mil. dolari SUA (în total echivalent cu circa 655,2 mil. lei, sau 55,8% din suma totală a datoriei). Evoluţia acestei datorii se explică prin recreditarea agenţilor economiei naţionale din contul liniei de creditare a Băncii Mondiale în sumă de 10,5 mil. dolari SUA, inclusiv pentru Proiectul Energetic II – 4,3 mil. dolari SUA şi pentru Proiectul de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare – 6,2 mil. dolari SUA. În plus, agenţilor economici li s-au calculat plăţi obligatorii pentru utilizarea împrumuturilor în sumă de 2,4 mil. dol SUA şi 1,6 mil. lei, în total – circa 28,6 mil. lei. În anul gestionar 2007 au fost rambursate, anulate şi convertite în acţiuni ale statului datoriile acestor agenţi economici în sumă de 63,8 mil. lei şi 5,1 mil. dolari SUA, în total în monedă naţională – 108,8 mil. lei, din care au fost anulate, conform unor hotărîri ale instanţelor judecătoreşti – 16,8 mil. lei, a fost convertită în acţiuni ale statului datoria istorică a S.A. „CPC Chişinău”, la situaţia din 01.04.2006, în mărime de 54,7 mil. lei pe creditele acordate din surse externe. Fluctuaţia pozitivă a cursului dolarului faţă de moneda naţională a condiţionat diminuarea datoriei cu circa 80,0 mil. lei.
    În afară de aceasta, soldul datoriilor agenţilor economici pentru împrumuturi recreditate în cadrul proiectelor investiţionale a fost diminuat cu 1,0 mil. dolari SUA, care în anul 2006 a fost debursat de către Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului (în continuare – ACDT) din contul creditului Fondului Kuweitian. Motivul excluderii acestei datorii din Registrul de stat privind recreditarea de stat a fost neprezentarea de către ACDT a documentelor justificative că beneficiarii de împrumuturi au primit aceste împrumuturi.
    Datoriile pentru împrumuturile recreditate sînt înregistrate după 110 agenţi economici, din care: 21 de întreprinderi care au datorii îngheţate pînă în ianuarie 2008 în sumă de 72,8 mil. lei (6,2%); 26 de întreprinderi care au datorii în sumă de 301,6 mil. lei şi 14,2 mil. dolari SUA (în total - 462,6 mil. lei, sau 39,4 %) se află în proces de insolvabilitate; 6 întreprinderi care au datorii în sumă de 33,1 mil. lei şi 0,2 mil. dolari SUA (în total – 35,9 mil. lei, sau 3,1%) activează în condiţii de acorduri-memorandum; 32 de întreprinderi cu datorii în sumă de 32,4 mil. dolari SUA (în total – 367,3 mil. lei, sau 31,3%) fac parte din proiectele investiţionale şi activează în regim ordinar; 16 întreprinderi din diverse ramuri au datorii în sumă de 73,0 mil. lei şi 12,8 mil. dolari SUA (în total – 217,6 mil. lei, sau 18,5% ) şi activează în regim ordinar; 5 întreprinderi care au datorii în sumă de 3,8 mil. lei, sau 0,3 % sînt potenţiali faliţi; 3 întreprinderi care au datorii în sumă de 0,5 mil. dolari SUA (5,1 mil. lei, sau 0,4%) sînt radiate din Registrul de stat al întreprinderilor, iar datoriile sînt ţinute la evidenţă de către Ministerul Finanţelor, motivul fiind că acestea se află în litigii de judecată; CPC Bender care are datorii în sumă de 9,0 mil. lei (0,8%).
    Pe parcursul anului 2007, s-a menţinut la aceeaşi valoare (786,9 mil. lei) datoria S.A. “Moldovagaz” faţă de Ministerul Finanţelor.
    Concluzie: Întreprinderea de către Ministerul Finanţelor a unor măsuri de redresare a situaţiei privind rambursarea datoriilor agenţilor economici recreditaţi nu s-a soldat cu rezultatele scontate, datoriile în anul 2007  înregistrînd o majorare.
    8. Sistemul informaţional de gestionare a datoriei de stat. Pentru ţinerea evidenţei datoriei de stat, Ministerul Finanţelor a implementat Sistemul DMFAS, potrivit căruia a fost inclus ca componentă a Proiectului de Susţinere în Administrarea Datoriei Publice. Sistemul DMFAS este utilizat doar pentru managementul datoriei de stat externe, precum şi al datoriei UAT, datoriei societăţilor pe acţiuni în care statul deţine cel puţin 50% din capital şi datoriei întreprinderilor de stat. Durata implementării Sistemului a fost stabilită iniţial 18 luni de la data semnării înţelegerii (08.04.2005) între Secretariatul ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare, Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei.
Deşi perioada de implementare s-a încheiat, în cadrul Ministerului lipsesc documentele care ar confirma finalizarea lucrărilor sau prelungirea termenului de implementare a proiectului.
    9. Impactul asupra managementului datoriei de stat în legătură cu adoptarea Legii nr.419-XVI. Întru executarea Legii nr.419-XVI, prin Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”5 (în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1136), au fost aprobate Regulamentele ce reglementează raportarea datoriei publice, ţinerea registrelor privind datoria de stat, garanţiile de stat, recreditarea de stat şi alte acte la contractarea şi debursarea împrumuturilor de stat externe şi interne. Controlul a constatat că ţinerea Registrelor în format electronic nu asigură securitatea datelor la completare, astfel încît să fie exclusă posibilitatea de a-l modifica, fără a lăsa semne vizibile de ştergere a informaţiei înscrise.
    ______________________________
    5 M.O., 2007, nr.175-177, art.1216.

    Art.34 din Legea nr.419-XVI prevede că după ce Ministerul Finanţelor a executat garanţia de stat, debitorul este obligat să ia toate măsurile pentru a rambursa statului toate sumele cheltuite. Totodată, cadrul juridic existent nu prevede că această datorie a agentului economic urmează să fie transformată în datorie internă faţă de Minister. Ca urmare, Ministerul n-a prevăzut ţinerea în Registrul de stat a datoriilor nominalizate. La 31.12.2007, datoria agenţilor economici formată din sumele dezafectate din bugetul de stat în anii precedenţi (inclusiv în anul 2007) constituie circa 546,3 mil. lei.
    Deşi pct.23 din Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind datoria de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1136, prevede că în subregistrul datoriei de stat externe se înscriu obligaţiile statului de a executa garanţia de stat la survenirea cazului garantat, rezultate din împrumuturile contractate de la nerezidenţi, această normă de fapt se limitează la modificarea soldului datoriei în anul gestionar la general, şi nu pe creditori externi.

    10. Realizarea măsurilor prescrise în urma
controalelor precedente

    Executarea cerinţelor şi recomandărilor Curţii de Conturi pe rezultatele controlului efectuat de Curte în anul precedent (Hotărîrea Curţii de Conturi nr.44 din 19.06.2007)6 denotă că situaţia privind agenţii economici care au beneficiat de împrumuturi contractate şi garantate de stat în legătură cu măsurile întreprinse de carte Ministerul Finanţelor de restabilire în bugetul de stat a mijloacelor financiare dezafectate anterior practic nu s-a schimbat. În anul 2007 au fost dezafectate 11,2 mil. lei, fiind restabilite 0,3 mil. lei. Pînă în prezent nu sînt semnate actele de verificare, care ar confirma datoria faţă de Ministerul Finanţelor, cu S.A. „Apă-Canal Chişinău” (datoria pentru fondul de risc constituie 2,7 mil. dolari SUA), cu S.A. „Termocom” (0,5 mil. dolari SUA). Nu s-a luat la evidenţă datoria  Î.M. „Semger” S.R.L. În sumă de 850,0 mii lei, formată în legătură cu Hotărîrea Curţii de Apel Economice din 29.06.2006, pe parcursul prezentului control datoria fiind inclusă la contul extrabilanţier.
    _______________________________
    6 M.O., 2007, nr.131-135, art.31.

    Concluzie: Măsurile întreprinse de către Minister privind  restabilirea în bugetul de stat a mijloacelor financiare dezafectate anterior, rambursarea împrumuturilor acordate anterior nu au avut impactul pozitiv preconizat.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 “Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi

hotărăşte:

    1. Se cere de la conducerea Ministerului Finanţelor să examineze rezultatele controlului  gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2007, cu întreprinderea măsurilor în vederea lichidării neregulilor constatate.
    2. Se recomandă Ministerului Finanţelor întreprinderea acţiunilor privind:
    2.1. raportarea anuală a volumului deplin al datoriei publice a Republicii Moldova;
    2.2. monitorizarea strictă şi controlul la beneficiarii de mijloace din împrumuturile de stat şi/sau de garanţii de stat pînă la îndeplinirea completă şi/sau încetarea obligaţiunilor apărute din relaţiile contractuale, inclusiv suspendarea pe cale extrajudiciară a operaţiunilor bancare, cu sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil, conform procedurii stabilite de legislaţia în vigoare, a mijloacelor datorate de beneficiarii care încalcă clauzele contractuale;
    2.3. securizarea informaţiei din Registrele de stat în format electronic, precum şi ţinerea în Registrele de stat privind datoria de stat, garanţiile de stat şi recreditarea de stat a evidenţei tuturor obligaţiunilor directe şi condiţionate ale Republicii Moldova; 
    2.4. verificarea reciprocă a datoriilor pe creditele şi garanţiile Guvernului între Ministerul Finanţelor şi agenţii economici, cu reflectarea lor în rapoartele financiare;
    2.5. elaborarea indicatorilor de performanţă privind datoria de stat, ce ar contribui la gestiunea eficientă a datoriei de stat, cu determinarea preferinţelor în coraport cu nivelul admisibil şi acceptabil al riscului.
    3. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să aplice pe deplin prevederile legislaţiei privind modul de executare silită a obligaţiilor fiscale neonorate în termen asupra împrumuturilor interne şi externe cu destinaţie specială, acordate agenţilor economici prin intermediul Ministerului Finanţelor.
    4. Despre măsurile întreprinse întru executarea cerinţelor punctelor 1, 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.
    5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi Parlamentului.
    6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea „Privind Curtea de Conturi”. 

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                   Ala Popescu

    Nr. 35. Chişinău, 29 mai 2008.

 

 

 
< Precedent   Următor >