Acasă arrow Hotărârile Curţii de Conturi arrow Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 47 din 17.07.2008
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 47 din 17.07.2008

privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Basarabeasca pe anul 2007 (Monitorul Oficial nr.167-168 din 05.09.2008, art.39)

 

    Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Basarabeasca dl I.Cernăuţan, şefului-interimar al Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Basarabeasca dna L.Niculiţă şi contabilului-şef dna L.Pozdeeva, şefului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Basarabeasca dna P.Petrov şi contabilului-şef dna L.Marinova, şefului-adjunct al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului raional Basarabeasca pe anul 2007.[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

    Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept obiectiv evaluarea managementului finanţelor publice locale în procesul formării şi utilizării resurselor bugetului raional, aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile raionului.

    Au fost supuse controlului: Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca, Direcţia generală finanţe (în continuare – DGF) şi Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (în continuare – DGÎTS) din subordinea Consiliului raional Basarabeasca.

    În perioada supusă controlului, funcţia de ordonator principal de buget a fost executată de preşedintele raionului Basarabeasca dl Ion Plopa – pînă la 27.06.2007, iar de la 27.06.2007 – de către dl I.Cernăuţan, potrivit art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”[1] (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.123-XV) şi art.53 alin.(1) lit.i) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”[2] (în continuare – Legea nr.436-XVI).

    Bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raional Basarabeasca au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”[3] (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.397-XV), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”[4] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr.123-XV, Legea nr.436-XVI şi alte acte normative şi legislative.

    În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor privind executarea bugetului raional Basarabeasca, deciziilor Consiliului raional; verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca; explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

    Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:
1. Constatări generale

    Bugetul raional  Basarabeasca (în continuare – bugetul raional) pe anul 2007 a fost aprobat şi ulterior precizat de către Consiliul raional Basarabeasca la partea de venituri în sumă de 30352,3 mii lei, iar la partea de cheltuieli – în sumă de 32052,4 mii lei, sau cu un deficit bugetar în sumă de 1700,1 mii lei, care urma să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile la începutul anului bugetar în sumă de 187,9 mii lei, împrumuturilor contractate de la instituţiile financiare în sumă de 552,4 mii lei şi din contul mijloacelor de la vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă de 959,8 mii lei.

    Veniturile bugetului raional pe anul 2007 au fost executate în sumă totală de  30019,4 mii lei, sau la nivelul de 98,9%, cu 332,9 mii lei mai puţin decît s-a precizat pentru perioada de gestiune. Cheltuielile s-au executat în sumă  de 29775,3 mii lei, sau la nivelul de 92,8%, cu o diminuare de 2277,1 mii lei faţă de planul precizat. Execuţia de casă a bugetului raional s-a încheiat cu un excedent bugetar în sumă de 244,1 mii lei. Soldul  mijloacelor bugetare la finele anului bugetar a constituit 1863,0 mii lei.

    Urmare controlului asupra formării şi executării bugetului raional Basarabeasca, consemnăm următoarele:

    · Autorităţile executive n-au întreprins măsuri eficiente în scopul acumulării veniturilor proprii programate.

    · DGF n-a asigurat estimarea veridică şi argumentată din punct de vedere economic a propunerilor de modificare a bugetului raional, înaintate spre aprobare Consiliului raional Basarabeasca. Drept rezultat, unor UAT de nivelul întîi le-au fost distribuite transferuri cu destinaţie specială cu depăşirea necesarului în sumă totală de 541,4 mii lei.

    · La executarea bugetului raional n-au fost valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli, cele mai mari nevalorificări fiind înregistrate la compartimentele „învăţămînt”, „Asigurarea şi asistenţa socială” şi „Ocrotirea sănătăţii”.

    · Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca a acceptat unele cheltuieli neîntemeiate la efectuarea lucrărilor de reconstrucţie şi reparaţii capitale.

    · La gestionarea patrimoniului nu s-au respectat prevederile legale referitor la obligaţia de inventariere a activelor patrimoniale, fapt care a determinat deţinerea de valori materiale neînregistrate în evidenţa contabilă.

    · La Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca şi DGÎTS s-au consemnat abateri financiar-contabile, care au afectat realitatea şi exactitatea datelor raportate.

2. Realizarea veniturilor bugetului raional

    2.1. Analiza resurselor financiare ale bugetului raional denotă că sursa de bază a formării părţii de venituri a bugetului raional o constituie  transferurile de la bugetul de stat, ponderea cărora a constituit 67,3% (20245,7 mii lei). În timp ce transferurile au fost finanţate de la bugetul de stat la nivelul de 99,8%, veniturile proprii ale bugetului raional s-au realizat la nivelul de 97,1%, neîncasările în cifre absolute constituind 289,0 mii lei.

    2.2. Gradul de realizare a acumulărilor pe categorii de impozite, taxe şi alte plăţi la bugetul raional a variat între 72,4% şi 154,7%. Executarea veniturilor pe categorii cu discrepanţe semnificative privind gradul de realizare, precum şi modul în care pe parcursul anului au fost operate rectificări la buget scot în evidenţă o prognozare şi planificare necorespunzătoare a veniturilor bugetului raional. Astfel, la 9 categorii de venituri au fost încasate suplimentar mijloace în sumă  de 955,2 mii lei, inclusiv la impozitul pe venit din salariu – 615,2 mii lei, alte impozite pe venit – 158,1 mii lei. Sub nivelul precizat au fost acumulate venituri la 6 categorii de venituri, neîncasîndu-se mijloace în sumă totală de 1244,1 mii lei, inclusiv impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător – 1101,2 mii lei.

    În anul 2007, la bugetul raional n-au fost încasate pe deplin venituri la 2 categorii de mijloace speciale, nerealizările constituind suma de 22,4 mii lei. În acest context, se relevă că Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca n-a calculat şi n-a încasat plăţi pentru serviciile comunale la transmiterea în arenda a încăperilor în perioada anului 2007 în sumă de 5,4 mii lei.

3. Executarea cheltuielilor bugetului raional

    3.1. Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

mii  lei

 

Grupa

 

 

Specificaţie

Plan precizat

Executat

%

executării

(7=5/3x100)

 

Diferenţa

8=(5-3)

 

Suma

Ponderea

(%)

Suma

Ponderea

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Cheltuieli totale,

 dintre care:

32052,4

100

29775,3

100

92,9

-2277,1

01

Servicii de stat cu                    

destinaţie generală

1842,8

5,7

1785,9

6,0

96,9

-56,9

03

Apărarea naţională

83,0

0,3

83,0

0,3

100,0

-

05

Menţinerea ordinii publice

şi securitatea naţională

1504,8

4,7

1498,9

5,0

99,6

-5,9

 

Cheltuieli în domeniul 

social-cultural, din care:    

17356,2

54,1

15522,6

52,2

89,4

-1833,6

06

Învăţămîntul

12542,6

39,1

11425,2

38,4

91,1

-1117,6

08

Cultura, arta, sportul şi

acţiunile pentru tineret

477,4

1,5

443,4

1,5

92,9

-34,0

09

Ocrotirea sănătăţii

510,3

1,6

180,6

0,6

35,4

-329,7

10

Asigurarea şi asistenţa

socială

3825,9

11,9

3473,4

11,7

90,8

-352,5

 

Cheltuieli în domeniul

economic, total, din care:

 

1392,0

 

4,4

 

1273,7

 

4,2

 

91,5

 

-118,3

11

Agricultura, gospodăria

silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

 

780,8

 

2,4

 

729,6

 

2,4

 

93,4

 

-51,2

13

Industria şi construcţiile

92,3

0,3

54,9

0,2

59,5

-37,4

14

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

 

215,0

 

0,7

 

202,0

 

0,7

 

93,9

 

-13,0

15

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

80,3

0,3

75,8

0,2

94,7

-4,2

16

Complexul pentru

combustibil şi energie

147,5

0,5

147,5

0,5

100,0

-

19

Alte servicii legate de

activitatea economică

 

76,4

 

0,2

 

63,9

 

0,2

 

83,6

 

-12,5

20

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

9873,6

30,8

9611,4

32,3

97,3

-262,2

 

Creditarea minus achitarea

-

-

-

-

-

-

    Sursă: Raportul privind executarea bugetului raional Basarabeasca pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2007.

    Datele din tabel denotă că gradul de executare a cheltuielilor bugetare precizate pentru anul 2007 la toate componentele, în aspect funcţional, a fost cuprins între 35,4% şi 100%. Totodată, n-au fost valorificate mijloace financiare pentru cheltuielile programate în sumă de 2277,1 mii lei, cele mai mari nevalorificări ţinînd de domeniile: învăţămînt – 1117,6 mii lei, ocrotirea sănătăţii – 329,7 mii lei, asigurarea şi asistenţa socială – 352,5 mii lei.

    Partea preponderentă în cheltuielile bugetului raional revine învăţămîntului – 11425,2 mii lei (38,4%), urmate de cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale – 9611,4 mii lei (32,3%), asigurarea şi asistenţa socială – 3473,4 mii lei (11,7%).

    3.2. Sub aspectul clasificaţiei economice, executarea cheltuielilor bugetului raional Basarabeasca  se prezintă astfel:   

    mii lei

Nr. d/o

Specificaţia

 

Plan precizat

Cheltuieli de casă

Cheltuieli efective

Diferenţa

Suma

Ponde-

rea

(%)

Suma

Ponde-

rea

(%)

%

execut.

5/3

Suma

Ponde-

rea

(%)

%

execut.

10=8/3

Chelt.

de casă

11=5-3

Chelt. efect.

12=8-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Cheltuieli totale,

din care:

32052,4

100

29775,3

100

92,9

20365,0

100

63,5

-2277,1

-11687,4

1

Retribuirea muncii

9714,4

30,3

9032,0

30,3

93,0

9170,5

45,0

94,4

-682,4

-543,9

2

Contribuţii de

asigurări sociale de stat obligatorii

1949,7

6,1

1873,9

6,3

96,1

1889,0

9,3

96,9

-75,8

-60,7

3

Plata mărfurilor

şi serviciilor

5079,7

15,8

4083,8

13,7

80,4

4116,3

20,2

81,0

-995,9

-963,4

4

Deplasări în

interes de serviciu

83,3

0,2

66,3

0,2

79,6

58,3

0,3

70,0

-17,0

-25,0

5

Prime de asigurare obligatorie

de asistenţă medicală

202,9

0,6

186,0

0,6

91,7

193,7

1,0

95,5

-16,9

-9,2

6

Transferuri curente

11332,5

35,4

11220,1

37,7

99,0

2001,2

9,8

17,6

-112,4

-9331,3

7

Alte cheltuieli curente

9,4

0,1

7,4

0,1

78,7

7,4

0,1

78,7

-2,0

-2,0

8

Cheltuieli capitale

3680,5

11,5

3305,8

11,1

89,8

2928,6

14,4

79,5

-374,7

-751,9

    Sursă: Raportul privind executarea bugetului raional Basarabeasca pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2007.


    Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor revine transferurilor curente – 37,7%, urmate de cheltuielile pentru retribuirea muncii şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii – 36,6%, cheltuielile capitale – 11,1%.

    Gradul de executare a cheltuielilor de casă, în raport cu planul precizat, pe toate componentele, sub aspect economic, a fost cuprins între 79,6% şi 99,0%.

    Cu toate că, în general, la instituţiile finanţate de la bugetul raional gradul de executare a cheltuielilor efective, în raport cu planul precizat, pe toate componentele, sub aspect economic, a fost cuprins între 70,0% şi 96,9%, la DGÎTS s-au admis depăşiri la două articole: la art.241 „Investiţii capitale în construcţii” – în sumă de  18,5 mii lei şi la art.243.03 „Reparaţia capitală a obiectelor social-culturale” – de 115,5 mii lei, astfel nefiind respectate prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr. 397-XV.

    3.3. DGF n-a asigurat estimarea veridică şi argumentată din punct de vedere economic a propunerilor de modificare a bugetului raional, înaintate spre aprobare Consiliului raional Basarabeasca, în vederea precizării sumei transferurilor cu destinaţie specială, alocate UAT de nivelul întîi pentru achitarea salariilor unor lucrători din sfera bugetară.  Drept rezultat, acestora le-au fost distribuite transferuri cu depăşirea necesităţilor în sumă totală de 541,4 mii lei, din care 166,4 mii lei – soldul de mijloace neutilizate, înregistrat la finele anului bugetar la 7 primării, şi 375,0 mii –  mijloace utilizate de 6 primarii la achitarea salariului altor categorii de personal decît cele reglementate legal.

    3.4. În anul 2007, la Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca şi DGÎTS au fost admise cheltuieli suplimentare în sumă de 7,0 mii lei, cauzate de depăşirea parcursului –limită stabilit pentru autoturismele de serviciu, precum şi de deservirea telefoanelor mobile.

    3.5. În contractele de antrepriză încheiate de către Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca şi DGÎTS cu unii antreprenori neîntemeiat a fost majorat costul lucrărilor, faţă de unele normative reglementate, cu suma totală de 22,1 mii lei, inclusiv la reparaţia capitală a cazangeriei Liceului „N. Gogol” din or.Basarabeasca – cu suma de 3,8 mii lei, la reparaţia capitală a unui bloc locativ – cu 15,4 mii lei şi la construcţia reţelei inginereşti la casa pentru persoanele cu vîrstă înaintată din s. Sadaclia – cu 2,9 mii lei.

    3.6. Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca a acceptat includerea incorectă în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor a costului materialelor procurate din mijloacele instituţiei în sumă totală de 18,1 mii lei, precum şi includerea neîntemenată a TVA  în sumă de 19,0 mii lei, fapt ce a condiţionat efectuarea cheltuielilor neîntemeiate în sumă totală de  37,1 mii lei, inclusiv 21,7 mii lei – la reconstrucţia Centrului de creaţie a copiilor din or.Basarabeasca (antreprenor – S.R.L. „DPH-Retal”, c/f 1002600017261), şi 15,4 mii lei – la executarea lucrărilor de reparaţie a  acoperişului unui bloc locativ (antreprenor – S.R.L. „Melioservis, c/f 1003600095103).

    3.7. Nerespectînd  pct.5 şi pct.9 din „Regulamentul cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 20.03.2001[5], Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca n-a calculat şi n-a achitat defalcări în fondul B.N.C. în sumă de 2,5 mii lei (de la lucrările de construcţie şi montaj în valoare de 839,0 mii lei).

4. Constatări referitor la evidenţa contabilă
 şi rapoartele financiare

    4.1. Au fost admise cazuri de neînregistrare în evidenţa contabilă a obiectelor finalizate (mijloace fixe), confirmate prin procese-verbale de recepţie finală. Astfel, nerespectîndu-se prevederile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.426-XIII), în evidenţa contabilă a Aparatului preşedintelui raionului Basarabeasca n-au fost înregistrate la categoria mijloacelor fixe construcţiile finisate şi recepţionate, aflate în exploatare, în valoare de 3452,4 mii lei, inclusiv: Gazoductul magistral Carabetovca-Iordanovca în valoare de 542,5 mii lei (actul de recepţie finală din 11.10.2005); Gazoductul Sadaclia-Iserlia – de 2408,4 mii lei (actul de recepţie finală din 23.01.2007); Cazangeria căminului din str. Gării, 3 A – de 501,5 mii lei (actul de recepţie finală din 16.03.2006). Ca urmare, la situaţia din 01.01.2008, datele din raportul financiar (Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice din contul veniturilor/cheltuielilor de bază) au fost denaturate, la contul 01 „Mijloace fixe” şi subcontul 203 „Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale”, cu suma de 3452,4 mii lei. Caz similar a fost constatat şi la DGÎTS, în sumă de 1700,2 mii lei.

    4.2. Pe parcursul anului 2007, Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca şi DGÎTS, nerespectînd prevederile pct.60 din Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor”[7], aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25.11.1998 (cu modificările ulterioare), n-a atribuit la majorarea valorii de bilanţ a obiectivelor lucrările de reparaţie capitală a acoperişului unui bloc locativ în valoare de 236,9 mii lei şi, respectiv, lucrările de reparaţie capitală a unor clădiri – de 609,8 mii lei.

    4.3. În rezultatul inventarierilor efectuate pe parcursul controlului la DGÎTS,  s-au constatat surplusuri de: 1 computer  în valoare de 3,3 mii lei şi 3 computere fără valoare de bilanţ (evaluate la momentul controlului în sumă de 9,8 mii lei), iar la Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca – 2 calculatoare şi 1 scaner în valoare totală de 24,9 mii lei.

    4.4. În perioada anului 2007, încălcîndu-se prevederile art.39 din Legea nr.426-XIII, la Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca şi DGÎTS nu s-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului; evidenţa analitică a mijloacelor fixe nu s-a ţinut pe fişe de inventar; mijloacelor fixe nu le-au fost atribuite numere de inventar; cu gestionarii nu au fost încheiate contracte de răspundere materială.

    4.5. La DGÎTS s-a constatat ţinerea neconformă a evidenţei contabile şi reflectarea incorectă în evidenţă a operaţiunilor efectuate. Astfel, la situaţia din 01.01.2008, s-au depistat diferenţe semnificative între datele evidenţei analitice şi: cele ale evidenţei sintetice în sumă totală de 2112,0 mii lei, inclusiv la subconturile  010 „Clădiri” – de  164,6 mii lei; 016 „Instrumente, mobilier” – 4,7 mii lei; 018 „Fondul de bibliotecă” – 1,4 mii lei; 020 „Uzura mijloacelor fixe” – 1923,5 mii lei; 063 „Materiale de uz gospodăresc” – 12,3 mii lei; 071 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” – 5,5 mii lei.

    4.6. Cu abateri de la prevederile legale, DGÎTS a atribuit la cheltuielile efective curente ale instituţiei lucrările de proiectare a zonei sportive a Liceului teoretic „C.Stere” din s. Abaclia în sumă de 26,0 mii lei. O abatere similară a fost consemnată şi la Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca, în sumă de 45,8 mii lei.

    Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 27 şi art. 29 din Legea nr. 312-XIII din 08.12.94 „Privind Curtea de Conturi”,  Curtea de Conturi

h o t ă r ă ş t e:

    1. Se cere de la preşedintele raionului Basarabeasca: 

    1.1. să  intensifice  activitatea  organelor  cu  atribuţii  de  administrare  fiscală în  vederea  încasării  veniturilor  proprii  la  nivelul  programat,  precum  şi   să îmbunătăţească managementul finanţelor publice locale prin asigurarea legalităţii, regularităţii şi economicităţii utilizării mijloacelor publice locale;

    1.2. să înainteze Consiliului raional Basarabeasca propuneri şi soluţii  concrete de remediere a cazurilor de alocare UAT de nivelul întîi a transferurilor cu destinaţie specială cu depăşirea necesităţilor în sumă totală de 541,4 mii lei; 

    1.3. să asigure:

    1.3.1. reexaminarea contractelor încheiate cu unii antreprenori în vederea ajustării lor la prevederile legale şi întreprinderea măsurilor de restituire a sumei de 37,1 mii lei, acceptată nelegitim la efectuarea unor lucrări de construcţie;

    1.3.2. înregistrarea în evidenţa contabilă a surplusurilor de mijloace fixe, constatate în rezultatul controlului;

    1.3.3. atribuirea la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe a cheltuielilor pentru lucrările de reparaţie capitală în sumă de 236,9 mii lei;

    1.3.4. efectuarea inventarierii în termenele legale, cu înregistrarea rezultatelor în evidenţa contabilă;

    1.3.5.transferarea sumei restante, la 01.01.2008, de 2,5 mii lei în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, potrivit pct.36 din „Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2008" nr.07/1-3-06/328 din 10.12.2007[8].

    2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Basarabeasca:

    2.1. să asigure o analiză completă şi corectă a datelor care stau la baza efectuării  transferurilor cu destinaţie specială către  UAT de nivelul întîi;

    2.2. să efectueze la instituţiile finanţate de la bugetul raional controale asupra corectitudinii aplicării legislaţiei în vigoare şi a indicaţiilor metodologice privind problemele organizării evidenţei contabile.

    3. Se cere de la Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă, la categoria mijloacelor fixe, a obiectivelor finisate, care în prezent funcţionează, în valoare de 1700,2 mii lei, precum şi să efectueze regulamentar inventarierea patrimoniului. 

    4. Se ia act că:

    4.1. Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca:

    4.1.1. a înregistrat în evidenţa contabilă mijloacele fixe aflate în exploatare  în valoare de 3452,4 mii lei şi mijloacele fixe constatate de control ca surplus în valoare de 24,8 mii lei;

    4.1.2. a încheiat cu gestionarii bunurilor materiale contracte de răspundere materială;

    4.1.3. a efectuat calculele privind serviciile comunale şi a eliberat agenţilor economici facturi  pentru achitare; 
    4.2. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport:

    4.2.1. a înregistrat în evidenţa analitică valorile materiale şi uzura mijloacelor fixe în sumă totală de 2112,0 mii lei, în conformitate cu datele evidenţei sintetice;

    4.2.2. a majorat valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe cu costul lucrărilor de reparaţie capitală în mărime de 609,8 mii lei;

    4.2.3. a înregistrat în evidenţa contabilă surplusurile de mijloace fixe în sumă de 13,1 mii lei.

    5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2007.

    6. Despre executarea cerinţelor pct.1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de trei luni.

    7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea „Privind Curtea de Conturi”.


    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI         Ala Popescu


    Nr. 47. Chişinău, 17 iulie 2008.

 [1] M.O., 2003, nr.49, art.211. Abrogată la 09.03.2007,  prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

[2] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Republicată în M. O., 2005, ediţie specială.

[5] M.O., 2001, nr.31-34, art.240. Abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.1302 din 27.11.2007.

[6] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398. Abrogată de la 01.01.2008 prin Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.

[7] Nu este dată publicităţii.

[8] M.O., 2007, nr.194-197, art.700.

 
< Precedent   Următor >