Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Consiliul Europei Comitetul de Miniştri Rezoluţia (99) 5, Fondarea “Grupului de State contra corupţiei – GRECO”

Articolul 13 - Vizite în alte ţări

1. GRECO poate  cere echipelor de evaluare de a efectua o vizită  pe lîngă  un membru în scopul studierii informaţiei suplimentare cu privire la legislaţia sa sau a practicii sale, care ar fi utilă pentru evaluare.

2. GRECO notifică  membrilor  implicaţi intenţia sa de a  efectua  o vizită, cu cel puţin două luni înainte.

3. Vizita va  fi efectuată în conformitate cu programul stabilit  de membrii  implicaţi  ţinînd  cont  de dorinţele exprimate  de  echipa  de evaluare.

4. Membrii echipei de evaluare se bucuruă de privilegii şi imunităţi aplicabile  în  baza  Articolului 2 al  Protocolului  Acordului  General privind Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei.

5. Bugetul Aacordului Parţial Lărgit acoperă cheltuielile de transport  şi de sejur necesare pentru efectuarea vizitelor în diferite ţări.

Articolul 14 - Raporturile de evaluare

1. În baza informaţiilor  primite, echipa de evaluare pregăteşte  un avan-proiect  al  raportului de evaluare asupra stării legislaţiei şi  a practicii relative la dispoziţiile selecţionate pentru ciclul de evalure.

2. Avan-proiectul   raportului   este  transmis  pentru   comentariu membrilor  care fac obiectul evaluării. Echipa de evaluare ţine cont  de aceste comentarii cînd întocmeşte proiectul de raport.

3. Proiectul de raport este supus GRECO.

Articolul 15 - Discuţia şi adoptarea raporturilor

1. GRECO va discuta în şedinţă plenară proiectul de raport prezentat de echipa de evaluare.

2. Membrii care  participă  la  evaluare  au  dreptul    înainteze observaţii orale sau scrise în plenară.

3. La încheierea discuţiilor, GRECO adoptă, cu sau fără amendamente, raportul cu privire la membrii supusi evaluării.

4. Toţi membrii  participă  la  vot în ceea  ce  priveşte  adoptarea raportului  de evaluare cu privire la aplicarea Principiilor Directorii. Numai  membrii  care  sînt Părţi la instrumentul  juridic  internaţional adoptat  în aplicarea Programului de Acţiune contra Corupţiei  participă la vot în adoptarea raporturilor de evaluare referitor la implimentarea acestor instrumente.

5. Raporturile de evaluare sînt confidenţiale. Numai membrii echipei care  au  efectuat  evaluarea  precum şi cei ai  GRECO,  ai  Comitetului Statutar, şi ai Secretariatului acestor organe vor avea acces la aceste rapoarte.

6. Raportul GRECO   poate  include  recomandări  adresate  membrilor supuşi  evaluării  în  scopul ameliorării legislaţiei sale precum  şi  a practicii sale în lupta contra corupţiei. GRECO invită membrii implicaţi să ţină cont de măsurile luate pentru a se conforma cu recomandările.

Articolul 16 - Declaraţiile publice

1. Comitetul  Statutar poate face o declaraţie publică dacă este  de părerea că membrul nu ia măsuri suficiente pentru implimentarea recomandărilor care i-au fost adresate privind aplicarea Principiilor Directorii.

2. Comitetul  Statutar, în componenţa sa limită al Statelor Părţi la instrumentul  cu problema, poate face o declaraţie publică dacă este  de părerea că un membru nu ia măsuri suficiente pentru implimentarea recomandărilor  care  i-au  fost  adresate  privind  implimentarea  unui instrument adoptat în aplicarea Programului de acţiune contra corupţiei.

3. Comitetul Statutar informează membrul interesat şi îi dă posibilitatea  să prezinte observaţii suplimentare înainte de aplicarea deiziei sale de a face o declaraţie publică menţionată în paragrafele 1 şi/sau 2.

Articolul 17 - Resursele financiare ale GRECO

1. Bugetul GRECO  este finanţat din contribuţille anuale obligatorii ale membrilor săi.

2. GRECO poate   primi  contribuţii  voluntare  suplimentare  de  la membrii ei.

3. GRECO poate  primi  de asemenea contribuţii voluntare din  partea instituţiilor internaţionale interesate.

4. Resursele  financiare  menţionate  în paragraful  3  sînt  supuse autorizaţiei Comitetului Statutar spre acceptare prealabilă

5. Bunurile GRECO  sînt  primite şi deţinute din numele  Consiliului Europei  şi  beneficiază  de  aceleaşi privilegii  şi  imunităţi  ca  şi bunurile Consiliului în baza acordului în vigoare.

Articolul 18 - Comitetul Statutar

1. Comitetul  Statutar  este compus din reprezentanţii Comitetul  de Miniştri  ai Statelor Membre ale Consiliului Europei de asemenea  membri ai GRECO, precum şi din reprezentanţi desemnaţi special cu acest scop de alţi membri ai GRECO.

2. Comitetul Statutar va determina în fiecare an suma contribuţiilor financiare  obligatorii  ale  membrilor GRECO. Baremul  pentru  calculul contribuţiilor  Statelor  non membre este fixat în acord cu ultimul; de regulă, acest barem este în conformitate cu criteriile de determinare a baremului de contribuţii la bugetul general al Consiliului Europei.

3. Comitetul Statutar adoptă în fiecare an bugetul Acordului parţial lărgit   privind   cheltuielile   relative  la   aplicarea   programului activităţilor şi la cheltuielile comune de secretariat.

4. Comitetul Statutar aprobă în fiecare an conturile GRECO care sînt stabilite  de  către  Secretarul  General  al  Consiliului  Europei,  în conformitate  cu Regulamentul financiar al Consiliului Europei, şi  este prezentat   Comitetului   Statutar  însoţit  de  Raportul  Comisiei   de verificare  a  conturilor.  Pentru a elibera pe  Secretarul  General  de responsabilitatea sa pentru gestiunea fianciară pentru anul financiar în cauză,  Comitetul  Statutar transmite Comitetului de Miniştri  conturile anuale, cu aprobarea sa sau orice alt comentariu, şi însoţit de raportul întocmit de Comisia de verificare a conturilor.

5. Regulamentul financiar al Consiliului Europei este supus, mutatis mutandis, aprobării şi gestionării bugetului Acordului parţial lărgit.

Articolul 19 – Secretariat

1. GRECO va fi  asistat de un Secretariat pus la dispoziţie de către Secretarul General al Consiliului Europei.

2. Secretariatul  GRECO va fi sub autoritatea unui Secretar executiv numit de Secretarul General al Consiliului Europei.

Articolul 20 – Amendamente

1. GRECO, precum  şi  membrii săi, pot propune Comitetului  Statutar amendamente la prezentul Statut.

2. Comitetul  Statutar poate adopta amendamente la prezentul Statut, prin decizia luată în unanimitate. Dacă amendamentul nu este o propunere a GRECO, acesta este consultat de către Comitetul Statutar.


 
< Precedent   Următor >