Acasă arrow Articole din presă arrow Practica vicioasă nu a suferit schimbări
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 3 vizitatori online

 

 

 
Conţinut
Practica vicioasă nu a suferit schimbări

25.05.2012

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Practica vicioasă de colectare a plăţilor informale în instituţiile de învăţământ nu a suferit schimbări esenţiale. La această concluzie au ajuns procurorii care au monitorizat procesul respectării dreptului copilului la învăţătură în decursul primului trimestrul 2012.

Modalitatea de constituire şi activitatea comitetelor părinteşti este stabilită în regulamentele de organizare internă a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, care de rând cu altele, atribuie expres acestor comitete sarcina de acumulare a mijloacelor băneşti în fondul clasei/fondul şcolii.

De fapt, activitatea comitetelor părinteşti se reduce la realizarea doar a sarcinii de acumulare a banilori de la părinţi, ultimii fiind la modul practic siliţi să achite plăţile stabilite, contrar prevederilor Legii învăţământului. Or, potrivit art.58 din Constituţie, sunt interzise orice prestaţii ale cetăţenilor, în afara celor stabilite prin lege.
În această ordine de idei, constatând în regulamente interne norme care atribuie în sarcină comitetelor părinteşti să acumuleze mijloace băneşti de la părinţi în fondul clasei şi fondul şcolii (plăţi neprevăzute de legislaţie), procurorii le contestă cu recurs, cerând anularea lor.

E de menţionat că regulamentele interne cu privire la organizarea şi funcţionarea liceelor şi altor instituţii de învăţământ secundar general, au fost elaborate în baza prevederilor Regulamentelor-tip, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi tineretului nr.415 din 06.11.2006 şi nr. 547 din 13.08.2007.
Aceste acte ministeriale conţin norme-cadru vizând sarcina comitetelor părinteşti de a „sprijini conducerea instituţiei de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a instituţiei de învăţământ”, „de a atrage persoane fizice sau juridice, care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală”, etc.

La finele anului 2011 Procuratura Generală a contestat cu recurs aceste prevederi ale Regulamentelor-tip, cerând anularea lor deoarece aduc atingere principiului participării benevole a persoanelor fizice şi juridice cu donaţii pentru necesităţile şcolii şi contravin Constituţiei şi legii învăţământului.
Ministerul Educaţiei a asigurat atunci Procuratura Generală că va iniţia procesul de revizuire a redacţiei Regulamentelor-tip, normele referitoare la atribuţiile comitetelor părinteşti urmând a fi reexaminate. Până în prezent, aceste regulamente încă nu au fost revizuite.

Între timp, Ministerul Educaţiei a adoptat ordinul nr.972 din 12.12.2011 de aprobare a Regulamentului cu privire la cooperarea instituţiilor de învăţământ cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor, normele căruia de asemenea contravin legislaţiei, deoarece impun forţat colaborarea asociaţiilor obşteşti ale părinţilor cu instituţiile de învăţământ în procesul gestionării mijloacelor financiare. Considerăm că, adoptarea acestui act, denotă intenţia Ministerului Educaţiei de a atribui aspect legal unei ilegalităţi.

Investigaţiile efectuate de procurori au indicat că pe lângă majoritatea instituţiilor de învăţământ mai funcţionează şi asociaţii obşteşti ale părinţilor, create pentru colectarea banilor în scopul susţinerii materiale a instituţiei de învăţământ, inclusiv efectuarea lucrărilor de reparaţie a edificiilor, amenajarea teritoriului, susţinerea financiară a cadrelor didactice ş.a. Aceasta în pofida faptului că, potrivit art.181 Cod civil  şi art.1 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, constituită benevol pentru satisfacerea în condiţiile legii a unor necesităţi nemateriale. Cele constatate indică asupra lipsei controlului din partea organului care a înregistrat asociaţia (administraţia publică locală) în vederea asigurării activităţii legale şi conforme scopurilor şi sarcinilor statutare a asociaţiilor obşteşti, aşa cum prevede art.38 din  Legea cu privire la asociaţiile obşteşti.

Deşi apartenenţa la asociaţiile părinteşti şi achitarea plăţilor pentru susţinerea materială a instituţiei de învăţământ este benevolă, fapt afirmat de către direcţiile de învăţământ raionale, investigaţiile efectuate au relevat că acest principiu nici pe departe nu este respectat.

Exemplu elocvent este situaţia de la asociaţia obştească de părinţi „Liceanul”, Liceul „Titu Maiorescu”, mun.Chişinău, care încheie cu  părinţii elevilor fiecărei clase contracte, pct.2.1 - „Obligaţiile părţilor”- al cărora atribuie în obligaţiile elevului să achite lunar suma de 40 lei în fondul asociaţiei liceului, pentru necesităţile curente ale liceului.
Potrivit Asociaţiei Obşteşti „Viitorul” a părinţilor elevilor Liceului Teoretic “V.Lupu” din s.Susleni, Orhei, din numărul total de 465 elevi ai liceului, taxa lunară de 15 lei achită 278 elevi, iar ceilalţi sunt scutiţi, pe motiv că fac parte din familii social vulnerabile, monoparentale, familii cu mulţi copii. Cele expuse denotă caracterul obligatoriu al plăţilor stabilite, fapt ce rezultă şi din menţiunea, că unii părinţi sunt scutiţi de a achita taxa.

În cadrul multor instituţii de învăţământ colectarea banilor de la părinţi are loc prin intermediul asociaţiilor obşteşti şi concomitent a comitetelor părinteşti.
Cu toate că părinţii achită aşa-numitele cotizaţii de membru al asociaţiei obşteşti (valoarea cotizaţiei variază între 10-50 de lei lunar, iar colectarea acestor taxe se realizează de către preşedinţii comitetelor părinteşti), concomitent, preşedintele comitetului părintesc mai colectează de la părinţi mijloace băneşti pentru reparaţie, precum şi plăţi lunare pentru acoperirea altor necesităţi ale clasei (rechizite, detergenţi, etc.). Procuratura raionului Soroca a constatat că în liceul ”Constantin Stere” din or.Soroca părinţilor, care achită cotizaţiile de membru al asociaţiei, li s-a solicitat să achite suplimentar câte 300 lei pentru reparaţia liceului.

De regulă, activitatea asociaţiilor obşteşti ale părinţilor este dirijată de către directorii instituţiilor de învăţământ sau de către alţi profesori/învăţători, în unele cazuri acestea sunt chiar conduse de ei. În alte cazuri cuantumul plăţilor este coordonat în prealabil cu dirigintele/învăţătorul, sumele acumulate fiind transmise acestora, împreună cu lista celor care au achitat banii. Procuratura raionului Ungheni a constatat că preşedintele asociaţiei obşteşti a părinţilor şi pedagogilor din gimnaziul Sineşti este profesoară, iar contabilul asociaţiei la fel este profesoară. Colectarea sumelor de bani se efectuează de către aceste persoane, iar gestionarea lor este coordonată cu directorul instituţiei de învăţământ. Procuratura raionului Basarabeasca a constatat că în Asociaţia părinţilor şi pedagogilor a gimnaziului din c.Iserlia, preşedinte este profesoară în liceu. Taxa lunară este colectată de către diriginţii de clasă, mai apoi banii se transmit preşedintelui asociaţiei, iar cheltuielile se coordonează cu directorul şcolii.
Despre constituirea asociaţiilor obşteşti ale părinţilor şi pedagogilor au relatat procuraturile raioanelor Căuşeni, Ştefan-Vodă, Glodeni, Basarabeasca, Floreşti, Drochia, Soroca, Teleneşti.

Astfel de situaţii denotă implicarea ilegală a administraţiei instituţiilor de învăţământ şi cadrelor didactice în procesul de colectare şi gestionare a fondurilor băneşti colectate de la părinţi şi intervenţia ineficientă pe interior a organelor superioare din sistemul de învăţământ pentru a contracara acest fenomen.
Pe marginea celor constatate, Procuratura Generală a sesizat recent Ministerul Educaţiei în vederea lichidării încălcărilor de lege indicate, revizuirii actelor normative departamentale ce reglementează, fraudulos, activitatea de acumulare de la părinţi a plăţilor, neprevăzute de legislaţie şi anularea ordinului Ministerului Educaţiei nr.972 din 12.12.2011 de aprobare a Regulamentului cu privire la cooperarea instituţiilor de învăţământ cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor, ca fiind contrar legii.
În primul trimestru anul 2012 procuraturile teritoriale au înaintat 305 sesizări şi 14 recursuri către direcţiile raionale de învăţământ, tineret şi sport, primării, administraţia instituţiilor de învăţământ în vederea anulării normelor ilegale şi excluderii practicii vicioase de colectare de la părinţi a plăţilor şi taxelor, asigurării respectării cerinţelor legislaţiei.

Pe faptul extorcării de către directorul şcolii medii generale din s.Opaci, Căuşeni, a banilor de la părinţi şi elevi pentru diferite necesităţi, inclusiv eliberarea documentelor (atestatelor, certificatelor etc.) la 10.02.2012 şi 01.03.2012 a fost pornită urmărirea penală în baza art.324 alin.(1) Cod penal şi în baza art.328 alin.(1) Cod penal, iar la 19.03.2012 în baza art.328 alin.(1) Cod penal pe faptul încălcărilor financiare, admise în cadrul gestionării patrimoniului public. Urmărirea penală în toate trei cauze penale este în desfăşurare.

De asemenea, este dispusă verificarea legalităţii gestionării, de către directorul liceului teoretic „Petru Zadnipru” şi Asociaţia părintească „Petru Zadnipru”, a mijloacelor băneşti acumulate de la părinţi.

Având în vedere actualitatea problemei abordate şi implicarea ineficientă a Ministerului Educaţiei în procesul de contracarare a plăţilor informale, Procuratura Generală a iniţiat elaborarea propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei contravenţionale şi penale în scopul obţinerii unor pârghii eficiente de combatere a acţiunilor ilegale ale membrilor asociaţiilor obşteşti şi cadrului didactic în procesul de colectare şi gestionare a plăţilor informale în sistemul de învăţământ.

Secţia minori şi drepturile omului a Procuraturii Generale

www.procuratura.md

 
< Precedent   Următor >