Home arrow Comments of TI - Moldova to draft normative acts arrow Comentarii TI - Moldova la Regulamentul Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi a Planului de acţiuni pentru realizarea ei din 24.03.2006.
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online
We have 2 guests online

 

 

 
Content
Comentarii TI - Moldova la Regulamentul Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi a Planului de acţiuni pentru realizarea ei din 24.03.2006.
Available only in romanian

Vă comunic că la solicitarea Secretariatului Grupului de Monitorizare în cadrul Asociaţiei obşteşti Transparency International – Moldova am examinat Regulamentul Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi a Planului de acţiuni pentru realizarea ei aprobat la data de 24.03.2006.

Examinarea Regulamentului este dictată de necesitatea sporirii eficienţei activităţii Grupului de Monitorizare, precum şi de implementare deplină a măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei.

Ţinem cont că înfiinţarea şi activitatea Grupului de monitorizare este reglementată de Hotărîrea Parlamentului nr.421 din 16.12.2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planului de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei.

În legătură cu examinarea Regulamentului Grupului de monitorizare din 24.03.2006 prezint următoarele obiecţii şi propuneri:

  1. P.3.3 din HP nr.421 din 16.12.2004 reglementează crearea, componenţa şi activitatea Grupului de monitorizare (GM) ca parte componentă a mecanismului de implementare a Strategiei, însă aceste prevederi sunt incomplete şi, totodată, nu satisfac pe deplin cerinţele înaintate pentru a reglementa GM ca un element foarte important în asigurarea implementării Strategiei naţionale. Astfel, aici lipsesc cele mai importante norme care ar reglementa atribuţia de bază a GM, organizarea activităţii şi alte aspecte ce ţin de activitatea GM.

Pornind de la prevederile menţionate din p.3.3, cred că nu este suficient de a releva care este starea de fapt, dacă au fost implementate măsurile planificate, care sunt rezultatele reale, care sunt problemele apărute, tendinţele, dacă se atinge scopul de diminuare a corupţiei numai prin organizarea întrunirilor periodice (lunare) şi discutarea realizărilor, problemelor (s-ar subînţelege) din rapoartele prezentate de către instituţiile responsabile de implementarea măsurilor planului sau din rapoartele prezentate de către secretariat.

De asemenea, este imperfectă şi componenţa Grupului de monitorizare, care nu asigură o activitate eficientă a acestuia. Nu este îndeajuns, de exemplu, ca membrii GM să fie şefi/şefi adjuncţi de direcţii ai principalelor instituţii responsabile de diferitele măsuri din planul de acţiuni. Mai mult, în condiţiile acestei norme în unele cazuri ar putea apărea conflicte de interese ce, de asemenea, ar putea să se răsfrîngă negativ asupra activităţii GM.

Se poate de observat că aceste şi alte neajunsuri parţial şi-au găsit reflectarea în Regulamentul Grupului de monitorizare aprobat la 24.03.2006 şi activitatea propriu-zisă a GM.

  1. Consider că la temelia activităţii de prevenire şi combatere a corupţiei trebuie să fie Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei. În acelaşi timp, pentru realizarea Strategiei este foarte necesar şi important planul de realizare a Strategiei. Practica arată că acest plan poate fi incomplet, nu întotdeauna reuşit şi care este sau necesită a fi modificat, completat pentru a atinge scopul prevăzut în Strategie. Pe lîngă aceasta pot exista mai multe planuri fie legate de careva domenii de activitate, fie legate de alte strategii, programe, proiecte, în care se conţin şi măsuri anticorupţie. Toate aceste planuri trebuie să fie racordate la Strategia naţională anticorupţie.

Rezultînd din cele expuse, propun de a completa HP nr.421 din 16.12.2004 şi Regulamentul Grupului de monitorizare din 24.03.2006 cu norma din care ar rezulta că atribuţia de bază a Grupului de monitorizare este monitorizarea implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi planului (planurilor) de acţiuni.

  1. Propun de a completa Regulamentul Grupului de monitorizare cu normele privind componenţa Grupului de monitorizare. Aici urmează a prevedea:

- numărul de membri;

Numărul de membri trebuie să ofere posibilitatea de a acoperi întregul spectru de activităţi de monitorizare a măsurilor şi politicilor anticorupţie implementate de diferite instituţii/organizaţii. Ţinînd cont de diversitatea măsurilor şi politicilor anticorupţie de bază, GM ar putea fi alcătuit din 18 persoane.

- instituţiile/organizaţiile/sectoarele pe care le reprezintă;

Necesită a prevedea reprezentarea egală a sectorului public, sectorului privat şi societăţii civile în componenţa GM, adică cîte 6 reprezentanţi de la fiecare sector. Prin reprezentarea unui număr egal de membri din partea fiecărui sector se va asigura un echilibru adecvat între cele 3 părţi ale societăţii.

- modul de desemnare şi aprobare a componenţei GM;

În cazul sectorului public, urmează a fi desemnaţi cîte 2 membri de către Parlament, Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii, care ar putea fi orice persoane care sunt capabile să-şi exercite atribuţiile în calitate de membri ai GM şi ar reprezenta aceste autorităţi ale statului şi nu inevitabil din rîndul deputaţilor, miniştrilor, judecătorilor, căror le-ar fi dificil de aşi onora obligaţiunile de membru al GM din motivul de insuficienţă de timp.

Sectorul privat (sau de afaceri) ar putea să-şi desemneze reprezentanţii lor prin intermediul asociaţiilor de business, iar societatea civilă ar putea desemna reprezentanţii săi prin intermediul Alianţei Anticorupţie şi/sau organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Aici, fiecărui sector (public, privat, societatea civilă) ar putea să i se ofere dreptul de a substitui reprezentanţii săi cu alţii în caz de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor (dereglarea sănătăţii incompatibilă cu posibilitatea de a-şi exercita funcţia, deplasare de lungă durată etc.) sau atitudine neconştiincioasă (neonorarea nemotivată a obligaţiunilor, lipsa de obiectivitate, imparţialitate, încălcarea legislaţiei) cu informarea publicului şi părţilor implicate.

- cerinţele înaintate faţă de candidaţii/membrii GM;

Cred că cerinţa de bază înaintată faţă de candidaţii/membrii GM este ca aceştia să dispună de capacitatea de a-şi onora obligaţiunea pentru asigurarea unei activităţii eficiente de monitorizare:

posedă cunoştinţe sau experienţă de activitate anticorupţie sau activitate de monitorizare, sunt experţi în domeniu (de exemplu, în legislaţie, în domeniul achiziţiilor publice, finanţarea partidelor politice şi campaniilor electorale, acces la informaţie, sociologie etc.);

au manifestat şi îşi asumă obligaţiunea de a fi obiectivi şi imparţiali la efectuarea monitorizării;

- termenul de activitate a membrilor GM;

Termenul de activitate în calitate de membru ar putea fi stabilit de 2 sau 3 ani cu posibilitatea desemnării acestora pentru al II termen consecutiv.

- alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui GM, rotaţia acestora;

Preşedintele şi 2 vicepreşedinţi urmează a fi aleşi de către GM din rîndul membrilor care reprezintă cele 3 sectoare (public, privat, societatea civilă) pe un termen de 1 an cu rotaţia ulterioară a acestora, adică dacă în I an în calitate de preşedinte al GM este aleasă persoana care reprezintă sectorul public, atunci vicepreşedinţii vor fi aleşi cîte unul din rîndul membrilor ce reprezintă sectorul privat şi societatea civilă; în următorul an preşedinte va fi ales din partea sectorului privat sau societatea civilă, iar vicepreşedinţi – din partea celorlalte 2 sectoare, astfel asigurînd rotaţia permanentă a acestora.

- posibilitatea atragerii, la necesitate, a instituţiilor/organizaţiilor, experţilor şi altor persoane la activităţile GM, de exemplu, pentru efectuarea unui sondaj de opinie.

  1. Propun de a completa Regulamentul cu norme privind:

- drepturile şi obligaţiile membrilor GM;

Printre drepturi ar putea fi stipulate dreptul membrilor de a participa la activităţile de monitorizare, de a participa la şedinţele GM, de a primi informaţii şi documente, inclusiv privind implementarea măsurilor de către instituţii/organizaţii, convocarea şedinţelor GM şi problemele puse în discuţie, informaţiile/dările de seamă a instituţiilor responsabile de implementare a măsurilor, rapoartele de monitorizare ale GM, dreptul de a asista la implementarea măsurilor de către instituţii/organizaţii, dreptul de a consulta experţi, instituţii/organizaţii, inclusiv pe care le reprezintă, referitor la problemele puse în discuţie la şedinţele GM, acţiunile întreprinse şi deciziile acestuia, dreptul de a informa instituţia/organizaţia cu privire la mersul şi rezultatele monitorizării, dreptul de a participa la luarea deciziilor în cadrul GM.

Printre obligaţiuni ar putea fi stipulate obligaţiile de a participa activ la monitorizare, de a efectua monitorizarea în mod obiectiv şi imparţial, de a manifesta corectitudine în relaţiile cu instituţiile/organizaţiile, de a preveni conflictele de interese şi, după caz, de a aplica normele privind declararea intereselor personale şi rezolvarea conflictelor de interese, de a informa membrii GM despre rezultatele monitorizării implementării măsurilor monitorizate cu prezentarea documentelor, materialelor ce confirmă rezultatele obţinute.

- organizarea activităţilor de monitorizare a GM.

Aici s-ar putea prevedea posibilitatea instituirii a mai multor grupuri de monitorizare în cadrul GM. Astfel, în cadrul GM ar putea fi alcătuite 6 grupuri de monitorizare, fiecare alcătuit din 3 membri (cîte un membru din partea fiecărui sector) pentru monitorizarea de către fiecare grup a 3 măsuri de bază care acoperă măsurile respective planificate implementate de toate instituţiile implicate (de exemplu,

I grup ar putea să se axeze pe monitorizarea implementării măsurilor privind:

1) implementarea sistemului de recrutare, angajare, promovare în funcţii publice, pensionare;

2) implementarea codului de conduită, normelor privind conflictul de interese, declararea patrimoniului;

3) instrumentele juridice de prevenire şi combatere a corupţiei;

al II grup:

1) finanţarea partidelor politice şi campaniilor electorale;

2) gestiunea finanţelor publice;

3) achiziţiile publice;

al III grup: 1) prevenirea spălării banilor; 2) sectorul privat; 3) participarea societăţii;

al IV grup: 1) cultura juridică, educaţia anticorupţie; 2) organismele de prevenire a corupţiei; 3) transparenţa şi accesul la informaţie;

al V grup: 1) urmărirea penală; 2) organele specializate de combatere a corupţiei; 3) sistemul judiciar;

al VI grup: 1) protecţia persoanelor; 2) înlăturarea consecinţelor corupţiei, repararea prejudiciului; 3) cooperarea între instituţii, autorităţi)

cu discutarea şi comasarea rezultatelor monitorizării de către grupuri într-un raport unic al GM.

De asemenea, necesită a fi prevăzută colaborarea şi coordonarea activităţilor GM cu posibilele grupuri de monitorizare constituite pentru monitorizarea implementării altor planuri, proiecte, strategii în scopul excluderii unor eventuale dublări de activităţi şi utilizarea eficientă a mijloacelor.

GM şi grupurile formate în cadrul acestuia vor fi asistat de către Secretariat.

- finanţarea GM;

Este importantă reglementarea finanţării atît a activităţilor de monitorizare, cît şi a membrilor GM. Aici ar putea fi determinate sursele de finanţare: de stat, private, granturi.

- informarea publicului şi autorităţilor (naţionale şi internaţionale) despre activităţile GM prin publicarea planurilor lunare, trimestriale şi anuale de monitorizare, rapoartelor trimestriale şi anuale de monitorizare cu reflectarea rezultatelor monitorizării, problemelor relevate, concluziilor şi recomandărilor înaintate de către GM, organizarea conferinţelor de presă trimestriale pentru prezentarea rezultatelor monitorizării, precum şi a conferinţelor anuale, participarea la dezbateri publice, emisiuni radio, TV, publicarea materialelor în mass-media;

- colaborarea cu Consiliul coordonator pe lîngă Preşedintele RM, Parlamentul, Guvernul, Consiliul Superior al Magistraturi, asociaţiile de business, Alianţa anticorupţie prin prezentarea Grupului de Monitorizare de către instituţiile enumerate a informaţiilor, materialelor necesare pentru asigurarea monitorizării implementării Strategiei naţionale şi planului (planurilor) de acţiuni, pe de o parte, şi prin prezentarea în adresa structurilor menţionate a rapoartelor de monitorizare a GM, pe de altă parte, precum şi prin discutarea rezultatelor activităţii de monitorizare, problemelor relevate, concluziilor şi recomandărilor înaintate de către GM.  

Consider că acceptarea propunerilor înaintate va contribui la sporirea eficienţei activităţii GM de monitorizare a implementării Strategiei naţionale şi planului (planurilor) de acţiuni şi, în consecinţă, va impulsiona activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei.

 
< Prev   Next >