Acasă arrow Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative arrow Comentarii TI - Moldova la proiectul de Lege cu privire la secretul de stat
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Comentarii TI - Moldova la proiectul de Lege cu privire la secretul de stat

Experienţa internaţională denotă despre necesitatea limitării categoriilor de informaţii clasificate ca secrete doar la acelea ce sunt esenţiale pentru protecţia securităţii naţionale. În acest sens se impune reexaminarea listei informaţiilor clasificate ca secret de stat din art.7 cu excluderea din această listă a informaţiilor care nu sunt esenţiale pentru protecţia securităţii naţionale.

De asemenea, se impune modificarea şi completarea art.6 al.4 astfel încît să rezulte că clasificarea informaţiilor ca secret de stat se aplică în privinţa informaţiilor esenţiale pentru protecţia securităţii naţionale şi în condiţiile în care accesul sau folosirea lor fără îndoială vor aduce daune statului sau vor pune în pericol interesele ori securitatea Republicii Moldova.

  1. Consider că lista „informaţiilor care nu se atribuie la secret de stat” prevăzute de art.8 din proiectul de lege este incompletă şi necesită a fi completată cu unele informaţii de interes public.

Propun de a completa această listă cu informaţiile privind:

- măsurile de prevenire a corupţiei;

- organizarea, funcţionarea şi procesele decizionale de administrare publică, precum şi, ţinînd seama de protecţia vieţii private şi a datelor personale, deciziile şi actele juridice care îi privesc;

- rapoartele de activitate a instituţiilor/organizaţiilor publice (inclusiv de prevenire şi combatere a corupţiei);

- riscurile de corupţie în cadrul administraţiei publice;

- activităţile şi situaţia reală în domeniul justiţiei;

- inactivitatea autorităţilor şi demnitarilor publici, ineficienţa şi greşelile administrative;

- privilegiile, compensaţiile şi beneficiile acordate de către stat diverselor categorii de persoane.

  1. În art.7, în care se reglementează informaţiile atribuite la secret de stat, nu este prevăzut gradul de secretizare sau legătura dintre tipul de informaţii atribuite la secret de stat şi gradul de secretizare. De aceea, propun de a completa art.7 şi/sau art.9 din proiectul de lege cu norma din care ar rezulta că „Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat” va reglementa, de asemenea, gradul şi termenul de secretizare a fiecărei categorii de informaţii atribuite la secret de stat şi incluse în nomenclator.
  2. Art.10 din proiectul de lege stipulează „investirea cu împuterniciri” a conducătorilor autorităţilor publice de a elabora şi adopta „nomenclatoare detaliate de informaţii care urmează a fi secretizate”. Totodată, art.10 al.4 prevede că aceste nomenclatoare „nu sînt date publicităţii”. Aceasta înseamnă că pe de o parte Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărîre de Guvern, se publică în Monitorul Oficial, iar, pe de altă parte, „nomenclatoarele detaliate de informaţii care urmează a fi secretizate”, elaborate şi adoptate de către autorităţile publice, „nu sunt date publicităţii”. Consider că în aceste condiţii există riscul că autorităţile publice ar putea neîntemeiat clasifica ca secret de stat unele informaţii de interes public, în special a informaţiilor incomode sau care denotă despre careva nereguli, neajunsuri, imperfecţiuni în administrare, adică se va lărgi neîntemeiat lista informaţiilor care sunt clasificate ca secret de stat şi, în consecinţă, ar putea fi limitat accesul la informaţiile respective de interes public, cu toate că proiectul de lege prevede că nomenclatoarele detaliate trebuie să corespundă Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat şi că conducătorii autorităţilor publice „poartă răspundere penală, civilă, administrativă, disciplinară, conform legislaţiei pentru atribuirea neîntemeiată a informaţiilor la secret de stat, neluarea intenţionată a deciziei cu privire la atribuirea informaţiilor la secret de stat, divulgarea cărora poate cauza prejudicii intereselor şi/sau securităţii statului, precum şi pentru luarea unei decizii neîntemeiate cu privire la excluderea din nomenclator a informaţiilor atribuite la secret de stat”.

Pentru a exclude posibilitatea clasificării neîntemeiate de către autorităţile publice a informaţiilor la secret de stat, propun de a exclude din proiectul de lege normele care prevăd „investirea cu împuterniciri” a conducătorilor autorităţilor publice de a adopta „nomenclatoare detaliate de informaţii care urmează a fi secretizate”.

De asemenea, propun de a reglementa în art.9 că proiectul Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat în prealabil aprobării de către Guvern sunt supuse consultaţiilor publice şi că în Nomenclatorul aprobat de către Guvern sunt incluse atît lista informaţiei clasificate, cît şi listele detaliate de informaţii departamentale. Aici ţinem cont că Nomenclatorul aprobat de către Guvern se publică în Monitorul Oficial.

În acest sens urmează a fi modificat art.10, 12, 15, 18 din proiectul de lege.

  1. Rezultînd din denumirea şi scopul legii, precum şi criteriile descrise în proiect a gradelor de secretizare, propun de a exclude din art.11 al.2 norma prevăzută la lit.d), adică norma privind clasificarea informaţiilor la gradul de secretizare „restricţionat”, astfel păstrînd doar 3 nivele de clasificare a informaţiilor secrete de stat.
  2. Rezultînd din experienţa internaţională „termenele de secretizare a informaţiilor” reglementate în art.13 al.1 sunt exagerate. Secretizarea de această durată nu este raţională în condiţiile actuale şi, totodată, se reflectă negativ asupra cheltuielilor guvernamentale pentru protecţia secretului de stat. În acest sens se impune micşorarea termenului maxim de clasificare a acestor informaţii la secret de stat.

 
< Precedent   Următor >