Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice nr.906 din 28.07.2008

Anexa nr. 1
la Metodologia de evaluare a riscurilor
de corupţie în instituţiile publice

 

Raport-model privind rezistenţa instituţională la riscurile de corupţie

 

Nr.

d/o

Aspecte

Proceduri aplicate/Probleme identificate

Riscuri identificate

Soluţii

 

1

2

3

4

5

1.

Prezenţa reglementărilor

Lipsa reglementărilor sau reglementări incomplete

Proceduri neuniformizate

 

Praguri insuficiente împotriva abuzurilor

 

Acţiuni din propria iniţiativă

 

Elaborarea structurilor ad-hoc

 

Presiune mare asupra interpretării personale a integrităţii

Elaborarea  sau perfecţiona-rea reglementărilor pentru toate categoriile de activităţi vulnerabile

2.

Conţinutul reglementărilor

Reglementările sînt concentrate insufi-cient asupra cerinţei de integritate

Reglementări insuficiente pentru prevenirea acţiunilor individuale

 

Reglementări insuficiente referitoare la elementele de control pentru supra-veghere

Descurajarea acţiunilor individuale şi îmbunătăţirea supravegherii prin elaborarea reglementărilor referitoare la lucru în echipă, separarea îndatoririlor, luarea în comun a deciziilor, răspundere (raportare structurală), supraveghere structurală, criterii de evaluare lipsite de ambiguitate, înregistrări în scris ale activităţilor şi deciziilor

3.

Familiarizarea cu reglementările

Familiarizarea insuficientă cu reglementările

Proceduri neuniformizate

Acţiuni din propria iniţiativă

Îmbunătăţirea familiarizării cu reglementările prin distribuirea lor mai largă, accesibilitate generală

4.

Aplicarea reglementărilor

Aplicarea neadecvată a reglementărilor

Caracter arbitrar în aplicarea reglementărilor

Încurajarea aplicării reglementărilor prin conduita exemplară a conducerii, supraveghere, impunerea sancţiunilor în cazul neaplicării sau aplicării lor greşite

5.

Reglementările specifice pentru administrarea informaţiei confidenţiale

Lipsa, necunoaşterea şi/sau neaplicarea reglementărilor

Pragul împotriva scurgerii informaţiei este jos

 

Vigilenţă insuficientă

Prudenţă personală redusă

Elaborarea reglementărilor pentru manipularea informaţiei (elaborare, modificare, distribuire, dublare, administrare, păstrare etc.), distribuirea largă a reglementărilor, impunerea sancţiunilor pentru nerespectarea reglementărilor

6.

Reglementările specifice gestionării mijloacelor financiare şi a bugetelor

Lipsa, necunoaşterea şi/sau neaplicarea reglementărilor

Pragul pentru delapidarea de fonduri este prea jos

 

Vigilenţă insuficientă

 

Prea multă presiune asupra percepţiei personale referitor la prudenţa personală

Elaborarea reglementărilor privind gestionarea fondurilor şi solicitărilor de rambursare a cheltuielilor (acordarea, controlul, cheltuielile, plăţile), distribuirea largă a reglementărilor, impunerea sancţiunilor pentru nerespectarea reglementărilor, audit independent

7.

Reglementările specifice achiziţiei de bunuri şi servicii

Lipsa, necunoaşterea şi/sau neaplicarea reglementărilor

Pragul pentru delapidarea de fonduri este prea jos

 

Vigilenţă insuficientă

 

(Prea) multă presiune asupra percepţiei personale referitor la prudenţa personală

Prevenirea delapidării fondurilor prin elaborarea reglementărilor pentru achiziţia bunurilor şi serviciilor (referitor la cererea faţă de calitate, condiţiile de livrare, întrebări, negocieri cu furnizorii, tendere),  distribuirea largă a reglementărilor, impunerea sancţiunilor pentru nerespectarea reglementărilor, supravegherea respectării acestora

8.

Reglementările specifice utilizării bunurilor şi serviciilor în scopuri personale

Lipsa, necunoşaterea şi/sau neaplicarea reglementărilor

Pragul pentru delapidare de fonduri este prea jos

 

Vigilenţă insuficientă

 

Prea multă presiune asupra percepţiei personale referitor la integritate

Prevenirea utilizării ilegale a bunurilor şi serviciilor prin elaborarea reglementărilor pentru utilizarea bunurilor şi serviciilor în scopuri personale, distribuirea largă a reglementărilor, supravegherea respectării, impunerea sancţiunilor pentru nerespectarea reglementărilor

9.

Selectarea personalului

Atenţie insuficientă integrităţii personalului 

Pătrundere insuficientă în integritatea potenţialului angajat

 

Atenţie insuficientă la aspectele vulnerabile ale postului

 

Caracter arbitrar în selectarea personalului

Selectarea şi numirea  personalului prin aplicarea consecventă a procedurilor, solicitarea CV-urilor complete, solicitarea şi verificarea referinţelor, solicitarea informaţiei referitoare la performanţa în posturile anterioare, verificarea diplomelor şi certificărilor originale, solicitarea unui certificat de bună conduită, informarea aplicanţilor referitor la aspectele de integritate ale postului, depunerea jurămîntului (sau declaraţiei solemne) organizaţiei (cerinţă de integritate), program de instruire introductivă (atenţie faţă de integritate)

10.

Instruirea personalului

În instruirea angajaţilor nu se acordă atenţia cuvenită cerinţei de integritate

Vigilenţă redusă

 

Sensibilizare redusă

 

Prudenţă redusă

Sporirea vigilenţei şi sensibilizării legate de integritate prin acordarea unei atenţii specifice la cerinţa de integritate la cursuri, material informativ

11.

Fişa de post

Lipsa de fişe de post sau fişe de post neactualizate sau echivoce

Claritate insuficientă referitoare la îndatoriri şi împuterniciri

 

Acţiuni din propria iniţiativă

Asigurarea clarităţii referitor la îndatoriri şi împuterniciri prin fişe de post actualizate, complete şi exacte

12.

Cumulul intern şi extern de funcţii

Mai multe tipuri de activităţi vulnerabile combinate într-un post

Concentrare necorespunzătoare

Controlul riscului prin separarea îndatoririlor

13.

Prezenţa unei zone cenuşii

Atribuţiile reale au o sferă de acţiune mai largă decît cele formale

Lipsa clarităţii referitoare la legalitatea activităţilor şi deciziilor

Lichidarea zonei cenuşii prin fişe de post corespunzătoare

14.

Consultare şi răspundere

Lipsa unei consultări anterioare şi a unei evaluări ulterioare

 

Lipsa consultării anterioare în condiţiile unei evaluări ulterioare

Legalitate neverificată

 

Erorile nu sînt depistate sau corectate

 

Corectarea este posibilă doar în cazul în care erorile au fost deja comise,

consultări ocazionale anterioare sau evaluarea ulterioară

 

Caracter arbitrar

Garantarea legalităţii activităţilor din zona cenuşie prin consultaţii consecvente anterioare (pragul optimal) sau evaluarea ulterioară (pragul minim)

15.

Disponibilitatea supravegherii

Supraveghetorul (şeful nemijlocit) nu este disponibil pentru o consultare rapidă

Acţiuni individuale

 

Acţiuni din propria iniţiativă

Prevenirea acţiunilor individuale şi îmbunătăţirea controlului prin disponibilitatea adecvată a supraveghetorului, numirea unui supraveghetor adjunct (dacă este necesar)

 

 

16.

Atenţia faţă de integritate

Lipsa sau puţine consultaţii concentrate pe integritate (mai puţin de o dată pe lună)

Acţiuni din propria iniţiativă

 

Control (social) insuficient

 

Vigilenţă sau sensibilizare insuficientă faţă de cerinţa de integritate

Prevenirea acţiunilor individuale, stimularea controlului (social) şi preocuparea faţă de integritate prin consultaţii regulate (cel puţin o dată pe lună), plasînd integritatea ca punct permanent pe agendă

17.

Interviuri de evaluare

Desfăşurarea interviurilor de evaluare cu o frecvenţă mai mică de un an şi/sau nediscutarea aspectelor vulnerabile

Control, călăuzire, supraveghere şi corectare inadecvate

 

Vigilenţă şi sensibilizare reduse

Desfăşurarea periodică a interviurilor de evaluare, punînd în discuţie şi aspectele vulnerabile ale postului

18.

Contacte externe

Nedispunerea de informaţii a supraveghetorului (şefului nemijlocit) referitoare la contactele externe ale angajaţilor

Control neadecvat

 

Oportunitate redusă pentru identificarea contactelor riscante

 

Acţiuni individuale

Prevenirea acţiunilor individuale, stimularea controlului şi prevenirea conflictelor de interese prin rapoarte obligatorii privind contactele externe, contactele externe ca punct permanent pe agendă

19.

Răspunderea şi supravegherea

Insuficienţa frecvenţei raportării privind activităţile vulnerabile

 

Verificări de rutină prin supraveghere

Supraveghere neadecvată

 

Acţiuni individuale

 

Acţiuni din propria iniţiativă

 

Control neadecvat

Stimularea executării corecte şi atente a îndatoririlor vulnerabile de o manieră preventivă şi, în caz de necesitate, corectarea erorilor prin solicitarea angajaţilor de a oferi rapoarte cît mai regulat posibil, supraveghere generală sau verificări reprezentative aleatorii la locul de muncă

20.

Străini periculoşi

Neraportarea încercărilor din exterior de încălcare a integrităţii

Subminarea organizaţiei

Stimularea avertizării în cadrul instituţiei prin obligativitatea de a raporta superiorilor încercările din exterior de încălcare a integrităţii

21.

Angajaţi periculoşi

Lipsa, necunoaşterea şi/sau neaplicarea prevederilor referitoare la abordarea angajaţilor periculoşi

Abordare neconsecventă a încălcărilor (caracterul arbitrar în aplicarea sancţiunilor pentru încălcări)

 

Lipsa sensibilizării referitor la consecinţele conduitei corupte

 

 

 

Prevenirea conduitei coruptibile a angajaţilor prin aplicarea sancţiunilor

22.

Cadouri, venit adiţional

Lipsa, necunoaşterea şi/sau neaplicarea prevederilor referitoare la cadouri, venit adiţional

Conflict de interese

(Prea) multă presiune asupra percepţiei personale a integrităţii

Prevenirea, precum şi soluţionarea adecvată a conflictelor de interese

 

Distribuirea largă a prevederilor privind conflictele de interese şi soluţionarea acestora

 

Supravegherea respectării şi, în caz de necesitate, impunerea sancţiunilor pentru nerespectare

23.

Siguranţă fizică

Proceduri necorespunzătoare

Praguri (prea) mici pentru încălcările de integritate de către părţile terţe

Prevenirea încălcărilor de integritate de către persoane din afară prin siguranţă fizică corespunzătoare (verificări la intrare, obligativitatea de autoidentificare, înregistrarea şi escortarea vizitatorilor, încuierea birourilor, dulapurilor, meselor, safeurilor etc.)

24.

Legalitatea în raport cu eficienţa

Atenţia disproporţională faţă de eficienţă în detrimentul legalităţii

Prea multă presiune asupra percepţiei personale a integrităţii

Accent sporit asupra legalităţii şi micşorarea presiunii asupra percepţiei personale a integrităţii prin fişe de post corespunzătoare, prin sensibilizarea asupra activităţilor vulnerabile, prin proceduri corespunzătoare privind contactele externe, prin încurajarea răspunderii şi supravegherii

25.

Loialitate

Grad insuficient sau exagerat de loialitate în cadrul instituţiei

Prea puţină atenţie pentru interesul general

 

Purtare sfidătoare

 

Muşamalizarea erorilor şi neajunsurilor

Stimularea loialităţii în cadrul instituţiei prin elaborarea unui cod de conduită general

 

Reducerea riscurilor prin concentrarea asupra acţiunilor privind contactele externe, legătura viaţa profesională/personală, cadouri/venit adiţional

26.

Comunicarea internă

Comunicare internă necorespunzătoare

 

 

Lacună de comunicare dintre conducere şi angajaţi

 

Lipsa de claritate referitoare la activităţile colegilor

 

Control social redus

Reducerea riscului prin concentrarea asupra fişei de post, disponibilitatea supravegherii, frecvenţa consultaţiilor şi atenţia faţă de integritate, interviuri de evaluare, contacte externe, reglementări privind informaţia confidenţială, reglementări privind mijloacele financiare şi bugete, reglementări privind achiziţia bunurilor şi serviciilor, reglementări privind utilizarea bunurilor şi serviciilor în scopuri personale, proceduri privind cadourile/venit adiţional

 

Stimularea comunicării interne prin reglementări corespunzătoare încadrate într-un cod de conduită general

 

 

 

 


 
< Prev   Next >