Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Guvernului privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet nr.668 din 19.06.2006

(Monitorul Oficial nr.098 din 30.06.2006, art.726)

 

În conformitate cu Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44), întru realizarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.1743-III din 19 martie 2004 "Privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.50-52, art.300) şi  a prevederilor Planului de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.255 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.336), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de publicare a informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet (se anexează).

2. Crearea paginilor oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet vor fi asigurate de:

ministere şi alte autorităţi administrative centrale - pînă la 1 august 2006;

unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri), consiliile raionale şi primăriile municipiilor - pînă la 1 ianuarie 2007.

3. Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, în termen de o lună, va elabora şi va aproba Cerinţele-standard faţă de paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei în reţeaua Internet.

4. Ministerul Finanţelor, în termen de o lună, va identifica mijloacele financiare necesare pentru menţinerea anuală a paginii oficiale a Guvernului şi a paginilor oficiale ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în reţeaua Internet.

5. Autorităţile administraţiei publice locale vor prevedea anual în bugetele locale mijloace financiare pentru realizarea prevederilor prezentei hotărîri.

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU                                     Vasile TARLEV

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării informaţionale          Vladimir Molojen

Ministrul finanţelor                                    Mihail Pop

                     Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 668

din 19 iunie 2006

REGULAMENT

cu privire la modul de publicare a informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice

în reţeaua Internet

1. Regulamentul cu privire la modul de publicare a informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet  (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat şi Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md din 28 august 2000, avînd drept scop sporirea nivelului de transparenţă a activităţii autorităţilor publice şi a accesului la informaţia oficială prin intermediul publicării pe paginile oficiale în reţeaua Internet a datelor privind activitatea Guvernului, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale.

2. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:

Internet - reţeaua informaţională globală de comunicaţii electronice;

pagină-web oficială - ansamblul informaţiilor oficiale în formă electronică şi al mijloacelor de dialog interactiv, pe care autoritatea administraţiei publice le pune la dispoziţie cetăţenilor în reţeaua Internet.

3. Autorităţile administraţiei publice sînt obligate să dispună de o pagină-web oficială proprie în reţeaua Internet, în scopul publicării informaţiei despre activitatea lor, cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) informarea publicului despre posibilitatea familiarizării în reţeaua Internet cu activitatea autorităţii administraţiei publice respective, prin publicarea adreselor corespunzătoare şi a modificărilor intervenite în datele din antetele documentelor oficiale şi prin alte modalităţi;

b) publicarea informaţiei actuale, cu indicarea datei fiecărui caz de publicare a documentului şi a datei actualizării informaţiei;

c) oferirea posibilităţii pentru recepţionarea interpelărilor şi transmiterea sau publicarea informaţiei solicitate în Internet;

d) asigurarea veridicităţii, plenitudinii şi actualizării informaţiei plasate pe pagina-web oficială proprie;

e) întreprinderea măsurilor urgente pentru înlăturarea deficienţelor tehnice de program, care împiedică funcţionarea şi accesul la pagina-web oficială proprie.


 
< Precedent   Următor >