Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Codul contravenţional nr.218 din 24.10.2008
Codul contravenţional nr.218 din  24.10.2008
(Monitorul Oficial nr.3-6 din 16.01.2009, art.15) (Data intrarii in vigoare: 31.05.2009)
Extras

Cartea întîi. DREPTUL MATERIAL
Titlul I. PARTEA GENERALĂ
.............
Capitolul II. CONTRAVENŢIA. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ
..............
    Articolul 16. Răspunderea contravenţională a persoanei fizice
    (1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana fizică cu capacitate de exerciţiu care, în momentul săvîrşirii contravenţiei, are împlinită vîrsta de 18 ani.
    (2) Persoana fizică cu vîrsta între 16 şi 18 ani este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvîrşirea faptelor prevăzute la art.228–245 şi la art.263–311.
    (3) În cazul minorului care a săvîrşit o faptă ce se încadrează în dispoziţia normei din partea specială a cărţii întîi, agentul constatator, procurorul sau instanţa de judecată expediază materialele cauzei contravenţionale autorităţii administraţiei publice locale pentru problemele minorilor. La demersul agentului constatator, instanţa de judecată poate aplica faţă de minor măsuri de constrîngere cu caracter educativ conform art.104 din Codul penal.
    (4) Pentru săvîrşirea contravenţiilor în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, militarii, cu excepţia militarilor în termen, răspund contravenţional conform dispoziţiilor generale.
    (5) Pentru săvîrşirea contravenţiilor, militarii în termen răspund în conformitate cu Regulamentul disciplinei militare.
    (6) Persoana cu funcţie de răspundere (persoană căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat, autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice ori economice) este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvîrşirea unei fapte prevăzute de prezentul cod în cazul:
    a) folosirii intenţionate a atribuţiilor sale contrar obligaţiilor de serviciu;
    b) depăşirii vădite a drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege;
    c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.
    (7) În lipsa condiţiilor enunţate la alin.(6), persoana cu funcţie de răspundere vinovată de săvîrşirea unei contravenţii răspunde conform dispoziţiilor generale.
    Articolul 17. Răspunderea contravenţională a persoanei juridice
    (1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana juridică, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, în cazurile prevăzute de prezentul cod, pentru contravenţiile săvîrşite în numele său ori în interesul său de către organele sale ori de reprezentanţii acestora dacă aceasta corespunde uneia dintre următoarele condiţii:
    a) este vinovată de neîndeplinirea sau de îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru desfăşurarea unei anumite activităţi;
    b) este vinovată de desfăşurarea unei activităţi ce nu corespunde actelor sale constitutive ori scopurilor declarate;
    c) fapta care a cauzat sau a creat pericolul cauzării de daune în proporţii considerabile unei alte persoane, societăţii ori statului a fost săvîrşită în interesul acestei persoane, a fost admisă, sancţionată, aprobată, utilizată de organul său împuternicit ori de persoana cu funcţie de răspundere.
    (2) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazul în care norma materială din partea specială a cărţii întîi prevede expres sancţionarea ei.
    (3) Dacă în partea specială a cărţii întîi este prevăzută răspunderea contravenţională a persoanei juridice, întreprinderea individuală răspunde ca persoană juridică.
    (4) Răspunderea contravenţională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru contravenţia săvîrşită.
    Articolul 18. Proporţiile mici
    Se consideră de mici proporţii valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală sau valoarea pagubei pricinuite care, la momentul săvîrşirii contravenţiei, nu depăşeşte 25 de unităţi convenţionale.
.............
Capitolul III. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ
..............
    Articolul 30. Prescripţia răspunderii contravenţionale
    (1) Prescripţia înlătură răspunderea contravenţională.
    (2) Termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale este de 3 luni.
    (3) Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei.
    (4) În cazul contravenţiei continue şi contravenţiei prelungite, termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii ultimei acţiuni sau a inacţiunii.
    (5) Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale este de un an.
    (6) Se consideră că nu a fost supus răspunderii contravenţionale contravenientul:
    a) a cărui răspundere contravenţională a fost înlăturată;
    b) care a executat integral sancţiunea;
    c) în a cărui privinţă procesul contravenţional a încetat.
..............
Titlul II. PARTEA SPECIALĂ
..............
Capitolul VIII. CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE REALE
..............
    Articolul 105. Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului
    Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului prin furt, însuşire, delapidare, abuz de serviciu sau escrocherie
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
..............
Capitolul XVI. CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
    Articolul 312. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu
    Folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 313. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu
    Săvîrşirea unei acţiuni care depăşeşte în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege şi care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 314. Tăinuirea faptelor de corupţie şi de protecţionism sau eschivarea de la întreprinderea măsurilor de rigoare
    Tăinuirea faptelor de corupţie şi de protecţionism, eschivarea de la întreprinderea măsurilor de rigoare faţă de funcţionarii din subordine vinovaţi de săvîrşirea unor astfel de acţiuni
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 315. Primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material
    Primirea (luarea) în exerciţiul funcţiunii de recompensă nelegitimă sau de folos material, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu destituirea din funcţie şi cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public pe un termen de la 3 luni la un an.
..............
Cartea a doua. PROCESUL CONTRAVENŢIONAL
Titlul I. PARTEA GENERALĂ
..............
Capitolul III. AUTORITĂŢILE COMPETENTE SĂ SOLUŢIONEZE CAUZELE CONTRAVENŢIONALE
Articolul 393. Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale
    Sînt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale:
    a) instanţa de judecată;
    b) procurorul;
    c) comisia administrativă;
    d) agentul constatator (organele de specialitate specificate la art.400–423).
..............
    Articolul 395. Competenţa instanţei de judecată
    (1) Instanţa judecă:
    1) toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite de prezentul cod competenţei unor alte organe, precum şi:
    a) cauzele contravenţionale în privinţa minorilor;
    b) cauzele contravenţionale prevăzute la art.61, 63–66, 316–318, 320, 336;
    c) cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei sancţiuni dintre cele care urmează:
    - privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
    - privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
    - privarea de dreptul special;
    - munca neremunerată în folosul comunităţii;
    - arestul contravenţional;
    2) contestaţiile împotriva hotărîrilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale, procurorului.
    (2) Instanţa de judecată este competentă să aplice măsuri de siguranţă şi amendă judiciară.
    (3) Instanţa de recurs judecă recursul pronunţîndu-se prin decizie.
    Articolul 396. Competenţa procurorului
    (1) Procurorul examinează contravenţiile prevăzute la art.63–68, 88, 312, 313, 316, 317, 320, 322–324, 335–337, 351–353 şi cele pe care le-a depistat în exerciţiul funcţiunii.
   (2) În cazul refuzului începerii urmăririi penale, încetării urmăririi penale din cauza că fapta constituie o contravenţie, precum şi în cazul liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la răspundere contravenţională, procurorul dispune pornirea procesului contravenţional şi ori examinează cauza în limitele competenţei sale, ori expediază materialele acumulate, conform competenţei, altor organe pentru examinare.
    (3) Prin ordonanţă motivată, procurorul poate aplica orice sancţiune contravenţională, cu excepţia sancţiunii a cărei aplicare este de competenţa instanţei de judecată.
..............
    Articolul 400. Organele afacerilor interne
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.47–54, 69–71, 73, 74, art.77 alin.(8), art.78, art.79 alin.(1), (2), (4), art.85–87, 89–91, 96–107, 159, 160, 176, 191, 197, 201–203, 205, 216, 220–226, 228–245, 261, 262, 267, art.273 pct.1)–4), 6)–13), art.274, art.277 alin.(1), (4), (5), (7), art.283, art.284 alin.(1)–(3), art.285, 286, art.299 alin.(2), art.321, 325, 326, 334, 338–343, 354–365 se examinează de organele afacerilor interne.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în limitele competenţei şeful de direcţie şi adjuncţii lui, comisarul de poliţie şi adjuncţii lui, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii operativi superiori de sector şi ofiţerii de sector ai poliţiei, precum şi şefii posturilor liniare de poliţie, iar pe cauzele privind încălcarea regimului din transporturi şi a regulilor de circulaţie rutieră – şi funcţionarii poliţiei rutiere.
    (3) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor şi să aplice sancţiuni şeful Direcţiei salvatori şi pompieri şi adjuncţii lui, şefii detaşamentelor, unităţilor, posturilor paramilitare şi militare de salvatori şi pompieri din subordinea direcţiei, şefii subunităţilor specializate.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art.62, 75, 76, 92, 227 se constată de organele afacerilor interne.
    (5) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin.(4) se remit spre examinare comisiei administrative.
    Articolul 401. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.264, 265, 272, art.273 pct.5), art.282, art.284 alin.(4), art.2931, art.314, 315, art.349 alin.(1), (2), art.350 se examinează de organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Contravenţiile prevăzute la art.277 alin.(2), (3), (6), art.293, 295 se examinează de organele de specialitate care le-au depistat ale centrului.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, vicedirectorii centrului, şefii organelor teritoriale şi adjuncţii lor.
..............
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 481
    Prezentul cod intră în vigoare la 31 mai 2009.
    Articolul 482
    La data intrării în vigoare a prezentului cod:
    a) Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se abrogă;
    b) actele normative adoptate pînă la punerea în aplicare a prezentului cod se vor aplica în măsura în care nu contravin prevederilor acestuia.
    Articolul 483
    (1) Toate cauzele contravenţionale pornite în baza faptelor care nu se consideră contravenţii în conformitate cu prezentul cod se sistează după cum urmează:
    a) de către autorităţile competente să soluţioneze cauze contravenţionale, în privinţa persoanelor ale căror dosare se află în procedura acestor organe;
    b) de către instanţele de judecată respective, în privinţa persoanelor ale căror dosare au fost puse pe rol;
    c) de către instanţele de apel şi de recurs, în privinţa persoanelor hotărîrile sau deciziile asupra cărora nu sînt definitive.
    (2) Hotărîrile sau deciziile definitive în privinţa persoanelor sancţionate pentru faptele care nu se consideră contravenţii în conformitate cu prezentul cod nu se execută, iar persoanele respective se consideră nesancţionate contravenţional şi se repun în dreptul de care au fost private.
..............

   PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU
 
< Precedent   Următor >