Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal nr.105 din 16.05.2008

(Monitorul Oficial nr.112-114 din 27.06.2008, art.434)

 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I. DISPOZIŢII  GENERALE

    Articolul 1. Sfera de reglementare

    Prezenta lege prevede asigurarea securităţii participanţilor la procesul penal a căror viaţă, integritate corporală, libertate ori proprietate sînt ameninţate ca urmare a faptului că deţin date pe care au acceptat să le furnizeze organelor judiciare şi care constituie probe concludente cu privire la săvîrşirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.

    Articolul 2. Noţiuni principale

    (1) În sensul prezentei legi,  următoarele noţiuni principale semnifică:
    1) persoană protejată - persoană cu care s-a încheiat un acord de protecţie în condiţiile prezentei legi şi care are statut procesual de:
    a) martor în cauză penală aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, potrivit art.90 din Codul de procedură penală;
    b) parte vătămată în cauză penală aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, potrivit art.59 din Codul de procedură penală;
    c) victimă în cauză penală aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, care acceptă să coopereze pînă la începerea procesului penal;
    d) bănuit, învinuit, inculpat care acceptă să depună declaraţii ce pot constitui probe concludente cu privire la o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă ori să furnizeze informaţii privind pregătirea unor infracţiuni  grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
    e) condamnat în timpul executării unei pedepse privative de libertate care acceptă să depună declaraţii ce pot constitui probe concludente cu privire la o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă ori să furnizeze informaţii  privind pregătirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
    f) persoană care nu are o calitate procesuală, dar care acceptă să furnizeze informaţii privitor la pregătirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.
    Notă. La cererea persoanelor indicate la lit.a)-f), de asemenea pot fi persoane protejate rudele apropiate şi membrii lor de familie în condiţiile prezentei legi;
    2) stare de pericol - situaţie în care se află persoanele, în sensul pct.1), a căror viaţă, integritate corporală, libertate sau proprietate sînt ameninţate ca urmare a furnizării de date ori a acceptării cooperării în proces penal;
    3) acceptare a cooperării - acord al persoanelor menţionate în pct.1) de a furniza date care constituie probe concludente cu privire la săvîrşirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave ori alte informaţii pînă la  începerea procesului penal;
    4) program de protecţie - ansamblu al măsurilor de protecţie aplicate de către organul abilitat cu protecţia martorilor, cu acordul persoanei protejate, în scopul protecţiei vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii acesteia, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, luîndu-se în considerare personalitatea martorului, informaţia pe care o deţine, pericolul existent sau eventual;
    5) măsuri de protecţie - măsurile prevăzute la art.13, aplicate în cadrul programului de protecţie exclusiv de către organul abilitat cu protecţia martorilor;
    6) măsuri urgente - activităţi specifice desfăşurate de către organul de urmărire penală, de procurorul care exercită urmărirea penală ori de procurorul ierarhic superior, de administraţia locului de detenţie sau, după caz, de organul abilitat cu protecţia martorilor imediat ce se constată starea de pericol la care este expusă persoana;
    7) acord de protecţie - înţelegere confidenţială scrisă între persoana protejată şi organul abilitat cu protecţia martorilor privind măsurile care trebuie aplicate în scopul protecţiei persoanei, privind atribuţiile părţilor şi circumstanţele de încetare a protecţiei;
    8) maximă siguranţă a confidenţialităţii - asigurare a securităţii informaţiei în conformitate cu art.7 al Legii nr. 106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat;
    9) rude apropiate - persoanele enumerate la art.6 pct.41) din Codul de procedură penală;
    10) membri de familie - rudele directe, rudele prin afinitate, tutorele, curatorul, persoana aflată sub tutelă sau curatelă, logodnicul, logodnica, persoanele aflate în concubinaj;
    11) hotărîre cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie - ordonanţă a procurorului ori încheiere judecătorească cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie a participanţilor la proces, emisă în condiţiile Codului de procedură penală;
    12) decizie a organului abilitat - act emis de şeful organului abilitat cu protecţia martorilor în cadrul programului de protecţie.
    (2) Alte noţiuni şi expresii utilizate în prezenta lege corespund după sens  noţiunilor şi expresiilor utilizate în Codul penal, în Codul de procedură penală şi în Codul de executare.

    Articolul 3. Temeiurile pentru aplicarea măsurilor de protecţie a persoanei în procesul penal

    Temeiuri pentru aplicarea măsurilor de protecţie a persoanei în procesul penal servesc următoarele:
    a) existenţa stării de pericol în privinţa persoanelor enumerate la art.2 pct.1);
    b) depunerea ori acceptarea depunerii unor declaraţii privitor la infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave fie depunerea ori acceptarea depunerii unei informaţii pînă la începerea procesului penal;
    c) declaraţiile ce constituie probe concludente în descoperirea infracţiunilor sau în judecarea obiectivă a cauzei penale. 


 
< Precedent   Următor >