Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837 din 17.05.1996

    Articolul 35. Reorganizarea

    (1) Asociaţia obştească se reorganizează prin decizie a congresului (conferinţei) sau adunării generale a membrilor asociaţiei. Înregistrarea statutului asociaţiei obşteşti nou-constituite se face în modul stabilit la art. 17.

    (2) În cazul reorganizării asociaţiei obşteşti, patrimoniul ei se transmite persoanelor juridice nou-constituite în modul prevăzut de Codul civil.

    Articolul 36. Dizolvarea

    (1) Asociaţia obştească se dizolvă prin decizie a congresului (conferinţei) sau adunării generale a membrilor asociaţiei, la expirarea termenului pentru care a fost constituită, sau prin hotărîre a instanţei de judecată.

    (2) Bunurile rămase după dizolvarea asociaţiei obşteşti şi executarea creanţelor creditorilor sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare, iar în caz de lipsă a capitolelor respective în statut, sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor stabilite prin decizia de dizolvare adoptată de congresul (conferinţa) sau adunarea generală a membrilor asociaţiei sau prin hotărîrea pronunţată de instanţa de judecată.

    (3) Dacă, la lichidarea asociaţiei obşteşti, congresul (conferinţa) sau adunarea generală a membrilor asociaţiei nu a soluţionat problema folosirii bunurilor rămase, atunci, după executarea creanţelor creditorilor, prin decizie a organelor de conducere ale asociaţiei obşteşti, aceste bunuri sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare ale asociaţiei obşteşti lichidate. Decizia privind folosirea bunurilor rămase se publică în presă.

    (4) Asociaţia obştească poate fi dizolvată prin hotărîre a instanţei de judecată în cazurile de:

    a) pregătire şi/sau înfăptuire a acţiunilor de schimbare prin violenţă a regimului constituţional sau de subminare a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;

    b) pregătire şi/sau înfăptuire a acţiunilor de răsturnare a autorităţilor publice legal constituite;

    c) aţîţare a urii şi discordiei sociale, rasiale, naţionale sau religioase;

    d) violare a drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanelor;

    e) creare a formaţiunilor paramilitare;

    f) avertizare repetată a asociaţiei obşteşti asupra necesităţii lichidării încălcărilor legislaţiei, făcută, în decursul unui an, de organul care a înregistrat asociaţia, în cazul în care încălcările nu au fost lichidate.

    (5) Bunurile asociaţiei obşteşti dizolvate prin hotărîre a instanţei de judecată, rămase după executarea creanţelor creditorilor, se trec, cu titlu gratuit, în proprietatea statului, pentru a fi utilizate în scopuri de caritate.

    Articolul 37. Exercitarea căii de atac împotriva hotărîrii instanţei de judecată privind dizolvarea asociaţiei obşteşti

    (1) Hotărîrea instanţei de judecată privind dizolvarea asociaţiei obşteşti poate fi atacată, de către organul ei de conducere, în instanţa de judecată ierarhic superioară, în modul stabilit de legislaţie.

    (2) Recunoaşterea hotărîrii instanţei de judecată cu privire la dizolvarea asociaţiei obşteşti ca fiind în contradicţie cu prezenta lege atrage anularea acestei hotărîri şi repararea, în modul stabilit, a prejudiciului cauzat.

Capitolul VII. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI

    Articolul 38. Controlul asupra activităţii asociaţiilor obşteşti

    (1) Controlul asupra corespunderii activităţii asociaţiei obşteşti scopurilor şi sarcinilor statutare îl exercită organul care a înregistrat asociaţia. Persoanele cu funcţii de răspundere din acest organ au dreptul să obţină informaţii referitoare la toate aspectele activităţii asociaţiei, să ia cunoştinţă de documentele asociaţiei şi să asiste la toate acţiunile ei.

    (2) Controlul asupra surselor de venit, cuantumului mijloacelor obţinute, plăţii impozitelor şi asupra altei activităţi financiare a asociaţiei obşteşti îl exercită organele financiare şi fiscale de stat. Modul de efectuare a controlului asupra activităţii financiare a asociaţiei obşteşti este stabilit de legislaţie.

    (3) Alt amestec în activitatea asociaţiei obşteşti este interzis.

    Articolul 39. Temeiurile răspunderii

    (1) Încălcarea legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti atrage răspunderea disciplinară, materială, administrativă, penală şi de altă natură în conformitate cu legislaţia.

    (2) Temeiurile şi procedura tragerii la răspundere disciplinară, materială, administrativă şi penală sînt reglementate de codurile respective.

    Articolul 40. Egalitatea temeiurilor răspunderii

    (1) Statul, în persoana autorităţilor publice, agenţii economici, asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice aparte poartă în egală măsură răspundere pentru încălcarea legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

    (2) Statul, în persoana autorităţilor publice, agenţii economici, asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice aparte, ale căror drepturi acordate de prezenta lege au fost lezate, sînt în drept să adreseze instanţei de judecată şi organelor administrative o cerere (petiţie) pentru tragerea vinovaţilor la răspundere.


 
< Precedent   Următor >