Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Legea cu privire la poliţie nr.416 din 18.12.1990

(Monitorul Oficial nr.17-19 din 31.01.2002, art.56)

 

    Legea Republicii Moldova cu privire la poliţie determină locul, rolul şi principiile de activitate ale poliţiei în sistemul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, stabileşte sarcinile principale, atribuţiile, drepturile, responsabilitatea poliţiei, precum şi modul de supraveghere asupra activităţii ei.

TITLUI I. PRINCIPII GENERALE

    Articolul 1. Poliţia Republicii Moldova

    Poliţia Republicii Moldova este un organ armat de drept al autorităţilor publice, aflat în componenţa Ministerului Afacerilor Interne, chemat să apere, pe baza respectării stricte a legilor, viaţa, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime.

    Articolul 2. Sarcinile principale ale poliţiei

    Sarcinile principale ale poliţiei sînt:

    1) apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii, drepturilor, libertăţilor, intereselor şi averii cetăţenilor de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime;

    2) prevenirea şi curmarea crimelor şi a altor infracţiuni;

    3) constatarea şi descoperirea infracţiunilor, urmărirea persoanelor care le-au săvîrşit;

    4) menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii publice;

    5) acordarea de ajutor, conform condiţiilor şi modului stabilit de prezenta lege, cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor în vederea ocrotirii drepturilor lor şi exercitării atribuţiilor lor, stabilite de lege;

    6) efectuarea măsurilor de protecţie de stat faţă de persoanele care acordă ajutor în procesul penal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    Antrenarea poliţiei la îndeplinirea sarcinilor care conform legii nu ţin de atribuţiile ei se interzice. Nimeni nu are dreptul să se amestece în activitatea poliţiei, ce ţine de exercitarea funcţiilor ei.

    Articolul 3. Principiile de activitate a poliţiei

    Poliţia îşi organizează activitatea pe principiile legalităţii, umanismului şi echităţii sociale, conlucrării cu cetăţenii şi cu colectivele de muncă, pe principiile transparenţei şi respectării secretului profesional.

    Nu pot fi divulgate informaţiile ce constituie secret de stat şi de serviciu, secret comercial al organizaţiilor şi persoanelor, informaţiile despre persoanele care au participat la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea şi descoperirea crimelor, la examinarea judiciară a dosarelor penale şi organizarea măsurilor de protecţie de stat a acestor persoane, precum şi informaţiile a căror divulgare ar complica descoperirea infracţiunilor ori ar contribui la săvîrşirea lor.

    Articolul 4. Activitatea poliţiei şi drepturile cetăţenilor

    În activitatea sa poliţia mizează pe respectarea personalităţii cetăţenilor, constituind un garant al apărării demnităţii, drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.

    Poliţia îi apără pe cetăţeni indiferent de situaţia lor socială, patrimonială, de apartenenţa naţională, de rasă, de sex şi vîrstă, de studii şi limbă, de atitudinea faţă de religie, de convingerile politice şi de altă natură.

    Poliţia asigură protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal.

    Poliţia nu intervine în drepturile şi libertăţile cetăţenilor decît în cazul în care nu-şi poate exercita atribuţiile.

    Nici un fel de limitări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor nu sînt admise decît în temeiul şi în modul stabilit de lege.

    Cetăţenii sînt în drept şă primească de la colaboratorii de poliţie explicaţii privind limitările drepturilor şi libertăţilor lor.

    Poliţia asigură dreptul la apărare juridică şi alte drepturi ale persoanelor reţinute şi puse sub stare de arest, comunică locul lor de aflare rudelor, administraţiei de la locul de lucru sau de învăţătură şi în caz de necesitate ia măsuri pentru a le acorda asistenţă medicală urgentă şi pentru a înlătura pericolul ce ameninţă viaţa, sănătatea şi bunurile cuiva în urma reţinerii sau punerii sub stare de arest a persoanelor menţionate.

    Este interzis ca poliţia să destăinuie informaţiile ce ţin de viaţa personală a unui cetăţean şi denigrează onoarea şi demnitatea acestuia sau pot prejudicia interesele lui legitime, dacă executarea atribuţiilor ei nu cer contrariul.

    În cazul reabilitării ulterioare a persoanei de către instanţa judecătorească, de procuror sau de însuşi organul de poliţie, informaţiile compromiţătoare despre încălcarea legalităţii ce au fost date publicităţii nemijlocit de organele de poliţie, trebuie infirmate de organul de poliţie în modul în care au fost date publicităţii, în termen de o lună din ziua intrării în vigoare a hotărîrii instanţei judecătoreşti, a procuraturii sau a organului de poliţie privind reabilitarea.


 
< Precedent   Următor >