Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea Curţii de Conturi nr.261 din 05.12.2008

    Articolul 17. Сondiţiile pentru a candida la funcţia de membru al Curţii de Conturi

    (1) Candidat la funcţia de membru al Curţii de Conturi poate fi persoana care:
    a) este cetăţean al Republicii Moldova şi nu deţine cetăţenia altui stat;
    b) are studii superioare în domeniul economic, financiar sau juridic şi a cărei calificare profesională şi experienţă de lucru din ultimii 10 ani este corespunzătoare pentru exercitarea sarcinilor Curţii de Conturi;
    c) cunoaşte limba moldovenească.
    (2) Candidat la funcţia de membru al Curţii de Conturi nu poate fi persoana care:
    a) a împlinit vîrsta de pensionare pentru limită de vîrstă specificată de legislaţie;
    b) în ultimii 2 ani a fost membru al Guvernului, conducător al unei autorităţi
publice centrale sau a deţinut o altă funcţie de răspundere al cărei mod de numire sau alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi de legile organice, învestită cu atribuţii de administrare a resurselor financiare publice;
    c) este condamnată în baza hotărîrii judecătoreşti definitive şi irevocabile sau care are antecedente penale nestinse;
    d) este sau a fost membru al organizaţiilor interzise prin lege în Republica Moldova.

    Articolul 18. Numirea membrilor Curţii de Conturi

    (1) Preşedintele Curţii de Conturi se numeşte de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Preşedintele Parlamentului propune candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi după consultarea obligatorie a fracţiunilor parlamentare.
    (2) Membrii Curţii de Conturi se numesc de Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, pe un termen de 5 ani, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
    (3) Mandatul de membru al Curţii de Conturi poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.
    (4) În cazurile prevăzute la art.21 alin.(1) lit.b), c) şi d), Parlamentul va numi pentru durata rămasă a mandatului de membru candidatura propusă de Preşedintele Curţii de Conturi.
    (5) Vicepreşedintele Curţii de Conturi se desemnează de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, din numărul membrilor acesteia.
    (6) Membrii Curţii de Conturi depun declaraţii cu privire la venituri şi proprietate în condiţiile legii.

    Articolul 19. Jurămîntul membrilor Curţii de Conturi

    (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Curţii de Conturi, la numire în funcţie, depun în faţa Parlamentului următorul jurămînt: "Jur să slujesc Republica Moldova cu credinţă, să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să protejez proprietatea publică, democraţia şi bunăstarea poporului”.
    (2) Jurămîntul se depune în şedinţa Parlamentului, după adoptarea actului de numire.

    Articolul 20. Statutul de membru al Curţii de Conturi

    (1) Membrii Curţii de Conturi sînt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia. Ei deţin funcţii de demnitate publică prin numire şi se supun reglementărilor legislaţiei serviciului public.
    (2) Membrii Curţii de Conturi, odată cu numirea în funcţie, obţin calitatea de auditori publici, pe durata mandatului.
    (3) Membrii Curţii de Conturi nu pot fi cercetaţi, reţinuţi, arestaţi, decît la cererea Procurorului General, cu acordul Parlamentului.
    (4) Funcţia de membru al Curţii de Conturi este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice şi de creaţie.
   
(5) Membrii Curţii de Conturi, pe durata mandatului, îşi sistează orice activitate politică, inclusiv în cadrul partidelor politice sau al altor organizaţii social-politice.

    Articolul 21. Încetarea, revocarea şi suspendarea mandatului de membru al Curţii de Conturi

    (1) Mandatul de membru al Curţii de Conturi încetează în cazurile:
    a) expirării a termenului pentru care a fost numit;
    b) revocării;
    c) demisiei din proprie iniţiativă;
    d) decesului.
    (2) Revocarea membrului Curţii de Conturi se face în cazurile:
    a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    b) condamnării, în baza hotărîrii definitive şi irevocabile a instanţei de judecată, pentru comiterea unei infracţiuni;
    c) imposibilităţii, din motive de sănătate, de a-şi exercita atribuţiile timp de mai mult de 4 luni consecutiv;
    d) declarării dispariţiei fără urmă, în conformitate cu legea;
    e) incompatibilităţii cu o altă activitate remunerată;
    f) activităţii în cadrul unui partid sau al unei alte organizaţii social-politice.
    (3) Activitatea membrului Curţii de Conturi se suspendă:
    a) din momentul punerii sub învinuire, cînd în privinţa acestuia a fost intentat un dosar penal;
    b) în cazul înregistrării în calitate de candidat pentru ocuparea unei funcţii elective.
    (4) Încetarea sau suspendarea mandatului membrului Curţii de Conturi se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi.


 
< Precedent   Următor >