Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea Curţii de Conturi nr.261 din 05.12.2008

    Articolul 27. Răspunderea personalului cu atribuţii de audit public

    Personalul cu atribuţii de audit public, pentru încălcările comise, răspunde administrativ, civil şi penal în conformitate cu legislaţia, fiind sancţionat şi disciplinar, inclusiv în cazurile:
    a) denaturării rezultatelor auditelor efectuate;
    b) prezentării de date eronate atît Curţii de Conturi, cît şi altor organe;
    c) încălcării prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute de legislaţia serviciului public, precum şi a interdicţiilor stabilite de Codul deontologic al angajatului cu atribuţii de audit al Curţii de Conturi;
    d) săvîrşirii de fapte care afectează prestigiul instituţiei.

Capitolul III. ACTIVITATEA DE AUDIT A CURŢII DE CONTURI

    Articolul 28. Domeniile şi entităţile supuse auditului

    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Curtea de Conturi auditează următoarele domenii:
    a) formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv:
    - formarea, utilizarea şi gestionarea fondurilor speciale, precum şi a fondurilor de tezaur public;
    - formarea şi gestionarea datoriei publice, respectarea garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe;
    - utilizarea de către instituţiile publice a granturilor şi finanţelor alocate de donatorii externi pentru realizarea programelor la care participă Republica Moldova;
    - utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi altor forme de asistenţă financiară din partea statului;
    b) executarea tratatelor interguvernamentale în domeniul economico-financiar;
    c) administrarea şi gestionarea patrimoniului public;
    d) procesul de privatizare a patrimoniului statului şi de asigurare a activităţii de postprivatizare;
    e) administrarea şi utilizarea resurselor naturale;
    f) utilizarea resurselor creditare şi valutare ale statului;
    g) ţinerea evidenţei contabile şi raportarea financiară;
    h) activitatea altor organe de control/audit financiar public, precum şi a sistemelor de control intern;
    i) alte domenii de activitate raportate, prin legi organice, la competenţa Curţii de Conturi.
    (2) Curtea de Conturi poate să auditeze utilizarea resurselor alocate de Uniunea Europeană, de partenerii de dezvoltare şi de alţi donatori ale căror resurse au fost incluse în bugetul de stat sau în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Curtea de Conturi auditează următoarele entităţi:
    a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice;
    b) instituţiile şi organizaţiile finanţate din bugetul public naţional;
    c) agenţii economici al căror capital social este de stat în întregime sau în al căror capital social cota statului este mai mare de 50%;
    d) alte entităţi, în conformitate cu legislaţia.

    Articolul 29. Cooperarea conform competenţei

    (1) La efectuarea auditului, Curtea de Conturi poate contracta sau antrena specialişti calificaţi pentru acordarea asistenţei respective, precum şi poate cere unor instituţii de stat specializate efectuarea verificărilor de specialitate, care să contribuie la clarificarea unor constatări.
    (2) Dacă în procesul efectuării auditului public se depistează încălcări ale căror constatare şi examinare ţin de competenţa Procuraturii Generale, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, organelor afacerilor interne sau a altor organe de control sau de drept, pentru fiecare caz concret de încălcare se întocmeşte proces-verbal, cu remiterea acestuia organului competent respectiv, care este obligat să intervină cu prioritate.
    (3) Curtea de Conturi este în drept să solicite şi să utilizeze în activitatea sa orice materiale ale controalelor şi auditelor întocmite la entităţile auditate.

    Articolul 30. Programul activităţiii de audit a Curţii de Conturi

    (1) Curtea de Conturi decide în mod independent asupra programului său de activitate, precum şi asupra modului de executare a acestuia.
    (2) Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi se planifică pe un an şi/sau pe trei ani.
    (3) Nici o altă autoritate publică nu poate solicita sau obliga Curtea de Conturi să modifice programul activităţii de audit, să efectueze sau să sisteze acţiunile de audit.
    4) Parlamentul sau fracţiunile parlamentare pot solicita Curţii de Conturi efectuarea unor acţiuni de audit. Acţiunile de audit pot fi solicitate fără decizia Parlamentului, la cererea oricărei fracţiuni parlamentare, o dată în semestru.

    Articolul 31. Tipurile de audit

    (1) Curtea de Conturi efectuează controlul asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public prin:
    a) auditul regularităţii;
    b) auditul performanţei;
    c) alte tipuri de audit.
    (2) Curtea de Conturi efectuează anual, în mod obligatoriu, auditul rapoartelor Guvernului privind executarea din exerciţiul bugetar expirat:
    a) a bugetului de stat;
    b) a bugetului asigurărilor sociale de stat;
    c) a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    (3) Curtea de Conturi, la realizarea acţiunilor de audit, decide autonom asupra tipului de audit.


 
< Precedent   Următor >