Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea Curţii de Conturi nr.261 din 05.12.2008

    Articolul 32. Procedura de efectuare a auditului

    (1) Auditul public extern se efectuează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cu actele interne, cu standardele proprii de audit, adoptate pe baza standardelor internaţionale de audit (INTOSAI).
    (2) Auditul public extern se exercită în trei etape:
    a) etapa de planificare, care prevede organizarea acţiunilor de audit într-un domeniu bine determinat şi în modul cît mai raţional şi oportun, în conformitate cu actele interne;
    b) etapa aplicării procedurilor de audit, care reprezintă activitatea nemijlocită de efectuare a auditului prin evaluarea rezultatelor procedurilor de audit aplicate şi cumularea probelor de audit necesare exprimării opiniei de audit sau întocmirii raportului de audit;
    c) etapa de raportare – etapa finală a efectuării auditului public, care are ca scop formularea în scris a unor concluzii asupra situaţiilor financiare ale entităţii auditate. În funcţie de tip, auditul public se finalizează cu întocmirea unui raport de audit, în conformitate cu standardele de audit.

    Articolul 33. Documentele de lucru ale auditorilor

    (1) Documente de lucru ale auditorilor sînt materialele acumulate şi utilizate de auditorii publici în procesul efectuării auditului. Documentele de lucru ale auditorilor sînt: extrasele din documente, copiile autentificate, certificatele, explicaţiile, tabelele, testele, descrierile, constatările, propunerile etc.
    (2) Documentele de lucru, menţionate la alin.(1), sînt proprietate a Curţii de Conturi şi nu pot fi prezentate persoanelor terţe fără consimţămîntul Preşedintelui Curţii de Conturi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Documentele de lucru se păstrează în arhivă, conform procedurii stabilite prin lege.

    Articolul 34. Rapoartele de audit

    (1) În funcţie de tipul de audit efectuat, echipele de audit întocmesc rapoarte de audit. Structura şi forma rapoartelor de audit, precum şi a opiniilor de audit, care sînt parte componentă a rapoartelor de audit, se stabilesc prin actele interne.
    (2) Rapoartele de audit se semnează de către auditorii publici care sînt responsabili de efectuarea auditului.
    (3) Rapoartele de audit se examinează la şedinţele Plenului Curţii de Conturi, care, concomitent cu audierea şi dezbaterea raportului persoanei cu funcţie de răspundere a entităţii auditate şi, după caz, a opiniilor experţilor şi specialiştilor din sferele adiacente domeniului auditat, adoptă hotărîri, prin care:
    a) ia atitudine faţă de raportul de audit;
    b) decide remiterea acestui raport entităţii auditate, organelor ierarhic superioare, precum şi altor entităţi interesate, inclusiv Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, organelor de urmărire penală;
    c) face entităţii auditate recomandări suplimentar celor cuprinse în raportul de audit;
    d) înaintează cerinţe atît entităţii auditate, cît şi altor organe şi instituţii;
    e) stabileşte termenele de informare despre implementarea recomandărilor şi executarea cerinţelor.
    (4) Neparticiparea, fără motive întemeiate, a persoanelor cu funcţie de răspundere la examinarea rapoartelor de audit nu împiedică adoptarea hotărîrii dacă persoanele respective au fost înştiinţate în modul stabilit.
    (5) Raportul de audit poate fi respins de Plenul Curţii de Conturi în cazurile:
    a) de necorespundere standardelor şi/sau scopului prevăzut în programul de audit;
    b) de imposibilitate a îndeplinirii sau implementării recomandărilor expuse în raport;
    c) de prezentare de către entitatea auditată sau de către o altă persoană a unor noi probe.
    (6) Hotărîrile adoptate de Curtea de Conturi pe marginea rapoartelor de audit pot fi contestate la Curtea de Apel Chişinău în decurs de 30 de zile de la data adoptării. Cererile de contestare a constatărilor ce ţin de calcularea prejudiciului şi de alte consecinţe rezultate din acţiunile entităţii auditate urmează a fi examinate după efectuarea de către aceasta a unei expertize independente, cu participarea specialiştilor neinteresaţi.
    (7) Rapoartele de audit, precum şi hotărîrile Curţii de Conturi asupra acestora se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în decurs de 10 zile de la data expirării termenului de atac, iar în cazul contestării acestea se publică doar după adoptarea hotărîrii definitive a instanţei de judecată.

    Articolul 35. Depturile şi obligaţiile entităţilor auditate

    (1) Entităţile auditate au dreptul:
    a) să cunoască scopul auditului;
    b) să primească de la auditor informaţie exhaustivă despre cerinţele actelor normative în vigoare referitor la efectuarea auditului public şi ale altor acte pe care se bazează auditorul la exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare;
    c) să primească de la Curtea de Conturi sau de la auditor recomandări privind excluderea cazurilor de încălcare a prevederilor actelor normative;
    d) să participe, împreună cu echipa de audit, la întocmirea proiectelor rapoartelor de audit, precum şi la examinarea rapoartelor de audit în cadrul şedinţei Plenului Curţii de Conturi;
    e) să solicite motivat revizuirea raportului de audit.
    (2) Entităţile auditate sînt obligate:
    a) să asigure accesul auditorilor în sediu şi să le creeze condiţii de lucru adecvate;
    b) să prezinte, la cererea Curţii de Conturi sau a auditorului, actele, documentele, informaţiile şi bazele de date necesare, în termenele stabilite de Curtea de Conturi;
    c) să prezinte, la cererea auditorului, explicaţii verbale şi scrise;
    d) să prezinte, în termenul stabilit de Curtea de Conturi, o referinţă în scris asupra raportului de audit, în care se va exprima acordul sau dezacordul cu acesta;
    e) să îndeplinească recomandările şi să execute cerinţele ori alte prescripţii prevăzute în rapoartele de audit şi/sau în hotărîrile Curţii de Conturi.

    Articolul 36. Implementarea recomandărilor şi executarea cerinţelor Curţii de Conturi

    (1) Entităţile auditate şi alte instituţii vizate în hotărîrile Curţii de Conturi sînt obligate să informeze despre implementarea recomandărilor şi/sau executarea cerinţelor Curţii de Conturi în termenul stabilit de Curtea de Conturi şi să comunice despre măsurile luate.
    (2) În cazul în care entitatea auditată nu va îndeplini hotărîrea Curţii de Conturi, precum şi obligaţia menţionată la alin.(1), şi dacă prin aceasta se încalcă legislaţia, Curtea de Conturi va sesiza organele ierarhic superioare şi alte organe competente.

Capitolul IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 37

    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu excepţia art.8 şi art.31 alin.(2), care se vor pune în aplicare la 1 ianuarie 2010.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi se abrogă;
    b) membrii Curţii de Conturi numiţi în funcţii în condiţiile Legii nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi rămîn în funcţie pînă la expirarea mandatului şi obţin calitatea de auditor public;
    c) angajaţii Curţii de Conturi în funcţiile de director de departament şi de şef de direcţie cu funcţii de control, angajaţii în funcţiile de controlor superior de stat şi controlor de stat vor dobîndi calitatea de auditor public.
    (3) Personalul de specialitate al Curţii de Conturi va parcurge o perioadă de instruire în cadrul Curţii de Conturi, care se va finaliza cu verificarea cunoştinţelor însuşite şi atestare.
    (4) Controalele şi auditele Curţii de Conturi desfăşurate potrivit programului anual de activitate a Curţii, aprobat pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi efectuate şi finalizate în conformitate cu prevederile Legii nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi.
    (5) Guvernul, în termen de 3 luni de la data întrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare în scopul asigurării compatibilităţii cu prezenta lege.

   
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

  
< Precedent   Următor >