Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003

(Monitorul Oficial nr.208-210 din 03.10.2003, art.783)

 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

T i t l u l  I. ACTELE NORMATIVE ALE GUVERNULUI ŞI ALE ALTOR AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE

Capitolul  I. DISPOZIŢII  GENERALE

    Articolul 1. Sfera de reglementare

    (1) Prezenta lege stabileşte regulile de iniţiere, elaborare, avizare, expertiză, redactare şi emitere a actelor normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

    (2)   Prezenta lege nu se aplică la elaborarea actelor individuale, a celor cu caracter politic sau de alt ordin ce nu conţin norme de drept, nici a actelor organelor de lucru ale Guvernului.

    Articolul 2. Actul normativ

    În sensul prezentei legi, act normativ este actul juridic, emis de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în temeiul normelor constituţionale şi legale, care stabileşte reguli obligatorii de  aplicare repetată la un număr nedeterminat de situaţii identice.

    Articolul 3. Cadrul juridic

    Actele normative se iniţiază, se elaborează, se emit şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale Legii cu privire la Guvern, cu dispoziţiile prezentei legi, ale altor acte normative, ţinîndu-se cont de principiile generale ale dreptului.

    Articolul 4. Principii generale

    La iniţierea, elaborarea, avizarea, expertiza, redactarea, emiterea şi aplicarea actului normativ se respectă principiile:

    a) coerenţei, corelaţiei şi subordonării actului normativ legii şi actului normativ de nivel superior;

    b) consecutivităţii şi echilibrului între reglementări;

    c) fundamentării ştiinţifice;

    d) consecvenţei şi stabilităţii normelor juridice;

    e) transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii.

    Articolul 5. Condiţiile  generale obligatorii pe care trebuie să le întrunească actul normativ

    (1) Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care:

    a) proiectul său trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune, cu prevederile legislaţiei comunitare precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

    b) proiectul de act normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni scopului, principiilor şi dispoziţiilor acestuia.

    (2) Reglementările de acelaşi nivel şi avînd acelaşi obiect, precum şi reglementările din alte materii conexe se cuprind, de regulă, într-un singur act normativ dacă sînt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act.

    (3)  O reglementare din aceeaşi materie şi de acelaşi nivel poate fi cuprinsă într-un alt act normativ dacă are caracter special faţă de actul ce cuprinde reglementarea generală în materie.

    (4) Caracterul special al unei reglementări se determină în funcţie de obiectul acesteia, circumstanţiat la anumite categorii de situaţii, şi  de specificul soluţiilor normative pe care le instituie.

    (5) Reglementarea  este derogatorie dacă soluţiile normative referitoare la o situaţie determinată cuprind norme diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie, reglementarea păstrîndu-şi caracterul său general obligatoriu pentru toate celelalte cazuri.

    (6) Apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, egalitatea şi echitatea socială, precum şi compatibilitatea cu legislaţia comunitară constituie o condiţie obligatorie a oricărui act normativ.
   
(61) Actul normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător trebuie să corespundă principiului transparenţei decizionale şi de reglementare. În acest scop, autorităţile administraţiei publice şi instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control sînt obligate:
    a) să informeze asupra proiectelor de acte normative şi să asigure implicarea sectorului privat, a societăţii civile şi a persoanelor fizice în elaborarea de acte normative şi în procesul luării deciziilor;
    b) să asigure accesul liber la proiectele de acte normative prin publicarea acestora în mijloacele de informare în masă şi plasarea în pagina web a autorităţii administraţiei publice sau a instituţiei abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control respective.

    (7) Actul normativ trebuie să întrunească condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei şi, o dată intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor subiectelor de drept.

    (8) Actul normativ trebuie să fie întocmit cu respectarea tehnicii legislative şi normelor limbii literare.

    Articolul 6. Normele de tehnică legislativă

    (1) Normele de tehnică legislativă asigură sistematizarea, unificarea şi coordonarea actelor normative, caracterul adecvat al conţinutului şi formei lor juridice.

    (2) Normele de tehnică legislativă definesc părţile constitutive ale actului normativ, structura, forma şi modul de sistematizare a conţinutului acestuia, procedeele tehnice privind modificarea, completarea, abrogarea, precum şi limbajul şi stilul actului normativ.

    Articolul 7. Respectarea normelor de tehnică legislativă

    Normele de tehnică legislativă sînt obligatorii la elaborarea proiectelor de acte normative ale Guvernului, ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special, precum şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale.


 
< Precedent   Următor >