Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea cu privire la Guvern nr.64 din 31.05.1990

    Articolul 14. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul muncii şi politicii de cadre  în serviciul public

    Guvernul:

    1) promovează politica în domeniul utilizării forţelor de muncă, al muncii şi salarizării, ia măsuri în vederea perfecţionării ei;

    2) întru implementarea politicii de cadre:

    conduce şi organizează activitatea de prognozare şi formare a rezervei de cadre pentru aparatul organelor administraţiei publice centrale şi locale, contribuie la asigurarea pregătirii şi sporirii gradului de calificare a acestora;

    coordonează şi controlează activitatea organelor administraţiei publice antrenate în implementarea politicii de cadre şi  în crearea sistemului continuu de instruire a cadrelor.

    Articolul 15.  Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul ştiinţei şi tehnicii

    Guvernul:

    1) promovează o politică unitară în domeniul ştiinţei şi tehnicii, asigurînd crearea bazei tehnico-materiale necesare dezvoltării lor;

    2) asigură elaborarea şi realizarea  programelor de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, creînd în acest scop fonduri republicane speciale.

    3) instituie premii de stat, aprobă condiţiile de decernare a acestora şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului cu privire la decernarea premiilor de stat.”

    Articolul 16.  Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul asigurării legalităţii

    Guvernul:

    1) întreprinde acţiuni vizînd asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

    2) organizează controlul asupra executării legilor şi altor acte normative de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale, de către organele şi instituţiile cu funcţii publice din subordine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova;

    3) în scopul perfecţionării legislaţiei în vigoare şi reglementării juridice a raporturilor din societate, elaborează proiecte de legi  pe domenii;

    4) ia  măsuri de menţinere a ordinii publice, realizează programe de stat privind combaterea criminalităţii.

    Articolul 17. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul asigurării securităţii şi capacităţii de apărare a ţării

    Guvernul:

    1) ia măsuri în vederea asigurării securităţii statului, pazei frontierelor de stat şi a teritoriului Republicii Moldova;

    2) exercită conducerea generală a construcţiei Forţelor Armate ale republicii, stabileşte anual contingentul de cetăţeni care urmează să fie recrutaţi în vederea pregătirii şi reciclării militare;

    3) ia măsuri  în vederea asigurării capacităţii de apărare a ţării, dotării Forţelor Armate cu toate cele necesare pentru ca ele să-şi onoreze datoria faţă de popor - apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Patriei, îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţie în domeniul apărării naţionale;

    4) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind numirea şi demiterea persoanelor care, din oficiu, intră în componenţa Comandamentului Suprem al Forţelor Armate, precum şi a viceminiştrilor apărării;

    5) exercită conducerea generală a protecţiei civile a  Republicii Moldova.

    Articolul 18. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul politicii externe

    Guvernul:

    1) poartă tratative şi ia parte la negocieri, acordă împuterniciri pentru iniţierea  negocierilor şi semnarea tratatelor, încheie tratate internaţionale şi asigură îndeplinirea lor;

    2) stabileşte relaţii multilaterale între Republica Moldova şi state străine, organizaţii internaţionale, asigură schimbul de informaţie, de studenţi şi specialişti;

   3) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai Republicii Moldova, înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice;

     4) reprezintă Republica Moldova în relaţiile internaţionale;

    5) asigură promovarea unui curs unic şi coerent în  domeniul politicii externe.


 
< Precedent   Următor >