Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 4 vizitatori online

 

 

 
Conţinut
Legea cu privire la Guvern nr.64 din 31.05.1990

Titlul III. RELAŢIILE GUVERNULUI CU ALTE ORGANE DE STAT

    Articolul 19. Relaţiile Guvernului cu organele administraţiei publice locale

    Guvernul:

    1) promovează în viaţă şi exercită controlul asupra respectării şi executării legilor Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului de către organele administraţiei publice locale;

    2) administrează, împreună cu organele administraţiei publice locale obiectivele şi ramurile de importanţă statală;

    3) coordonează activitatea organelor administraţiei publice locale în vederea traducerii în viaţă a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului public, tineretului şi sportului, culturii şi protecţiei mediului ambiant;

    4) contestă hotărîrile  autorităţilor administraţiei publice locale, dacă ele contravin legislaţiei.

    Articolul 20. Conducerea ministerelor Republicii Moldova şi altor organe de pe teritoriul republicii

    Guvernul:

  1) conduce, coordonează şi controlează activitatea ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale, a inspectoratelor de stat, a comisiilor şi consiliilor guvernamentale, altor autorităţi din subordinea sa;

    2) aprobă regulamentele ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale, ale inspectoratelor de stat, comisiilor şi consiliilor guvernamentale;

    3) numeşte şi demite din funcţie adjuncţii miniştrilor Republicii Moldova, conducătorii şi adjuncţii conducătorilor celorlalte organe din subordinea sa, confirmă şi eliberează de exercitarea obligaţiilor de membri ai colegiilor ministerelor Republicii Moldova şi ai altor organe din subordinea sa.

    Articolul 21. Ministerele Republicii Moldova

    Ministerele sînt organele centrale de specialitate ale statului. Ele sînt conduse de miniştri, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama lor.

    Ministerele transpun în viaţă, în baza legilor republicii, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, politica Guvernului, hotărîrile şi ordonanţele lui, conduc în limitele competenţei domeniile încredinţate şi sînt responsabile de activitatea lor.

    Guvernul poate delega prin hotărîre unele funcţii din competenţa sa către ministerele de domeniu. Acest drept se realizează prin adoptarea de acte normative departamentale, înregistrate în modul stabilit  şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Ministerele promovează o politică statală de cadre îndreptată spre completarea propriului aparat central şi a organelor de resort cu specialişti de înaltă calificare, creează sistemul ramural de instruire continuă a cadrelor, organizează pregătirea specialiştilor cu studii superioare şi medii de specialitate, asigură pregătirea cadrelor, inclusiv în străinătate. În virtutea sarcinilor, ministerele au dreptul de a face remanieri în aparatele lor prin reînnoirea  contractelor de muncă sau prin atestarea funcţionarilor de stat.

    Articolul 22.  Alte autorităţi administrative centrale, inspectoratele de stat, comisiile şi consiliile guvernamentale

    Autorităţile administrative centrale de pe lîngă Guvern se formează de Parlament la propunerea Prim-ministrului în scopul conducerii, coordonării activităţii şi exercitării controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii, care nu  intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor.

    Autorităţile administrative centrale sînt conduse de directori generali sau de directori, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern.

    Inspectoratele de stat se formează de către Guvern în scopul exercitării controlului asupra executării legilor republicii, a hotărîrilor şi a altor acte emise de Parlament, a decretelor Preşedintelui  Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.

    Inspectoratele de stat sînt conduse de directori, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern.

    Autorităţile administrative centrale şi inspectoratele de stat emit, în limitele competenţei lor, acte normative departamentale.

    Guvernul poate să creeze comisii şi consilii permanente şi provizorii pentru studierea unor probleme şi elaborarea hotărîrilor în vederea dezvoltării economiei, politicii în domeniile finanţelor, creditelor, preţurilor, valutei,  circulaţiei monetare, precum şi în domeniile politicii sociale, învăţămîntului public, culturii şi din alte sfere ale vieţii.

   Comisiile se formează din lucrători ai ministerelor, precum şi din savanţi şi specialişti de frunte, la propunerea Prim-ministrului, a prim-viceprim-ministrului sau a viceprim-miniştrilor.

    Activitatea comisiilor şi consiliilor este condusă de Prim-ministru, de miniştri sau de alte persoane, numite de Guvern.


 
< Precedent   Următor >