Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001

    Articolul 18. Întocmirea proiectului de act legislativ

    (1) Pe baza propunerilor iniţiale, a rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice şi ale studiului comparat, a altor materiale, grupul de lucru întocmeşte un proiect iniţial al actului legislativ.

    (2) Proiectul de act legislativ poate conţine definiţia termenilor juridici, tehnici, economici şi a altor termeni speciali de circulaţie restrînsă.

    (3) În cazul în care proiectul de act legislativ cuprinde prevederi din legislaţia în vigoare, acestea, de regulă, nu se reproduc, dar se face trimitere la ele.

    (4) Actul legislativ poate stabili răspundere juridică sau politică pentru neexecutarea prevederilor sale.

Secţiunea 2. Limbajul şi expresia juridică

    Articolul 19. Limbajul, ortografia şi punctuaţia în actul legislativ

    Textul proiectului de act legislativ se elaborează în limba de stat, cu respectarea următoarelor reguli:

    a) fraza se construieşte conform normelor gramaticale, astfel încît să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat;

    b) într-o frază este exprimată o singură idee;

    c) se utilizează termeni adecvaţi, compatibili cu cei  utilizaţi în legislaţia comunitară ori  similari  lor,  şi de o largă circulaţie;

    d) noţiunea nu se redă prin definiţia ei sau printr-o frazeologie, ci prin termenul respectiv;

    e) terminologia utilizată în actul elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia;

    f) neologismele se folosesc numai dacă sînt de largă circulaţie;

    g) se evită folosirea regionalismelor, a cuvintelor şi expresiilor nefuncţionale, idiomatice, neutilizabile şi/sau cu sens ambiguu;

    h) se evită tautologiile juridice;

    i) se respectă cu stricteţe regulile de ortografie şi punctuaţie.

Capitolul V. Fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului de act legislativ

Secţiunea 1. Fundamentarea, avizarea şi expertiza

    Articolul 20. Fundamentarea proiectului de act legislativ

    Concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include:

  a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări;

    b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui;

    c)  referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;

    d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.
   
e) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.  

    Articolul 21. Avizarea proiectului de act legislativ

    (1) Proiectul de act legislativ, însoţit de nota informativă, se transmite spre avizare autorităţilor şi instituţiilor interne şi externe interesate.

    (2) Grupul de lucru studiază propunerile şi obiecţiile din avize şi decide luarea în considerare la îmbunătăţirea proiectului de act legislativ sau respingerea lor.

    Articolul 22. Expertiza proiectului de act legislativ

    (1) Pentru evaluarea proiectului de act legislativ, se efectuează expertiză juridică, anticorupţie economică, financiară, ştiinţifică, ecologică şi de alt gen, inclusiv în ce priveşte compatibilitatea cu legislaţia comunitară, în funcţie de tipul raporturilor sociale reglementate, precum şi o expertiză lingvistică.

    (2) Expertiza juridică este obligatorie pentru toate proiectele de acte legislative avînd menirea de a contribui la:

    a) asigurarea concordanţei proiectului cu normele Constituţiei, cu practica jurisdicţiei constituţionale şi cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi la coordonarea lui cu legislaţia în vigoare şi cu legislaţia comunitară;

    b) întocmirea proiectului conform tehnicii legislative;

    c) reglementarea integrală a raporturilor sociale respective.

    (3) Expertiza anticorupţie este obligatorie pentru toate proiectele de acte legislative şi  are menirea de a contribui la:

    a) asigurarea corespunderii proiectului standardelor anticorupţie naţionale şi internaţionale;

    b) prevenirea apariţiei unor noi reglementări care favorizează sau pot favoriza corupţia, prin elaborarea de recomandări în vederea excluderii acestor reglementări sau a diminuării efectelor lor.

    (4) Expertiza economică are menirea de a contribui la:

    a)  asigurarea concordanţei proiectului cu principiile economiei de piaţă stabilite de legislaţia comunitară;

    b) coordonarea proiectului cu legislaţia economică în vigoare;

    c) evidenţierea aspectelor pozitive şi negative ale proiectului privind asigurarea reformelor, relevarea avantajelor economice şi de altă natură, semnalarea deficienţelor economice şi prognozarea consecinţelor economice negative.

    (5) Expertiza financiară are menirea de a contribui la:

    a) coordonarea proiectului cu legislaţia financiară în vigoare;

    b) evaluarea cheltuielilor financiare pentru realizarea noilor reglementări;

    c) semnalarea deficienţelor financiare şi prognozarea consecinţelor financiare negative ale proiectului.


 
< Precedent   Următor >