Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001

Capitolul  VIII. Interpretarea  actelor  legislative

    Articolul 42. Intervenirea interpretării

    (1) Interpretarea actelor legislative reprezintă un sistem de operaţiuni logice prin care se explică sensul exact şi complet al dispoziţiilor normative.

    (2) Prin interpretare se oferă soluţii juridice de realizare a normei de drept în sensul ei exact.

    (3) Interpretarea este oficială cînd se face prin acte legislative de interpretare.

    Articolul 43. Organele abilitate cu interpretarea actelor legislative

    (1) Interpretarea oficială a Constituţiei şi a legilor constituţionale ţine de competenţa exclusivă a Curţii Constituţionale.

    (2) Interpretarea oficială a actelor legislative altele decît cele de la alin.(1) ţine de competenţa exclusivă a Parlamentului.

    Articolul 44. Actele de interpretare

    (1) Constituţia şi legile constituţionale sînt interpretate prin hotărîri adoptate de Curtea Constituţională cu votul a cel puţin 4 judecători.

    (2) Actele legislative altele decît cele de la alin.(1) sînt interpretate de Parlament prin acte legislative de aceeaşi forţă sau de o forţă juridică superioară.

    Articolul 45. Caracterul retroactiv al actului legislativ de

                         interpretare

    Actul legislativ de interpretare nu are efecte retroactive, cu excepţia cazurilor cînd prin interpretarea normelor de sancţionare se creează o situaţie mai favorabilă subiectului de drept.

Capitolul IX. Aplicarea actului legislativ în timp, în spaţiu şi cercului de persoane

Secţiunea 1. Aplicarea actului legislativ în timp

    Articolul 46. Activitatea şi neretroactivitatea actului legislativ

    (1) Actul legislativ produce efecte numai în timpul cît este în vigoare şi nu poate fi retroactiv sau ultraactiv.

    (2) Au efect retroactiv doar actele legislative prin care se stabilesc sancţiuni mai blînde.

    (3) Actele legislative pot ultraactiva în mod excepţional.

    Articolul 47. Încetarea acţiunii actului legislativ

    (1) Acţiunea actului legislativ încetează dacă acesta:

    a) este abrogat;

    b) este declarat nul prin hotărîre definitivă a instanţei competente;

    c) a ajuns la termen;

    d) s-a consumat;

    e) a devenit caduc.

    (2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.c), Parlamentul poate interveni pentru a preîntîmpina încetarea acţiunii actului legislativ.

Secţiunea 2. Aplicarea actului legislativ în spaţiu şi cercului de persoane

    Articolul 48. Aplicarea actului legislativ în spaţiu

   (1) Actul legislativ se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, precum şi în locurile considerate drept teritoriu al statului, cu excepţiile stabilite de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de legislaţia în vigoare.

   (2) Actele legislative sau unele prevederi ale acestora pot fi aplicate şi în afara teritoriului Republicii Moldova, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi principiilor universale ale dreptului internaţional.

    Articolul 49. Aplicarea actului legislativ cercului de persoane

    (1) Actul legislativ se aplică:

    a) cetăţenilor şi persoanelor juridice din Republica Moldova;

    b) cetăţenilor străini şi apatrizilor care se află în teritoriul Republicii Moldova;  

    c) persoanelor juridice străine cu sediu în teritoriul Republicii Moldova.

    (2) Excepţiile de la aplicarea actului legislativ subiectelor prevăzute la alin.(1) sînt stabilite prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi principiile universale ale dreptului internaţional.

Capitolul  X. Sistematizarea şi evidenţa oficială a actelor legislative

Secţiunea 1. Sistematizarea actelor legislative

    Articolul 50. Reexaminarea actelor legislative

    (1) Reexaminarea actelor legislative constă în analiza conţinutului lor pentru evaluarea eficienţei juridice la etapa respectivă de dezvoltare a relaţiilor sociale.

    (2) Periodicitatea reexaminării actelor legislative este de cel puţin o dată la 2 ani.

    (3)  Reexaminarea se efectuează de către organele de specialitate ale Parlamentului şi de alte organe responsabile de sistematizarea legislaţiei.

    (4) În urma reexaminării, pot fi înaintate propuneri de modificare şi completare a actelor legislative în vederea actualizării lor.  

    Articolul 51. Etapele reexaminării actelor legislative

    Etapele reexaminării actelor legislative sînt:

    a) determinarea fondului de acte ce urmează a fi analizate, gruparea lor tematică;

    b) examinarea fiecărui act în parte din punctul de vedere al:

    - actualităţii şi eficienţei;

    - existenţei de paralelisme sau contradicţii cu alte acte legislative;

    - existenţei de lacune în reglementări;

    - posibilităţii de concentrare a unor reglementări dispersate;

    - determinării caracterului desuet al actului sau al unor prevederi ale lui.


 
< Precedent   Următor >