Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online
We have 1 guest online

 

 

 
Content
Legea privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001

    Articolul 52. Principiile generale privind sistematizarea

                          actelor legislative

    (1) Sistematizarea actelor legislative înseamnă organizarea lor după anumite criterii pentru facilitarea utilizării normelor juridice şi aplicarea lor uniformă.

    (2) Principalele modalităţi de sistematizare a actelor legislative sînt:

a) încorporarea, care reprezintă o sistematizare simplă a actelor după criteriul cronologic, alfabetic, al ramurii de drept, al instituţiei juridice etc.;

    b) codificarea, care reprezintă o sistematizare complexă, într-o concepţie unitară, a normelor juridice aparţinînd unei ramuri distincte a dreptului, realizîndu-se prin cuprinderea lor într-un cod.

    Articolul 53. Codul

    (1) Codul este actul legislativ care cuprinde într-un sistem unitar cele mai importante norme dintr-o anumită ramură a dreptului.

    (2) Structura codului reflectă sistemul ramurii de drept respective.

    (3) Codul trebuie să întrunească următoarele trăsături calitative:

    a) precizia;

    b) claritatea;

    c) logica;

    d) integralitatea;

    e) caracterul practic.

Secţiunea 2. Evidenţa oficială a actelor legislative

    Articolul 54. Numărul şi data actului legislativ

    (1) După adoptare, actului legislativ i se atribuie un număr, care devine numărul lui oficial şi care ulterior este citat împreună cu acesta.

    (2) Numerele oficiale se atribuie începînd de la numărul 1 în fiecare an calendaristic.

    (3) În cazul în care actul legislativ cu număr oficial nu a intrat în vigoare, actul păstrează acest număr, care nu poate fi atribuit în acelaşi an calendaristic unui alt act legislativ.

    (4) Data actului legislativ este data adoptării lui.

    Articolul 55. Înregistrarea de stat a actelor legislative

    (1) Actele legislative se înscriu în Registrul de stat al actelor Parlamentului Republicii Moldova, precum şi în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova.

    (2) Originalul actelor legislative se păstrează în arhiva Parlamentului cu menţiunea "A se păstra permanent".

    Articolul 56. Formele de evidenţă a actelor legislative

    (1) Evidenţa actelor legislative se ţine de către Parlament.

    (2) Evidenţa se ţine în una sau în mai multe forme concomitent:

    a) pe fişiere;

    b) în registre de evidenţă;

    c) pe suporţi electronici;

    d) conform Clasificatorului oficial al legislaţiei.

    Articolul 57. Reexaminarea, sistematizarea şi evidenţa

                         oficială a actelor normative

    (1) Reexaminarea şi sistematizarea actelor normative care nu cad sub incidenţa prezentei legi sînt efectuate de autorităţile emitente.

    (2) Evidenţa oficială a actelor legislative şi a altor acte normative este ţinută de Ministerul Justiţiei.

Capitolul XI. Dispoziţii finale şi tranzitorii

    Articolul 58. Intrarea în vigoare

    Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.

    Articolul 59. Abrogarea reglementărilor contrare

    Actele legislative în vigoare şi celelalte acte normative se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

    Articolul 60. Asigurarea tehnico-materială şi financiară

    Anual, în bugetul Parlamentului, se creează un fond special pentru elaborarea de acte legislative şi implementarea prevederilor acestora.

    Articolul 61. Organizarea executării

    În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:

    a) va prezenta Parlamentului:

    - propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;

    - un proiect de lege privind actele sale normative şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

   

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                                 Eugenia OSTAPCIUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă


  

Nr.________

 

 

FIŞA PROIECTULUI  DE ACT LEGISLATIV

    1. Proiectul de act normativ ______________________________________________

    ___________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________

    2. Prezentat de:

    a) Guvern

    b) Preşedintele Republicii Moldova

    c) deputat(ţi)

    d) un grup de cetăţeni (în cazul proiectului de act legislativ pentru modificarea Constituţiei)

    Înregistrat în Parlament _____________________________________________

                                                                        (data)

    3. Comisia sesizată în fond ________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    4. Raportul comisiei sesizate în fond, aprobat prin hotărîrea comisiei nr. _______________

    5. Începutul dezbaterilor în Parlament:

    a) în procedură de urgenţă ________________________________________________

                                                                           (data)

    b) în procedură obişnuită _________________________________________________

                                                                            (data)

    6. Rezultatul dezbaterilor:

    a) se respinge _________________________________________________________

                                                                        (data, numărul de voturi)

    b) se adoptă:

      în primă lectură _______________________________________________________

                                                                       (data, numărul de voturi)

      în a doua lectură ______________________________________________________

                                                                      (data, numărul de voturi)

      în a treia lectură _______________________________________________________

                                                                   (data, numărul de voturi)

    c) se remite spre îmbunătăţire autorilor, comisiei, unui grup de experţi

    ____________________________________________________________________

                                                                   (data, numărul de voturi)

    7. Reluarea dezbaterilor după îmbunătăţire____________________________________

                                                                                           (data)

    8. Adoptat în lectură finală după redactare ____________________________________

                                                                                 (data, numărul de voturi)

    Categoria actului: lege constituţională; organică sau ordinară________________________

                                                                          (specială, excepţională), hotărîre, moţiune

    Numărul oficial al actului __________________________________________________

    9. Semnarea legii _______________________________________________________

                                                                                       (data, semnatarul)

    10. Trimiterea legii spre promulgare: _________________________________________

                                                                                                          (data)

    11. Primirea legii spre reexaminare de la Preşedintele Republicii Moldova

    ___________________________________________________________________

          (data primirii şi numărul actului de remitere)

    12. Raportul comisiei sesizate în fond la solicitarea de reexaminare a legii, aprobat prin hotărîrea comisiei
     nr. ___________ din _________________________

    13. Reexaminarea legii în Parlament ______________________ şi hotărîrea adoptată pe marginea reexaminării:

                                                                       (data)

    a) se menţine hotărîrea adoptată anterior ________________________________________

                                                                                             (numărul de voturi)

    b) se acceptă propunerile şi obiecţiile Preşedintelui Republicii Moldova

    _______________________________________________________________________

                                                            (numărul de voturi)

    c) se respinge legea din cauza insuficienţei numărului de voturi

    _______________________________________________________________________

                                                                         (numărul de voturi)

    14. Promulgarea legii ______________________________________________________

                                                               (numărul şi data actului de promulgare, persoana care promulgă)

    15. Publicarea şi întrarea în vigoare a actului:

    a) trimiterea spre publicare ________________________________________

                                                                     (data)

    b) publicarea __________________________________________________

                                                                     (data)

    c) intrarea în vigoare   ____________________________________________

                                                                    (data)

    Semnătura persoanei responsabile

  
< Prev   Next >