Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 4 vizitatori online

 

 

 
Conţinut
Legea privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001

(Monitorul Oficial nr.36-38 din 14.03.2002, art.210)

 

    Avînd în vedere importanţa deosebită a actelor Parlamentului, necesitatea instituirii de mijloace, metode şi tehnici prin care raporturile sociale iau formă juridică, a realizării unor principii unificate în materie de creaţie legislativă pentru asigurarea elaborării şi adoptării unor acte legislative de calitate şi eficienţă, precum şi necesitatea asigurării compatibilităţii actelor legislative cu legislaţia comunitară prin procedura de armonizare, în temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova,

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I. Dispoziţii generale

    Articolul 1. Sfera de reglementare

    (1) Prezenta lege stabileşte modul de iniţiere, elaborare, avizare, expertiză, redactare, interpretare şi ieşire din vigoare a actelor legislative, precum şi mijloacele, metodele şi tehnicile utilizate în acest sens.

    (2) Regulile de iniţiere, elaborare, expertiză, redactare şi emitere a actelor normative ale Guvernului, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale sînt aprobate prin lege.

    Articolul 2. Actele legislative

    (1) Actele legislative sînt acte adoptate de unica autoritate legislativă a statului în temeiul normelor constituţionale, conform procedurii stabilite de Regulamentul Parlamentului, de alte reglementări în vigoare, şi ocupă poziţia cea mai înaltă în ierarhia actelor normative din Republica Moldova.

    (2) Din categoria actelor legislative fac parte:

    a) Constituţia Republicii Moldova şi legile constituţionale;

    b) legile organice şi legile ordinare;

    c) hotărîrile şi moţiunile.

    (3) Tratatele internaţionale, precum şi legile, prin care Republica Moldova devine parte la un act internaţional sînt supuse unei proceduri speciale de iniţiere, elaborare, adoptare, intrare în vigoare sau denunţare, conform Legii privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.

    (4) Prezenta lege nu se aplică la elaborarea actelor legislative cu caracter politic, administrativ sau de alt ordin care nu conţin norme de drept şi nici asupra actelor organelor de lucru ale Parlamentului.

    Articolul 3. Trăsăturile şi calitatea actului legislativ

    (1) Actul legislativ are un caracter statal, coercitiv, general şi impersonal.

    (2) Actul legislativ trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei şi, o dată intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor subiectelor de drept.

    Articolul 4. Principiile de bază ale legiferării

    (1) Actul legislativ trebuie să corespundă prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, inclusiv legislaţiei comunitare.

    (2) Actul legislativ trebuie să corespundă dispoziţiilor constituţionale şi să fie în concordanţă cu cadrul juridic existent, cu sistemul de codificare şi unificare a legislaţiei.

    (3) La elaborarea, adoptarea şi aplicarea actului legislativ se respectă principiile:

    a) oportunităţii, coerenţei, consecvenţei şi echilibrului între reglementările concurente;

    b) consecutivităţii, stabilităţii şi predictabilităţii normelor juridice;

    c) transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii.

    Articolul 5. Condiţiile generale obligatorii ale actului legislativ

   (1) Apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, egalitatea şi echitatea socială, precum şi compatibilitatea cu legislaţia comunitară constituie o condiţie obligatorie a oricărui act legislativ.

    (2) Actul legislativ trebuie să corespundă următoarelor condiţii:

    a) să fie în concordanţă cu principiile de bază ale legiferării, prevăzute la art.4;

    b) să fie întocmit conform tehnicii legislative şi normelor limbii literare;

    c) să fie adoptat de autoritatea legislativă.

Capitolul  II. Categoriile de acte legislative

    Articolul 6. Categoriile de acte legislative

    (1) În dependenţă de caracterul normelor cuprinse, actele legislative se împart în acte legislative generale, speciale şi de excepţie.  

    (2) Actul legislativ general cuprinde norme juridice aplicabile tuturor raporturilor sociale sau subiectelor de drept ori unor anumite categorii de raporturi sau de subiecte, fără a-şi pierde caracterul de generalitate.

    (3) Actul legislativ special cuprinde norme juridice aplicabile în exclusivitate unor categorii de raporturi sociale sau subiecte strict determinate prin derogare de la regula generală. În caz de divergenţă între o normă a actului legislativ general şi o normă a actului legislativ special cu aceeaşi forţă juridică, se aplică norma actului legislativ special.

    (4) Actul legislativ de excepţie reglementează raporturile sociale generate de situaţii excepţionale. Actul legislativ de excepţie derogă de la actele generale şi de la cele speciale. În caz de divergenţă între o normă a actului legislativ general sau special şi o normă a actului legislativ de excepţie cu aceeaşi forţă juridică, se aplică norma actului legislativ de excepţie.

    (5) În clauza de adoptare a actului legislativ se indică apartenenţa acestuia la categoria de acte legislative speciale sau excepţionale.

    (6) Actele legislative sînt subordonate ierarhic. Actul legislativ ierarhic superior poate modifica, completa sau abroga un act legislativ inferior. În cazul modificării sau completării exprese a actului inferior, modificarea sau completarea are aceeaşi forţă juridică ca şi actul modificat sau completat.

    (7) În cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior.

    Articolul 7. Categoriile de legi

    (1) Legile sînt de trei categorii: constituţionale, organice şi ordinare.  

    (2) În clauza de adoptare a legii se menţionează categoria acesteia.

    (3) Legile se adoptă cu majoritatea de voturi indicată în Constituţie.

    Articolul 8. Legile constituţionale

    (1) Constituţia Republicii Moldova este legea supremă a societăţii şi a statului.

    (2) Legi constituţionale sînt legile de modificare şi/sau completare (revizuire) a Constituţiei, care se adoptă cu votul a două treimi din deputaţi, precum şi cele aprobate prin referendum republican.


 
< Precedent   Următor >