Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104 din 06.06.2002

Capitolul  IV. ANGAJAREA ÎN ORGANELE CENTRULUI

    Articolul 11. Angajaţii Centrului

   (1) Colaborator al Centrului este persoana angajată în funcţie în organele acestuia, învestită cu drepturi şi obligaţii pentru exercitarea atribuţiilor Centrului, căreia i se acordă  grad special, în modul  stabilit de prezenta lege.

    (2) În cadrul Centrului lucrează funcţionari publici, cărora le sînt  conferite grade de calificare  conform  legislaţiei, precum  şi personal  tehnic.

    (3) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, colaboratorul Centrului este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate.

    Articolul 12. Condiţiile de angajare

    (1) Pot fi angajaţi în organele Centrului cetăţeni ai Republicii Moldova apţi după calităţile individuale şi profesionale, cu studii superioare sau medii speciale financiare, economice, de contabilitate şi juridice, a căror stare a sănătăţii le permite să exercite obligaţiile conform funcţiilor deţinute.

    (2) Nu pot fi angajate în funcţii  pentru care se conferă grade speciale persoane în vîrstă de peste 30 de ani, iar în corpul de comandă mediu şi superior, de peste 35 de ani. În anumite cazuri pot fi angajate persoane în vîrstă de peste 35 de ani în modul şi în condiţiile stabilite de Colegiu.

    (3) Angajarea în serviciu este benevolă. Ea se efectuează, conform  legislaţiei, pe bază de contract  individual de  muncă.

    (4) La angajare, poate fi stabilit un termen de încercare conform legislaţiei. În acest termen nu se includ zilele de lipsă de la lucru din cauza incapacităţii temporare de muncă şi din alte motive stabilite de legislaţie.

    (5) Pentru a fi angajat în organele Centrului, candidatul trece un control  special.

    (6) La angajare în serviciu, colaboratorii sînt supuşi înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia.

    Articolul 13. Restricţii

    (1) Nu poate fi angajată în organele Centrului persoana cu antecedente penale, inclusiv stinse, fie absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie, fie declarată, în modul stabilit, ca incapabilă sau limitată în capacitatea  de exerciţiu.

    (2) Angajatul Centrului  nu este în drept:

    a) să exercite o altă funcţie remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie;

    b) să desfăşoare personal sau prin intermediul unui terţ activitate de întreprinzător;

    c) să fie membru  al organului de conducere  al unei  întreprinderi;

    d) să fie  împuternicitul sau  reprezentantul unui terţ în organele Centrului;

    e) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnico-materiale, informaţionale şi alte  bunuri  ale statului, precum  şi  informaţia de serviciu;

    f) să facă uz de serviciu în interesul unor partide, altor  organizaţii social-politice, unor asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, şi comunităţi religioase.

    g) să exercite o funcţie în organele Centrului care prevede acces la secretul de stat, în cazul deţinerii cetăţeniei altui stat.

    (3) Angajatul Centrului este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane, pe perioada serviciului în organele Centrului, cota sa (pachetul de acţiuni) în capitalul social al întreprinderii, în modul stabilit de lege.

    (4) În cazul în care a încălcat prevederile prezentului articol şi a comis  vreo acţiune incompatibilă cu funcţia deţinută în Centru, angajatul este concediat, indiferent de vechimea acţiunii.

    Articolul 14. Legitimaţia de serviciu şi  uniforma

    (1) Angajatul Centrului primeşte legitimaţie de serviciu, jeton şi sigiliu personal de un model şi în ordinea stabilită de Centru. Legitimaţia de serviciu confirmă dreptul angajatului la purtarea şi păstrarea armei din dotare şi a mijloacelor speciale, alte drepturi şi  împuterniciri acordate  de legislaţie.

    (2) Colaboratorii Centrului poartă uniformă, atribuită gratuit. Modelul uniformei,  însemnele, normele de asigurare cu uniformă sînt aprobate de Guvern. Regulile de portuniformă  sînt stabilite  de director.

Capitolul  V. ACORDAREA GRADELOR SPECIALE

    Articolul 15. Gradele speciale

    (1) Colaboratorii sînt ofiţeri şi subofiţeri. Lor li se conferă următoarele grade speciale:

    a) plutonier;

    b) plutonier major;

    c) locotenent;

    d) locotenent major;

    e) căpitan;

    f) maior;

    g) locotenent-colonel;

    h) colonel;

    i) general-maior;

    j) general-locotenent;

    k) general-colonel.

    (2) Efectivul de colaboratori şi gradele speciale care le corespund sînt următoarele:

    a) efectivul de subofiţeri: plutonier şi plutonier major;

    b) efectivul de ofiţeri inferiori: locotenent, locotenent major şi căpitan;

    c) efectivul de ofiţeri superiori: maior, locotenent-colonel şi colonel;

    d) efectivul de comandă suprem: general-maior, general-locotenent şi general-colonel.


 
< Prev   Next >