Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104 din 06.06.2002

    Articolul  20. Limita de vîrstă

    (1) Colaboratorii se află în serviciul Centrului în următoarele limite de vîrstă:

    a) de la plutonier la căpitan - 45 de ani;

    b) de la maior la colonel - 50 de ani;

    c) general-maiorul - 55 de ani;

    d) general-locotenentul şi general-colonelul - 60 de ani.

    (2) Funcţionarii publici şi personalul tehnic se află în serviciul Centrului în limita de vîrstă prevăzută de legislaţie.

    (3) Termenul de aflare în serviciul Centrului peste limita de vîrstă poate fi  prelungit, la cerere, cu un termen de pînă la 5 ani de către persoana sau organul împuternicit dacă solicitantul este apt pentru  serviciu în Centru  în temeiul concluziei comisiei medicale.

    (4) Persoanele supuse serviciului militar, angajate în organele Centrului în calitate de colaboratori, se scot de la evidenţa militară, conform  legislaţiei, şi se includ în statele de personal  ale Centrului.

    Articolul 21. Neacordarea în termen a gradului special ulterior

    Nu se acordă  grad special ulterior colaboratorului:

    a) disponibil - pînă la renumire în funcţie;

    b) sancţionat disciplinar - pînă la  ridicarea sancţiunii;

    c) în a cărui privinţă se efectuează anchetă de serviciu pentru încălcare a disciplinei de serviciu sau care se află sub urmărire penală ca învinuit - pînă la  închiderea anchetei de serviciu sau clasarea dosarului penal (cu excepţia absolvirii de răspundere în baza actului de amnistie) sau pînă la pronunţarea sentinţei de achitare. În cazul neconfirmării învinuirii de încălcare a disciplinei de serviciu, clasării dosarului penal pe criterii de reabilitare, pronunţării sentinţei de achitare, gradul special ulterior se acordă începînd cu ziua apariţiei temeiului de acordare.

    Articolul 22. Particularităţile conferirii gradelor speciale şi calculării vechimii în muncă angajaţilor transferaţi în organele Centrului

    (1) Funcţionarului public transferat într-un organ al Centrului în calitate de colaborator i se confirmă gradul special echivalent celui acordat anterior, indiferent de funcţia deţinută în cadrul Centrului.

    (2) Funcţionarului public transferat în cadrul Centrului ca funcţionar public i se menţine gradul special ori gradul de calificare conferit anterior sau primeşte un grad de calificare mai înalt dacă funcţia din cadrul Centrului este superioară.

    (3) Vechimea în muncă în funcţia anterioară din autoritatea publică, inclusiv vechimea în activitatea financiară, economică, de contabilitate şi juridică, se include în vechimea în muncă din cadrul Centrului.

    (4) Vechimea în gradele militare şi speciale se include în vechimea în gradul special acordat în organele Centrului.

Capitolul  VI. SERVICIUL ÎN CADRUL CENTRULUI

    Articolul 23. Drepturile angajatului

    (1) În exercitarea obligaţiilor de serviciu, angajatul Centrului, în limita împuternicirilor funcţiei  pe care o deţine,  are dreptul:

    a) să primească, în modul stabilit, informaţia şi materialele necesare îndeplinirii obligaţiilor;

    b) să ia cunoştinţă de documentele care stabilesc drepturile şi obligaţiile sale, de criteriile de apreciere a calităţii serviciului;

    c) să ia decizii şi/sau să participe la elaborarea proiectelor de hotărîri;

    d) să înainteze propuneri de perfecţionare a activităţii Centrului;

    e) să participe la concurs pentru a ocupa o funcţie vacantă în organele Centrului;

    f) să ia cunoştinţă de materialele din dosarul personal, de avize şi de alte documente referitoare la activitatea sa şi să prezinte lămuriri pentru a fi anexate la acest dosar;

    g) să-şi ridice nivelul de profesionalitate din mijloacele Centrului prevăzute în acest scop;

    h) să solicite efectuarea unei anchete de serviciu pentru a contesta informaţiile care îl lezează în demnitate şi în drepturi;

    i) să participe la adunările din cadrul Centrului;

    j) să dispună de armă din dotare şi să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi arma din dotare în modul şi în cazurile prevăzute de prezenta lege;

    k) să beneficieze de asigurare financiară, materială, medicală, de pensie şi de alte tipuri de asigurări prevăzute de legislaţie.

    (2) Angajatul Centrului beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de lege.


 
< Prev   Next >