Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online
We have 1 guest online

 

 

 
Content
Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104 din 06.06.2002

    (10) Efectuarea unei împuşcături asupra ţintei este considerată aplicare a armei.

    (11) Arma poate fi folosită fără avertizare în caz de atac prin surprindere, de atac cu utilizarea tehnicii de luptă, a mijloacelor de transport.

    (12) În toate cazurile de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei din dotare, colaboratorul Centrului trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea cetăţenilor, ca dauna cauzată sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor lor să fie cît mai mică, precum şi pentru a acorda asistenţă medicală urgentă victimelor.      

    Articolul 27. Responsabilitatea angajaţilor

    Pentru activităţi nelegale, angajaţii Centrului poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia.

    Articolul 28. Contestarea acţiunilor angajaţilor

    Contestările acţiunilor întreprinse de angajaţii Centrului prin care cetăţenii sînt lezaţi în drepturile, libertăţile şi interesele lor legitime sînt examinate şi soluţionate conform legislaţiei.

    Articolul 29. Repararea daunei cauzate de angajaţi

    În cazul în care angajaţii Centrului încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor juridice şi fizice, Centrul trebuie să ia măsuri pentru restabilirea lor în drepturi şi pentru repararea daunei în conformitate cu legislaţia.

    Articolul 30. Stimularea angajaţilor

    (1) Pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu, angajaţii pot fi stimulaţi prin:

    a) exprimare de mulţumiri;

    b) premiere;

    c) dar de preţ;

    d) acordare a Diplomei de Onoare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;

    e) decorare cu insignele: ,,Eminent al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" sau ,,Colaborator de onoare al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei";

    f) anulare, înainte de termen, a unei sancţiuni disciplinare.

   (2) Pentru vitejie în exerciţiul funcţiunii în vederea asigurării securităţii economice a Republicii Moldova, pentru alte merite deosebite faţă de Patrie, angajaţii pot fi propuşi spre decorare cu distincţii de stat sau spre acordare de titluri onorifice ale Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia.

    (3) Regulamentul insignelor ,,Eminent al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" şi ,,Colaborator de Onoare al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei", precum şi al Diplomei de Onoare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, se aprobă de Colegiul Centrului.

    Articolul 31. Aplicarea de sancţiuni disciplinare

    Pentru încălcare a disciplinei de serviciu, pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:

    a) observaţia;

    b) mustrarea;

    c) mustrarea aspră;

    d) retrogradarea din grad special ori din funcţie;

    e) preîntîmpinarea asupra corespunderii parţiale serviciului;

    f) eliberarea din serviciu.

Capitolul VII. ÎNCETAREA SERVICIULUI ÎN ORGANELE CENTRULUI

    Articolul 32. Temeiurile încetării serviciului

    (1) Serviciul în organele Centrului încetează în caz de eliberare ori deces.

    (2) Eliberarea poate avea loc:

    a) la cerere;

    b) pentru limită de vîrstă;

    c) la expirarea contractului individual de muncă;

    d) în caz de transfer în o altă autoritate publică;

    e) în cazul alegerii într-o funcţie electivă în o altă autoritate publică;

    f) în cazul lichidării organului Centrului sau reducerii statelor de funcţie;

    g) în cazul incapacităţii de îndeplinire a atribuţiilor constatate prin examen medical de specialitate;

    h) din cauza necorespunderii funcţiei deţinute constatate de comisia de atestare, în cazul lipsei unei funcţii inferioare vacante sau respingerii funcţiei propuse;

    i) pentru  încălcarea gravă sau încălcarea sistematică a disciplinei;

    j) în legătură cu tăinuirea unor fapte care împiedică angajarea în serviciu;

    k) pentru comiterea unei infracţiuni şi condamnare prin sentinţă judecătorească definitivă;

    l) în cazul retragerii cetăţeniei Republicii Moldova sau deţinerii cetăţeniei unui alt stat;

    m) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

    (3) Nu se admite eliberarea angajatului în timpul aflării lui în concediu de odihnă sau concediu medical, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(2) lit.h).


 
< Prev   Next >