Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104 din 06.06.2002
Available only in romanian

(Monitorul Oficial nr.91-94 din 27.06.2002, art.668)

 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, principiile de activitate, atribuţiile, obligaţiile şi drepturile Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, precum şi condiţiile serviciului  în organele  lui.

Capitolul  I. DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Centrul  pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

   Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (denumit în continuare Centru) este un organ de ocrotire a normelor de drept, specializat în contracararea infracţiunilor economico-financiare şi fiscale, precum şi a corupţiei.

    Articolul 2. Cadrul  juridic

    Cadrul juridic al activităţii  Centrului  îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

    Articolul 3. Principiile de activitate

    Centrul îşi desfăşoară activitatea pe principiile:

    a) legalităţii;

    b) respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

    c) oportunităţii;

    d) îmbinării metodelor şi mijloacelor publice şi  secrete de activitate;

    e) îmbinării conducerii unipersonale şi  colegiale;

    f) colaborării  cu alte autorităţi publice, cu organizaţii obşteşti şi cu cetăţeni.

    Articolul 4. Structura Centrului

    (1) Centrul reprezintă un organ unitar centralizat, constituit din aparat central şi subdiviziuni teritoriale.

    (2) Structura Centrului, numărul şi reşedinţa subdiviziunilor teritoriale şi  raza lor de activitate se aprobă de Guvern, la propunerea directorului  Centrului.

    (3) Centrul şi  subdiviziunile lui teritoriale sînt  persoane juridice, dispun de conturi trezoreriale şi  de alte  atribute  necesare.

    (4) Subdiviziunile teritoriale pot fi amplasate astfel încît să nu corespundă organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.

Capitolul II. ATRIBUŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CENTRULUI

    Articolul 5.  Atribuţiile Centrului

    (1) În atribuţiile Centrului intră:

    a) preîntîmpinarea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor economico-financiare şi fiscale;

    b) contracararea  corupţiei şi protecţionismului;

   c) prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

    d) efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei.

    (2) Atribuţiile Centrului sînt exhaustive şi nu pot fi modificate sau  completate decît prin lege.

    Articolul 6. Obligaţiile Centrului

    În  executarea atribuţiilor, Centrul  este obligat:

    a) să activeze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege şi cu alte  acte normative;

    b) să întreprindă acţiuni operative de investigaţii în conformitate cu  legislaţia;

    c) să întreprindă acţiuni de preîntîmpinare, depistare şi contracarare a corupţiei şi a protecţionismului, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, cu respectarea principiilor, criteriilor şi procedurii de efectuare a acesteia;


 
< Prev   Next >