Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544 din 20.07.1995

    Articolul 241. Degrevarea şi detaşarea judecătorului

    (1) Judecătorul poate fi degrevat din funcţie prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii în condiţiile legii.

    (2) Judecătorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţămîntul său, prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul îndeplinirii unei funcţii în cadrul aparatului Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de pînă la 18 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 18 luni. Judecătorul ales prin concurs în funcţia de inspector-judecător în inspecţia judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii se detaşează din funcţie pentru toată perioada mandatului.

    (3) Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi se detaşează pe durata exercitării mandatului de membru al consiliului.

    (4) În cazurile specificate la alin.(2), judecătorului i se menţine salariul mediu anterior pentru întreaga perioadă de activitate în inspecţia judiciară, în cadrul aparatului Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Naţional al Justiţiei. În cazul detaşării prevăzute la alin.(3), salariul judecătorului se stabileşte la nivelul salariului judecătorului Curţii Supreme de Justiţie.

    (5) Judecătorului detaşat i se menţine statutul de judecător, iar perioada de activitate în instituţiile specificate la alin.(2) şi (3) se include în vechimea în muncă în funcţia de judecător.

    (6) La expirarea termenului pentru care judecătorul a fost detaşat din funcţie prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii, acestuia i se acordă funcţia anterioară de judecător pe care a deţinut-o pînă la detaşare sau, cu consimţămîntul său, i se acordă o altă funcţie de judecător echivalentă.

    Articolul 25. Eliberarea judecătorului din funcţie

    (1) Judecătorul este eliberat din funcţie de organul care l-a numit în cazul:

    a) depunerii cererii de demisie în conformitate cu prevederile art.26 alin.(2);

    b) depunerii cererii de demisie din proprie iniţiativă;

    c) depunerii cererii de demisie în legătură cu atingerea vîrstei de pensionare;

    d) transferului într-o altă funcţie în condiţiile legii;

    e) incapacităţii profesionale;

    f) comiterii unei abateri disciplinare specificate la art.22 alin.(1);

    g) pronunţării hotărîrii definitive de condamnare;

    h) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;

    i) nerespectării prevederilor art.8;

    j) constatării incapacităţii de muncă, dovedite prin certificat medical;

    k) expirării împuternicirilor în legătură cu nenumirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de vîrstă, precum şi în legătură cu atingerea de către acesta a plafonului de vîrstă;

    l) constatării, prin hotărîre judecătorească definitivă, a capacităţii de exerciţiu restrînse sau a incapacităţii de exerciţiu;

    (2) Propunerea privind eliberarea judecătorului din funcţie este înaintată de Consiliul Superior al Magistraturii Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului.

    (3) Modul de eliberare din funcţie a judecătorului şi de contestare a hotărîrii de eliberare se stabileşte de legislaţie.

    (4) În cazul anulării hotărîrii de eliberare din funcţie a judecătorului acesta va fi repus în toate drepturile avute anterior, plătindu-i-se, în modul stabilit de lege, drepturile băneşti de care a fost lipsit.

    (5) În caz de deces al judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii declară funcţia vacantă.

    Articolul 26. Demisia judecătorului

    (1) Se consideră demisie a judecătorului plecarea onorată a judecătorului din funcţie, dacă acesta, în exerciţiul funcţiunii şi în afara relaţiilor de serviciu, nu a comis fapte ce discreditează justiţia sau compromit cinstea şi demnitatea  de judecător.

    (2) Judecătorul are dreptul la demisie, în cazul depunerii cererii de demisie, dacă are o vechime în muncă în calitate de judecător de cel puţin 20 de ani şi a atins vîrsta de 50 de ani.

    (3) Judecătorului demisionat i se păstrează titlul de magistrat, apartenenţa sa la corpul magistraţilor şi garanţiile inviolabilităţii personale.

    (4) Judecătorului demisionat sau pensionat i se plăteşte o indemnizaţie unică de concediere egală cu produsul înmulţirii salariului său  mediu  lunar la numărul de ani complet lucraţi în funcţia de judecător. Totodată, judecătorului demisionat şi reîntors în funcţie i se ia în calculul indemnizaţiei  unice de concediere timpul activităţii în funcţia de judecător de la data încetării ultimei demisii.

    (5) Judecătorul demisionat are dreptul la pensie pentru vechime în muncă sau la o indemnizaţie lunară viageră, în condiţiile prezentei legi.


 
< Prev   Next >