Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544 din 20.07.1995
Available only in romanian

(Monitorul Oficial nr.117-119 din 15.08.2002, art.946)

 

    Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I. STATUTUL JUDECĂTORULUI

    Articolul 1. Judecătorul, purtător al puterii judecătoreşti

    (1) Puterea judecătorească se exercită numai prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, unicul purtător  al acestei puteri.

    (2) Judecătorul este persoana învestită constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei, pe care le execută în baza legii.

    (3) Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali  şi inamovibili şi se supun numai legii.

    (4) Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenţa judecătorilor.

    Articolul 2. Unitatea statutului de judecător

Judecătorii din toate instanţele judecătoreşti, inclusiv judecătorii de instrucţie, au un statut unic şi se disting între ei numai prin împuterniciri şi competenţă.

Capitolul II. CORPUL MAGISTRAŢILOR

    Articolul 3. Magistraţii

    Au calitatea de magistrat şi fac parte din corpul magistraţilor judecătorii de la toate instanţele judecătoreşti din ţară şi de la instanţele judecătoreşti internaţionale, inclusiv judecătorii de instrucţie.

    Articolul 5. Vechimea în magistratură

    Constituie vechime în magistratură perioada în care persoana a îndeplinit funcţiile prevăzute la art.3.

Capitolul III. ÎNAINTAREA CANDIDATULUI ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR. NUMIREA JUDECĂTORULUI ÎN FUNCŢIE

    Articolul 6. Condiţiile pentru a candida la funcţia de judecător

    (1) La funcţia de judecător poate candida persoana care deţine exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi întruneşte următoarele condiţii:

    a) are capacitate de exerciţiu;

    b) este licenţiată în drept;

    c) are vechime în specialitate juridică pentru funcţia la care candidează;

    d) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;

    e) cunoaşte limba de stat;

    f) este aptă din  punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate.

    (2) Poate fi numită judecător al judecătoriei persoana care a atins vîrsta de 30 de ani, are vechime în specialitate juridică de cel puţin 5 ani şi a susţinut cu succes examenul de capacitate.

    (3) Poate fi numită judecător al curţii de  apel sau judecător al Curţii Supreme de Justiţie persoana care are o vechime în muncă în funcţia de judecător de cel puţin 6 ani şi, respectiv 10 ani.
   
[Art.6 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796; va intra în vigoare după absolvirea primei promoţii a Institutului Naţional al Justiţiei]

    Articolul 6. Condiţiile pentru a candida la funcţia de judecător

    (1) La funcţia de judecător poate candida  cetăţeanul Republicii Moldova, domiciliat permanent pe teritoriul ei, care întruneşte următoarele condiţii:

    a) are capacitate de exerciţiu;

    b) este licenţiat în drept;

    c) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei;

    d) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;

    e) cunoaşte limba de stat;

    f) este apt din punct de vedere medical să exercite funcţia, conform certificatului medical de sănătate eliberat de comisia specializată a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

    (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1) lit.c), poate candida la funcţia de judecător persoana care a activat cel puţin ultimii 5 ani în calitate de deputat, membru al Curţii de Conturi, profesor titular de drept în instituţiile de învăţămînt superior acreditate, procuror, anchetator, ofiţer de urmărire penală, avocat, avocat parlamentar, notar, jurisconsult, referent al judecătorului, executor judecătoresc, consultant (consilier) al instanţei judecătoreşti sau grefier, precum şi în funcţiile de specialitate juridică în aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii sau al autorităţilor publice, şi care a promovat examenul de capacitate, în condiţiile legii, în faţa colegiului de calificare. Numărul de locuri scoase la concurs pentru această categorie de candidaţi se stabileşte de către Consiliul Superior al Magistraturii şi nu poate depăşi 20 la sută din numărul total de locuri într-o perioadă de trei ani.

    (3) Poate candida la funcţia de judecător al curţii de apel sau judecător al Curţii Supreme de Justiţie persoana care are  o vechime în muncă în funcţia de judecător de cel puţin 6 ani şi, respectiv 10 ani.

    [Art.7 exclus prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796; va intra în vigoare după absolvirea primei promoţii a Institutului Naţional al Justiţiei]


 
< Prev   Next >