Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 2 vizitatori online

 

 

 
Conţinut
Legea privind partidele politice nr.294 din 21.12.2007

    Articolul 5. Susţinerea de către stat a partidelor politice

    (1) În scopul favorizării exercitării calitative a actului de guvernare, statul sprijină dezvoltarea partidelor politice. În acest scop, prin prezenta lege şi prin alte acte normative, se instituie mecanisme juridice de funcţionare a partidelor politice şi a structurilor lor, precum şi de finanţare a partidelor şi structurilor acestora din surse private şi din bugetul de stat.
    (2) Discriminarea partidelor politice la acordarea sprijinului din partea statului nu se admite.
    (3) Susţinerea partidelor politice de către stat se realizează doar în baza legii.

Capitolul II. MEMBRII PARTIDELOR POLITICE

    Articolul 6. Dreptul cetăţenilor Republicii Moldova la asociere politică

    (1) Pot fi membri ai partidelor politice cetăţenii Republicii Moldova care, potrivit normelor legale, au dreptul la vot. Membrilor partidelor politice li se eliberează legitimaţii în conformitate cu prevederile statutului partidului.
    (2) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să se asocieze liber în partide politice, să participe la activitatea acestora şi să iasă din componenţa lor. Nici o persoană nu poate fi constrînsă să adere sau să nu adere la un partid politic.
    (3) Aderînd la un partid politic, orice persoană este obligată să declare în scris, pe propria răspundere, dacă este sau nu membru al altui partid politic.
    (4) Nu pot fi membri ai partidelor politice persoanele cărora, conform prevederilor legale, le este interzisă participarea la activităţi cu caracter politic.

    Articolul 7. Aderarea la partidul politic. Dobîndirea şi pierderea calităţii de membru al partidului

    (1) Pentru a deveni membru al unui partid politic, cetăţeanul Republicii Moldova depune o cerere scrisă, prin care îi solicită această calitate partidului respectiv. Organul partidului, abilitat prin statut să primească noi membri, va decide să satisfacă sau să respingă cererea de aderare la partid.
    (2) Un cetăţean al Republicii Moldova nu poate fi simultan membru a două sau mai multe partide politice. Prin aderarea la un alt partid politic, persoana pierde de drept calitatea de membru al partidului al cărui membru a fost anterior.
    (3) Aderarea la un partid politic, precum şi pierderea calităţii de membru al acestuia nu pot servi temei pentru acordarea de privilegii sau pentru limitarea drepturilor şi îndatoririlor fundamentale.
    (4) Orice membru al oricărui partid politic poate renunţa la această calitate depunînd o cerere scrisă.
    (5) Dobîndirea şi pierderea calităţii de membru al partidului politic se reglementează prin normele interne de partid, prevăzute de statutul partidului.

Capitolul III. ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA PARTIDELOR POLITICE

    Articolul 8. Depunerea documentelor pentru înregistrarea partidului politic

    (1) Pentru înregistrarea partidului politic, la Ministerul Justiţiei se depun următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare;
    b) statutul partidului;
    c) programul partidului;
    d) actul de constituire însoţit de lista membrilor partidului politic, al căror număr nu poate fi mai mic de patru mii, actele de constituire ale organizaţiilor teritoriale ale partidului, lista delegaţilor participanţi la congresul de constituire. La momentul constituirii partidului, membrii acestuia trebuie să fie domiciliaţi în cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din Republica Moldova, dar nu mai puţin de 120 de membri în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate. Lista membrilor partidului, întocmită în baza cererilor de aderare la partid, va cuprinde: numele, prenumele, data naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura membrului;
    e) declaraţia privind adresa juridică a partidului;
    f) dovada deschiderii contului bancar.
    (2) La documentele menţionate la alin.(1) lit.b), c) şi d) se anexează copiile lor în variantă electronică.
    (3) Ministerul Justiţiei, în termen de o lună de la data depunerii documentelor prevăzute la alin.(1), va adopta o decizie de înregistrare a partidului politic sau, în cazul necorespunderii cerinţelor prezentei legi, o decizie prin care refuză înregistrarea partidului.
    (4) Decizia Ministerului Justiţiei prin care a fost refuzată înregistrarea partidului politic poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău în termen de 10 zile de la data adoptării acesteia.
    (5) Pentru înregistrarea statutului partidului politic, precum şi a modificărilor sau completărilor operate în el, se percepe o taxă de stat în cuantum de 200 de lei.
    (6) La procedura de înregistrare a partidului politic participă, în mod obligatoriu, reprezentantul organului de conducere al acestuia.
    (7) Partidul politic, la data înregistrării statutului său, devine persoană juridică şi se înscrie în Registrul partidelor politice.

    Articolul 9. Declararea nulităţii deciziei de înregistrare a partidului politic

    Decizia de înregistrare a partidului politic poate fi declarată nulă prin hotărîre a instanţei judecătoreşti competente.


 
< Precedent   Următor >