Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 3 vizitatori online

 

 

 
Conţinut
Legea privind partidele politice nr.294 din 21.12.2007

   Articolul 10. Înregistrarea modificărilor şi completărilor operate în statutul şi în programul partidului politic

    (1) Modificarea sau completarea statutului şi programului partidului politic poate fi făcută conform procedurii prevăzute în statutul partidului.
   (2) Orice modificare a statutului sau programului partidului politic se comunică Ministerului Justiţiei în termen de cel mult 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective.
    (3) Înregistrarea modificărilor şi completărilor operate în statutul sau programul partidului politic se efectuează de Ministerul Justiţiei în conformitate cu prevederile art.8 alin.(3)-(6), care se aplică în mod corespunzător.

    Articolul 11. Evidenţa partidelor politice

    (1) Ministerul Justiţiei ţine Registrul partidelor politice, care este instrumentul legal de evidenţă a partidelor politice din Republica Moldova.
    (2) Ministerul Justiţiei este unica instituţie învestită cu dreptul de a opera modificări în Registrul partidelor politice.
    (3) Informaţia din Registrul partidelor politice este de interes public.
    (4) Informaţia privind înregistrarea partidelor politice, radierea lor din Registrul partidelor politice, privind modificările şi completările operate în statutele acestora se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului Justiţiei. Responsabil de publicarea acestei informaţii este Ministerul Justiţiei.

Capitolul IV. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA PARTIDELOR POLITICE

Secţiunea 1. Organizarea partidelor politice

    Articolul 12. Bazele organizării şi activităţii partidelor politice

    (1) Fiecare partid politic se întemeiază şi activează în baza statutului şi programului propriu.
    (2) Statutul şi programul partidului politic se aprobă de organele sale împuternicite prin statut.

    Articolul 13. Statutul partidului politic

    (1) Statutul partidului politic va cuprinde în mod obligatoriu:
    a) denumirea integrală şi denumirea prescurtată a partidului;
    b) descrierea simbolurilor permanente;
    c) simbolul permanent sub formă grafică alb-negru şi color, în anexă;
    d) o menţiune expresă privind obiectivele urmărite prin desfăşurarea activităţii politice;
    e) condiţiile şi procedura de desemnare a delegaţilor la adunarea generală;
    f) drepturile şi obligaţiile membrilor partidului;
    g) sancţiunile disciplinare, procedura prin care acestea pot fi aplicate membrilor partidului, organul competent să aplice sancţiuni;
    h) organele executive, procedura de alegere a acestora, modul de activitate şi împuternicirile lor;
   i) organul competent să iniţieze procedura de reorganizare a partidului sau să decidă asocierea acestuia într-o alianţă politică sau într-o altă formă de asociere a partidelor;
    j) organul competent să desemneze candidaturile pentru alegerile în autorităţile administraţiei publice locale şi în Parlament, procedura de desemnare a candidaturilor, precum şi procedura de modificare a listei candidaţilor;
    k) modalitatea încetării activităţii partidului;
    l) sursele de finanţare a partidului şi modul de administrare a patrimoniului acestuia, în conformitate cu legea;
    m) structurile partidului responsabile de evidenţa contabilă;
    n) modalitatea efectuării controlului financiar intern;
    o) organul împuternicit să reprezinte partidul în raporturile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice şi fizice;
    p) alte prevederi obligatorii potrivit prezentei legi.
    (2) În statutul partidului politic se va prevedea în mod expres forma juridică de organizare a acestuia - partid politic.

    Articolul 14. Structura partidului politic

    (1) Partidul politic are organe centrale şi organizaţii teritoriale.
    (2) Foruri de conducere ca adunarea generală a membrilor sau a delegaţilor partidului şi organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au acestea conform statutului partidului, sînt obligatorii pentru fiecare partid politic. Acestea funcţionează atît la nivelul central de conducere a partidului, cît şi la nivelul organizaţiilor teritoriale ale acestuia.
    (3) Organizaţiile teritoriale ale partidelor politice se înfiinţează după principiul de organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

    Articolul 15. Adunarea generală a partidului politic

    (1) Adunarea generală a membrilor partidului sau a delegaţilor acestuia, la nivel naţional, este organul suprem de decizie al partidului. El poate avea o altă denumire potrivit statutului partidului. Procedura şi periodicitatea convocării acestui organ se stabilesc în statutul partidului politic.
    (2) În calitate de delegaţi la lucrările adunării generale a partidului politic pot participa doar membrii partidului respectiv.


 
< Precedent   Următor >