Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Legea privind partidele politice nr.294 din 21.12.2007

Capitolul VI. PATRIMONIUL PARTIDELOR POLITICE

    Articolul 24. Patrimoniul partidelor politice

    (1) Partidele politice au dreptul să dispună, cu titlu de proprietate, de clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri neinterzise prin lege. Bunurile partidelor politice nu pot fi utilizate în alte scopuri decît pentru realizarea sarcinilor lor statutare.
    (2) Dreptul de proprietate al partidelor politice se află sub incidenţa normelor legislaţiei civile, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.
    (3) Partidul politic este în drept să desfăşoare activitate editorială, activitate legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale, precum şi alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statut.
    (4) Partidele politice nu pot avea în posesie, la dispoziţie sau în folosinţă şi nici nu pot accepta spre depozitare sau păstrare armament, substanţe explozive şi alte materiale care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.
    (5) Patrimoniul partidului politic, inclusiv veniturile, nu poate fi distribuit între membrii acestuia.

    Articolul 25. Sursele de finanţare a partidelor politice

    (1) Surse de finanţare a partidelor politice sînt:
    a) cotizaţiile de membru de partid;
    b) donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid;
    c) subvenţiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi şi legii bugetare anuale;
    d) alte venituri legal obţinute conform art.24 alin.(3).
    (2) Partidele politice nu pot folosi alte surse de finanţare decît cele prevăzute la alin.(1).
    (3) Mărimea şi modul de achitare a cotizaţiilor de membru se stabilesc prin statutul partidului politic.
    (4) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice se efectuează în lei moldoveneşti şi în valută străină, prin conturi deschise la bănci cu sediul în Republica Moldova.
    (5) Veniturile prevăzute la alin.(1) se scutesc de impozit sau se impozitează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    (6) Finanţarea publică sau privată a partidelor politice nu poate avea drept scop limitarea independenţei lor.
    (7) Încălcările prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi privind modul de utilizare de către partidele politice a mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale se sancţionează în conformitate cu legea.
    (8) Partidele politice nu au dreptul să deschidă conturi bancare în străinătate.

    Articolul 26. Donaţiile

    (1) Donaţia este patrimoniul transmis cu titlu gratuit şi necondiţionat partidului politic şi acceptat de acesta.
    (2) Veniturile anuale ale unui partid politic provenite din donaţii nu pot depăşi echivalentul de 0,1% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv.
    (3) O persoană fizică poate face donaţii unui sau mai multor partide politice. Donaţiile făcute de o persoană fizică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăşi suma a 500 de salarii medii lunare pe economia naţională stabilite pe anul respectiv.
Dacă persoana fizică este membru de partid, în suma menţionată se include şi suma cotizaţiilor de partid plătite de aceasta într-un an.
    (4) Donaţiile făcute de o persoană juridică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăşi suma a 1000 de salarii medii lunare pe economia naţională stabilite pe anul respectiv.
    (5) Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială sub orice formă a partidelor politice de către alte state şi organizaţii internaţionale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate de către stat sau care au capital de stat, capital străin, de către organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase, de către cetăţenii Republicii Moldova minori sau aflaţi în străinătate, de către persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, de către persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.
    (6) Partea valorii donaţiilor, primite de partidul politic, care depăşeşte plafoanele stabilite, precum şi sumele primite cu încălcarea prevederilor alin.(5) se fac venit la bugetul de stat în temeiul hotărîrii judecătoreşti.


 
< Prev   Next >