Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Legea privind partidele politice nr.294 din 21.12.2007

    Articolul 27. Caracterul public al donaţiilor pentru partidele politice

    (1) Fiecare partid politic ţine registrul donaţiilor primite, în care se menţionează numele (denumirea), domiciliul (sediul) donatorului şi suma donată.
   
(2) Partidele politice nu pot primi donaţii anonime sau cu depăşirea plafoanelor prevăzute de prezenta lege.
    (3) În cazul constatării primirii de donaţii anonime sau de donaţii cu depăşirea plafoanelor prevăzute de prezenta lege, partidul politic este obligat, în termen de 10 zile, să verse în bugetul de stat sumele respective.

    Articolul 28. Finanţarea din bugetul de stat a partidelor politice

    (1) Alocaţiile anuale din bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice constituie 0,2% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv şi se distribuie după cum urmează:
    a) 50% - partidelor politice proporţional cu numărul de mandate obţinute la alegerile parlamentare şi validate la momentul constituirii noii legislaturi a Parlamentului;
    b) 50% - partidelor politice proporţional cu numărul de voturi acumulate la alegerile locale generale, cu condiţia că acestea au obţinut nu mai puţin de 50 de mandate în organele reprezentative ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
    (2) Partidele politice pierd dreptul la alocaţii din bugetul de stat dacă:
    a) activitatea acestora a fost limitată - pentru întreaga durată de limitare a activităţii;
    b) îşi pierd personalitatea juridică;
    c) încălcă reglementările privind finanţarea partidelor sau prevederile alin.(3);
    d) sînt în proces de lichidare.
    (3) Partidele politice care în mersul campaniei electorale au depăşit plafonul maxim de cheltuieli stabilit prin lege, precum şi partidele care au fost finanţate cu încălcarea prevederilor legale pierd dreptul la finanţare din bugetul de stat.
   (4) Partidul politic care a pierdut dreptul la finanţare din bugetul de stat ca urmare a depăşirii plafonului de cheltuieli pentru campania electorală sau a încălcării prevederilor legale privind finanţarea campaniilor electorale poate fi repus în acest drept după scrutinul următor, în condiţiile alin.(1).
    (5) Partidul politic care a pierdut dreptul la finanţare din bugetul de stat ca urmare a încălcării procedurii de încasare a veniturilor se repune în acest drept după înlăturarea neregulii care a servit drept temei pentru suspendarea finanţării.
    (6) Mijloacele alocate pentru finanţarea partidelor politice se transferă pe conturile acestora, în condiţiile şi în proporţiile prevăzute la alin.(1), de către Comisia Electorală Centrală, în baza datelor privind numărul de voturi acumulate de partidele politice.
    (7) Alocaţiile din bugetul de stat se transferă lunar pe conturile partidelor politice, în sume egale, în decursul întregului an.
    (8) În cazul pierderii de către partidul politic, în condiţiile prezentei legi, a dreptului la finanţare din bugetul de stat, transferul sumelor respective încetează din luna următoare lunii în care partidul a pierdut acest drept.
    (9) În cazul reorganizării unor partide politice care au dreptul de a fi finanţate de la bugetul de stat în condiţiile alin.(1), dreptul menţionat se transmite succesorilor de drept - partidelor politice reorganizate.

    Articolul 29. Utilizarea alocaţiilor din bugetul de stat

    (1) Alocaţiile de la bugetul de stat vor fi utilizate, la decizia organelor de conducere ale partidelor politice, pentru următoarele destinaţii:
    a) întreţinerea sediilor;
    b) cheltuieli de personal;
    c) cheltuieli pentru presă şi material promoţional;
    d) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
    e) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
    f) cheltuieli de organizare a activităţii politice;
    g) cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate;
    h) plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care partidul respectiv face parte;
    i) investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului respectiv;
    j) cheltuieli de protocol;
    k) cheltuieli de birotică;
    l) cheltuieli pentru campania electorală.
    (2) Alocaţiile de la bugetul de stat utilizate pentru alte destinaţii decît cele prevăzute la alin.(1) se restituie bugetului de stat în baza hotărîrii definitive a Curţii de Apel Chişinău.
    (3) Utilizarea alocaţiilor de la bugetul de stat se reflectă distinct în evidenţa contabilă a partidelor politice.
    (4) Controlul utilizării alocaţiilor de la bugetul de stat se va efectua în conformitate cu legea de către organele abilitate.


 
< Prev   Next >