Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea privind partidele politice nr.294 din 21.12.2007

    Articolul 30. Rapoartele financiare

    (1) Partidele politice, în conformitate cu regulamentul aprobat de către Ministerul Justiţiei, anual, pînă la 31 martie, vor prezenta rapoarte financiare Curţii de Conturi, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Justiţiei.
   
(2) Rapoartele menţionate la alin.(1) vor fi verificate de către Curtea de Conturi, referitor la subvenţiile primite de la bugetul de stat, şi de către Ministerul Finanţelor, prin intermediul structurilor subordonate, referitor la alte venituri.
    (3) Încălcarea reglementărilor privind finanţarea partidelor politice sau privind utilizarea de către acestea a mijloacelor ce le aparţin atrage răspunderea prevăzută de lege.

    Articolul 31. Caracterul public al informaţiei privind finanţarea campaniilor electorale

    (1) Cheltuielile suportate de partidele politice în campaniile electorale constituie informaţie de interes public.
    (2) La data înregistrării în calitate de concurent electoral şi, ulterior, la fiecare două săptămîni pînă la data încheierii scrutinului electoral, fiecare partid politic care participă la alegeri, în conformitate cu regulamentul aprobat de către Comisia Electorală Centrală, va prezenta acesteia rapoarte privind mijloacele financiare ale partidului, inclusiv cheltuielile efectuate în campania electorală respectivă, şi privind sursele din care au provenit aceste mijloace. Ulterior, rapoarte similare pentru întreaga perioadă electorală se vor prezenta Comisiei Electorale Centrale în termen de o lună după publicarea rezultatelor alegerilor.
    (3) În cazul în care, în cadrul controlului efectuat la solicitarea Comisiei Electorale Centrale de către organele abilitate, se constată că partidul politic înregistrat în calitate de concurent electoral a primit sau a utilizat mijloace financiare cu încălcarea prevederilor prezentei legi, Comisia Electorală Centrală se va adresa Curţii Supreme de Justiţie cu o cerere de anulare a înregistrării acestuia în calitate de concurent electoral.
Curtea Supremă de Justiţie va examina cererea şi se va pronunţa asupra ei în decurs de 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă alegerilor.
    (4) Dacă informaţia prezentată de un partid politic în condiţiile alin.(2) este incompletă, Comisia Electorală Centrală este în drept să solicite partidului respectiv date suplimentare despre mărimea fiecărei încasări în contul acestui partid şi despre provenienţa acestor mijloace.
    (5) Comisia Electorală Centrală publică pe pagina sa web, în termen de 2 luni de la data desfăşurării scrutinului, în baza informaţiilor prezentate de partidele politice, devizul de cheltuieli al fiecărui partid politic pentru campania electorală.

Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 32

    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.28, care se va aplica cu începere de la 1 iulie 2009 pentru alegerile în Parlament şi de la 1 iulie 2011 pentru alegerile locale generale.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice.

    Articolul 33

    (1) Reglementările referitoare la partidele politice se aplică şi organizaţiilor social-politice cu statut de persoană juridică ale cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot.
    (2) Prevederile legislaţiei care reglementează activitatea organizaţiilor necomerciale se aplică partidelor politice şi organizaţiilor social-politice în măsura în care prezenta lege nu stabileşte altfel.

    Articolul 34

    (1) Guvernul:
    a) în termen de 3 luni:
    - va elabora şi va prezenta Parlamentului în modul stabilit propuneri privind procedura detaliată de declarare a partidelor politice ca fiind neconstituţionale;
    - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va prevedea în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2009 alocaţii pentru finanţarea partidelor politice în conformitate cu reglementările prezentei legi.
    (2) Partidele politice şi organizaţiile social-politice, pînă la 1 octombrie 2008, vor aduce în concordanţă cu prezenta lege documentele care stau la baza constituirii şi funcţionării lor, precum şi întreaga lor activitate.

   
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU 
< Precedent   Următor >