Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.190 din 26.07.2007

(Monitorul Oficial nr.141-145 din 07.09.2007, art.597)

 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Scopul legii

    Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului avînd ca scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale statului.

    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii

    Sub incidenţa prezentei legi cad acţiunile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului săvîrşite, direct sau indirect, de cetăţeni ai Republicii Moldova,  de cetăţeni străini, de apatrizi, de persoane juridice rezidente sau nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi, în conformitate cu tratatele internaţionale, acţiunile săvîrşite în afara teritoriului Republicii Moldova.

    Articolul 3. Noţiuni principale 

    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    spălare a banilor – acţiuni, stabilite în Codul penal la art.243, orientate spre atribuirea unui aspect legal sursei şi provenienţei veniturilor ilicite ori spre tăinuirea originii sau apartenenţei unor astfel de venituri;
    finanţare a terorismului – acţiuni, stabilite în Codul penal la art.279, orientate spre punerea la dispoziţie ori spre colectarea intenţionată, efectuată de orice persoană fizică sau persoană juridică prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură, dobîndite prin orice mijloc, fie spre oferirea de suport material sau financiar de orice natură, în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau în cunoştinţa faptului că vor fi utilizate, parţial sau integral, în activităţi teroriste;
    bunuri – mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active);
    venituri ilicite – bunuri destinate, folosite sau rezultate, direct sau indirect, din săvîrşirea unei infracţiuni, orice beneficiu obţinut din aceste bunuri, precum şi bunuri convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunuri destinate, folosite sau rezultate din săvîrşirea unei infracţiuni şi din beneficiul obţinut din aceste bunuri;
    beneficiar efectiv – persoană fizică ce controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori persoană în al cărei nume se realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate şi/sau care deţine direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice;
    persoane expuse politic – persoane fizice cărora li se încredinţează sau li s-au încredinţat funcţii publice importante, precum şi membrii lor de familie, fiind cel puţin persoane cu funcţie de răspundere într-un stat, al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de constituţia lui sau care sînt învestite în funcţie, prin alegere sau prin numire, de către parlament, preşedinte sau guvern;
    relaţie de afaceri – gestiune a afacerilor, reprezentare sau orice raport profesional ori comercial, despre care, la momentul iniţierii, se consideră că va fi de o anumită durată;
    sistare a tranzacţiei – interzicere temporară a transferului, lichidării, transformării, plasării sau mişcării bunurilor ori asumare temporară a custodiei sau a controlului asupra bunului;
    bancă fictivă – instituţie financiară care nu are prezenţă fizică, nu efectuează conducere şi gestiune reală şi care nu este afiliată unui grup financiar reglementat.


 
< Precedent   Următor >