Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea privind achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007

(Monitorul Oficial nr.107-111 din 27.07.2007, art.470)

 

  Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Noţiuni principale

    În sensul prezentei legi, se folosesc următoarele noţiuni principale:
    achiziţie publică - procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau cîtorva autorităţi contractante;
  Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare - autoritate administrativă centrală care efectuează reglementarea de stat, supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice;
    autoritate contractantă - autorităţi ale administraţiei publice, persoane juridice de drept public, asociaţii ale acestor autorităţi sau persoane;
    bani publici - mijloace ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, mijloace speciale ale instituţiilor publice, mijloace ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, împrumuturi externe raportate la datoriile de stat directe sau garantate;
    contract de achiziţii publice - contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect procurarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii în sensul prezentei legi;
    documentaţie standard - documentaţie care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţii publice şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;
    garanţie a ofertei - sumă de bani sau garanţia depunerii acestei sume, care este prezentată autorităţii contractante de către ofertant împreună cu oferta şi care asigură validitatea acestei oferte;
    garanţie contractuală - asigurarea executării obligaţiilor stipulate în contractul de achiziţii publice încheiat între autoritatea sau autorităţile contractante şi ofertantul căruia i-a fost atribuit contractul;
    grup de lucru pentru achiziţii - grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care realizează proceduri de achiziţii publice;
licitaţie deschisă - procedură publică în cadrul căreia orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă;
    licitaţie limitată - procedură publică în cadrul căreia orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia numai operatorii economici preselectaţi de autoritatea contractantă îşi pot prezenta ofertele;
    mijloc electronic - mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitală, şi de stocare a datelor ce sînt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
   oferta cea mai avantajoasă economic - ofertă desemnată cîştigătoare conform criteriilor stabilite de prezenta lege şi determinate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
    ofertant - operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice;
    operator economic - furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator de servicii, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociaţie de astfel de persoane şi/sau entităţi care furnizează pe piaţă bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii.

    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii

    (1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţii publice care nu sînt specificate la art.4 şi a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală sau mai mare decît următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri - 20 000 de lei;
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări şi servicii - 25 000 de lei.
    (2) Prezenta lege se aplică şi contractelor de achiziţii publice subvenţionate direct cu peste 50 la sută de către autorităţile contractante şi care nu se referă la excepţiile specificate la art.4.
    (3) Prezenta lege prevede şi particularităţi privind contractele de achiziţii publice care nu sînt specificate la art.4 şi a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoare adăugată, este egală sau mai mare decît următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii - 2 500 000 de lei;
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări - 99 000 000 de lei.
    (4) Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin.(1) se efectuează în conformitate cu regu­l­a­mentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.

    Articolul 3. Calcularea valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestor contracte   

    (1) Calcularea valorii estimative a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală spre plată, fără taxa pe valoarea adăugată, estimată de autoritatea contractantă. Structura valorii totale spre plată include orice formă de remunerare, inclusiv orice fel de premii, taxe, comisioane, profit obţinut şi/sau plata de prime sau plăţi în beneficiul ofertanţilor, ţinînd cont, totodată, de orice formă de opţiune posibilă şi de eventualele prorogări ale contractului.
    (2) Modalitatea calculării valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificării acestora va fi stabilită într-un regulament aprobat de Guvern.

    Articolul 4. Excepţii

   Prevederile prezentei legi nu se aplică:
    a) contractelor de servicii de cercetare-dezvoltare, al căror beneficiar este în exclusivitate autoritatea contractantă, utilizate în scopuri proprii şi în exercitarea propriilor activităţi, cu condiţia că serviciile prestate sînt remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi preţul lor nu depăşeşte sau se află în limitele preţurilor de pe piaţa acestor servicii;
    b) contractelor de achiziţii publice care au ca obiect serviciile de arbitraj şi/sau de conciliere;
    c) contractelor de achiziţii publice privind emisiunea, cumpărarea, vînzarea sau transferul de titluri ori de alte instrumente financiare, în special operaţiunile de acumulare de bani sau de capital ale autorităţilor contractante;
    c1) contractelor de imprimare a bancnotelor şi de batere a monedelor metalice, precum şi de transportare a acestora;
    d) serviciilor prestate de Banca Naţională a Moldovei;


 
< Precedent   Următor >