Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea cu privire la conflictul de interese nr.16 din 15.02.2008

(Monitorul Oficial nr.94-96 din 30.05.2008, art.351)

 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I. DISPOZIŢII  GENERALE

    Articolul 1. Obiectul legii

    Prezenta lege reglementează incompatibilităţile şi restricţiile impuse persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică, funcţii publice sau alte funcţii prevăzute în prezenta lege, soluţionarea conflictelor de interese, precum şi modul de prezentare a declaraţiei cu privire la conflictul de interese.

    Articolul 2. Noţiuni principale

    Noţiunile utilizate în prezenta lege au următorul sens:
    conflict de interese - situaţie în care persoana care deţine o funcţie publică trebuie să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii, sau să întreprindă, în îndeplinirea atribuţiilor sale, alte acţiuni ce influenţează sau pot influenţa interesele sale personale;
    interes public - interesul general al societăţii ca persoanele care deţin funcţii publice să ia, în îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, decizii imparţiale şi legitime;
    interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru persoane apropiate de către persoana cu funcţie de răspundere ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor sale de serviciu;
    persoane apropiate - soţul (soţia), persoanele înrudite prin sînge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşe) şi persoanele înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră).

    Articolul 3. Persoanele cărora se aplică legea

    (1) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor care deţin funcţii publice în autorităţi publice şi în alte autorităţi de reglementare independente.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică şi:
    a) Preşedintelui Republicii Moldova;
    b) deputaţilor în Parlament;
    c) membrilor Guvernului;
    d) judecătorilor Curţii Constituţionale, judecătorilor instanţelor judecătoreşti;
    e) procurorilor şi locţiitorilor acestora, ofiţerilor de urmărire penală, colaboratorilor serviciului diplomatic, ai Serviciului Vamal, ai organelor afacerilor interne, ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, ai organelor securităţii statului, ofiţerilor şi subofiţerilor forţelor armate naţionale;
   f) consilierilor consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale, deputaţilor în Adunarea Populară şi başkanului Găgăuziei, primarilor, preşedinţilor raioanelor.
    (3) Prevederile prezentei legi se aplică conducătorilor şi locţiitorilor conducătorilor instituţiilor publice, întreprinderilor de stat şi municipale, societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.
    (4) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor care sînt împuternicite, conform actelor normative, să ia decizii în privinţa bunurilor aflate în proprietatea de stat sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv în privinţa mijloacelor băneşti, sau care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri, precum şi persoanelor care nu sînt  funcţionari publici, dar cărora statul le deleagă temporar una dintre aceste atribuţii.


 
< Precedent   Următor >