Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

Articolul 17. Cetăţenia Republicii Moldova

(1) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte, se păstrează ori se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.

(2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.

Articolul 18. Protecţia cetăţenilor Republicii Moldova

(1) Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în străinătate.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară.

Articolul 19. Statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor

(1) Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege.

(2) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în baza unei convenţii internaţionale, în condiţii de reciprocitate sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.

(3) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 20. Accesul liber la justiţie

(1) Orice persoană  are  dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor  judecătoreşti  competente împotriva actelor  care  violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.

Articolul 21. Prezumţia nevinovăţiei

Orice persoană  acuzată de un delict este prezumată nevinovată  pînă cînd  vinovăţia  sa va fi dovedită în mod legal, în cursul  unui  proces judiciar  public,  în  cadrul căruia i s-au  asigurat  toate  garanţiile necesare apărării sale.

Articolul 22. Neretroactivitatea legii

Nimeni nu va  fi  condamnat  pentru acţiuni sau  omisiuni  care,  în momentul  comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va  aplica  nici o pedeapsă mai aspră decît cea care era  aplicabilă  în momentul comiterii actului delictuos.

Articolul 23. Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

(1) Fiecare om   are  dreptul  să  i  se  recunoască  personalitatea juridică.

(2) Statul asigură  dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte  drepturile şi  îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile  toate legile şi alte acte normative.

Capitolul II. DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE   FUNDAMENTALE

Articolul 24. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.

(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.

(3) Pedeapsa cu  moartea este abolită. Nimeni  nu  poate fi condamnat la o  asemenea pedeapsă şi nici executat.

Articolul 25. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei

(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile.

(2) Percheziţionarea,  reţinerea  sau arestarea unei  persoane sînt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.

(3) Reţinerea nu  poate depăşi  72 de ore.

(4) Arestarea se face în temeiul  unui  mandat, emis de judecător,  pentru o  durată de cel  mult 30 de zile. Asupra legalităţii  mandatului  se poate depune recurs,  în condiţiile legii, în  instanţa judecătorească ierarhic superioară. Termenul  arestării  poate fi  prelungit numai  de către judecător sau de către  instanţa  judecătorească,  în condiţiile legii, cel  mult pînă  la 12 luni.

(5) Celui reţinut  sau  arestat  i se aduc de îndată  la  cunoştinţă motivele  reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea - în cel mai scurt termen; motivele reţinerii şi învinuirea se aduc la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.

(6) Eliberarea celui reţinut sau arestat este obligatorie dacă motivele reţinerii sau arestării au dispărut. 


 
< Prev   Next >