Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online
We have 2 guests online

 

 

 
Content
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

Articolul 142. Limitele revizuirii

(1) Dispoziţiile  privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului,  pot  fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum,  cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.

(2) Nici o revizuire  nu  poate  fi  făcută, dacă  are  ca  rezultat suprimarea  drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia  nu poate fi revizuită pe durata stării de  urgenţă, de asediu şi de război.

Articolul 143. Legea privind modificarea Constituţiei

(1) Parlamentul  este  în  drept  să adopte o  lege  cu  privire  la modificarea  Constituţiei  după cel puţin 6 luni de la data  prezentării iniţiativei  corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi  din deputaţi.

(2) Dacă, de la  prezentarea  iniţiativei cu privire  la  modificarea Constituţiei,  Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.

T i t l u l  VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul I

(1) Prezenta  Constituţie este adoptată de Parlament şi se  promulgă de către Preşedintele Republicii Moldova în termen de 3 zile.

(2) Constituţia  Republicii  Moldova intră în vigoare la  27 august 1994. La aceeaşi dată, Constituţia Republicii Moldova din 15 aprilie 1978, cu modificările şi completările ulterioare, este în întregime abrogată.

Articolul II

(1) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei Constituţii.

(2) Comisiile  permanente  ale Parlamentului, Guvernul,  în  decursul unui  an  de  la data  intrării în vigoare a prezentei  Constituţii,  vor examina conformitatea  legislaţiei  cu  Constituţia  şi  vor  prezenta Parlamentului propunerile respective.

Articolul III

(1) Instituţiile  de  stat, existente la data intrării în vigoare a prezentei  Constituţii,  rămîn  în funcţiune pînă la  constituirea  unor instituţii noi.

(2) Parlamentul, constituit din 104 deputaţi, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat,  în  condiţiile pluralismului  politic şi  pluripartidismului,  conform  Legii  din  14 octombrie  1993 privind alegerea Parlamentului, rămîne în funcţiune pînă la  expirarea  mandatului, cu excepţia cazurilor prevăzute  în  prezenta Constituţie.

(3) Preşedintele Republicii Moldova, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile pluralismului politic şi pluripartidismului,  pe  un  termen  de  5 ani,  conform  Legii  din  18 septembrie 1991 cu privire la alegerile Preşedintelui Republicii Moldova, rămîne  în  funcţiune  pînă la expirarea mandatului pentru care  a  fost ales, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta Constituţie.

(4) Guvernul,  învestit  în  funcţie de către Parlament,  rămîne  în exercitarea  împuternicirilor pînă la expirarea mandatului, cu  excepţia cazurilor prevăzute în prezenta Constituţie.

(5) Organele  locale  ale puterii de stat şi ale  administraţiei  de stat rămîn în exercitarea împuternicirilor pînă la expirarea mandatului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta Constituţie.

(6) Asupra judecătorilor care, la data  intrării  în  vigoare  a prezentei Constituţii, au o vechime în muncă în judecătorii de cel puţin 5 ani, se răsfrînge principiul inamovibilităţii, conform articolului 116 alineatul (1), printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea ministrului justiţiei şi a Preşedintelui Judecătoriei Supreme.

(7) În decursul  a 2 ani de la data intrării în vigoare a  prezentei Constituţii,  sistemul instanţelor judecătoreşti va fi reorganizat, prin lege, conform articolului 115.

Articolul IV

Prevederile articolului 25 alineatul  (4), ce ţin de termenul arestării,  nu se răsfrîng, pînă la 1 ianuarie 1995, asupra  persoanelor care au  comis infracţiuni grave prevăzute de articolul 71 din Codul penal.*

_______________________________

*Aprobat prin Legea din 24 martie 1961

Articolul V

(1) În decursul  a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii se înfiinţează Curtea Constituţională şi Curtea de Conturi.

(2) În prima componenţă a Curţii Constituţionale judecătorii din partea Consiliului Superior al Magistraturii sînt numiţi în funcţie  de adunarea  generală a judecătorilor populari şi a membrilor  Judecătoriei Supreme.

Articolul VI

Pînă la înfiinţarea Curţii Constituţionale, cazurile prevăzute în articolul 135 al prezentei Constituţii pot fi soluţionate, din iniţiativa Parlamentului, de către Judecătoria Supremă.

Articolul VII

(1) Legea din  1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite  pe teritoriul Republicii Moldova rămîne în vigoare în măsura în care nu contravine prezentei Constituţii.

(2) Sus-numita  lege  poate fi modificată în decursul a 7 ani de  la data  intrării în vigoare a prezentei Constituţii, cu votul a cel  puţin două treimi din deputaţi.

Articolul VIII

Titlul VII, Dispoziţii  finale  şi tranzitorii, se  consideră  parte integrantă a prezentei Constituţii şi reglementează problemele ce ţin de intrarea ei în vigoare.

 
< Prev   Next >