Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

Articolul 26. Dreptul la apărare

(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.

(3) În tot cursul  procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

(4) Amestecul  în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege.

Articolul 27. Dreptul la libera circulaţie

(1) Dreptul la libera circulaţie în ţară este garantat.

(2) Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară.

Articolul 28. Viaţa intimă, familială şi privată

Statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată.

Articolul 29. Inviolabilitatea domiciliului

(1) Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămîne în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane  fără consimţămîntul acesteia.

(2) De la prevederile  alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situaţii:

a) pentru executarea  unui  mandat de arestare sau a  unei  hotărîri judecătoreşti;

b) pentru înlăturarea unei primejdii care ameninţă viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;

c) pentru prevenirea răspîndirii unei epidemii.

(3) Percheziţiile şi cercetările la faţa locului pot fi ordonate şi efectuate numai în condiţiile legii.

(4) Percheziţiile  în timpul nopţii sînt interzise, în afară de cazul unui delict flagrant.

Articolul 30. Secretul corespondenţei

(1) Statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare.

(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în cazurile cînd această derogare este necesară în interesele securităţii  naţionale,   bunăstării economice a ţării,  ordinii  publice şi  în scopul prevenirii infracţiunilor.

Articolul 31. Libertatea conştiinţei

(1) Libertatea conştiinţei este garantată. Ea trebuie să  se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

(2) Cultele religioase   sînt  libere  şi  se  organizează  potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.

(3) În relaţiile  dintre  cultele  religioase sînt  interzise  orice manifestări de învrăjbire.

(4) Cultele religioase  sînt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în orfelinate.

Articolul 32. Libertatea opiniei şi a exprimării

(1) Oricărui  cetăţean  îi  este garantată  libertatea  gîndirii,  a opiniei,  precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil.

(2) Libertatea  exprimării  nu poate prejudicia onoarea,  demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.

(3) Sînt interzise  şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului  şi  a  poporului,  îndemnul la război  de  agresiune,  la  ură naţională,   rasială   sau  religioasă,  incitarea  la   discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.

Articolul 33. Libertatea creaţiei

(1) Libertatea  creaţiei  artistice şi ştiinţifice  este  garantată. Creaţia nu este supusă cenzurii.

(2) Dreptul cetăţenilor  la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale  şi  morale ce apar în legătură cu diverse genuri  de  creaţie intelectuală sînt apărate de lege.

(3) Statul contribuie  la păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea realizărilor culturii şi ştiinţei, naţionale şi mondiale.

Articolul 34. Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi ingrădit.

(2) Autorităţile  publice, potrivit competenţelor ce le revin,  sînt obligate  să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra  treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la  informaţie  nu trebuie să prejudicieze  măsurile  de protecţie a cetăţenilor sau siguranţa naţională.

(4) Mijloacele  de  informare  publică,  de  stat  sau  private, sînt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

(5) Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii.


 
< Prev   Next >