Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

Articolul 41. Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice

(1) Cetăţenii  se pot asocia liber în partide şi în alte organizaţii social-politice. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea  voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, participă la alegeri.

(2) Partidele şi alte organizaţii social-politice sînt egale în faţa legii.

(3) Statul asigură  respectarea drepturilor şi intereselor  legitime ale partidelor şi ale altor organizaţii social-politice.

(4) Partidele   şi  alte  organizaţii  social-politice  care,   prin scopurile  ori  prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii  Moldova  sînt neconstituţionale.

(5) Asociaţiile secrete sînt interzise.

(6) Activitatea  partidelor  constituite din cetăţeni  străini  este interzisă.

(7) Funcţiile  publice  ai  căror  titulari nu pot  face  parte  din partide se stabilesc prin lege organică.

Articolul 42. Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate

(1) Orice salariat  are  dreptul de a întemeia şi de a se afilia  la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

(2) Sindicatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit cu  statutele  lor,  în  condiţiile legii. Ele  contribuie  la  apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor.

Articolul 43. Dreptul la muncă şi la protecţia muncii

(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului.

(2) Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor,   instituirea  unui  salariu  minim  pe  economie,   repaosul săptămînal,  concediul  de odihnă plătit, prestarea muncii  în  condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.

(3) Durata săptămînii de muncă este de cel mult 40 de ore.

(4) Dreptul la   negocieri   în  materie  de  muncă  şi   caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sînt garantate.

Articolul 44. Interzicerea muncii forţate

(1) Munca forţată este interzisă.

(2) Nu constituie muncă forţată:

a) serviciul  cu  caracter militar sau activităţile  desfăşurate  în locul  acestuia  de  cei  care, potrivit legii,  nu  satisfac  serviciul militar obligatoriu;

b) munca unei  persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată;

c) prestaţiile  impuse  în situaţia creată de calamităţi ori de  alt pericol,  precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile  normale, stabilite de lege.

Articolul 45. Dreptul la grevă

(1) Dreptul la  grevă  este  recunoscut. Grevele pot  fi  declanşate numai  în scopul apărării intereselor profesionale cu caracter  economic şi social ale salariaţilor.

(2) Legea stabileşte  condiţiile de exercitare a dreptului la grevă, precum şi răspunderea pentru declanşarea nelegitimă a grevelor.

Articolul 46. Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia

(1) Dreptul la  proprietate  privată,  precum  şi  creanţele  asupra statului sînt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

(3) Averea dobîndită  licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se prezumă.

(4) Bunurile  destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni  ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

(5) Dreptul de  proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind  protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum  şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului.

(6) Dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat.


 
< Prev   Next >