Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008

(Monitorul Oficial nr.215-217 din 05.12.2008, art.798) (Data intrarii in vigoare: 05.03.2009)

 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

    Articolul 1. Obiectul de reglementare
    Prezenta lege stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării la procesul decizional.

    Articolul 2. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    asociaţie constituită în corespundere cu legea – asociaţie constituită în condiţiile legii sau asociaţie de cetăţeni neformală, creată pentru a exprima, a propune şi a promova interesele comune ale membrilor săi;
    audiere publică – întrunire în cadrul căreia autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi consultă opinia cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate referitor la un proiect de decizie supus discuţiilor;
    cetăţean – persoană fizică care deţine cetăţenia Republicii Moldova, precum şi cetăţean străin sau apatrid, cu excepţiile stabilite de lege;
    consultare publică – comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sînt informate şi pot influenţa procesul decizional;
    decizie – act juridic adoptat de autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi;
    dezbatere publică – modalitate de consultare a opiniei publice, în cadrul căreia este argumentată necesitatea de a adopta proiectul de decizie supus consultării şi sînt prezentate opiniile divergente, iar cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot prezenta recomandări pe marginea proiectului de decizie;
    parte interesată – cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, persoane juridice de drept privat, care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional;
    proces decizional – procedură de elaborare şi de adoptare a deciziilor de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi;
    recomandare – orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ, exprimată verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în corespundere cu legea, de alte părţi interesate pe marginea proiectelor de decizii elaborate;
    transparenţă – oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.

    Articolul 3. Domeniul de aplicare al prezentei legi
    (1) Domeniul de aplicare al prezentei legi îl constituie totalitatea raporturilor juridice, stabilite în cadrul procesului decizional, dintre cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice, pe de altă parte.
    (2) Sub incidenţa prezentei legi cad:
    a) autorităţile publice centrale: Parlamentul şi autorităţile create de acesta (Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală, Comisia Naţională a Pieţei Financiare etc.), Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, ministerele, serviciile publice desconcentrate ale acestora, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi de reglementare (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică etc.);
    b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile locale (săteşti, comunale, orăşeneşti, municipale, raionale), primarii satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), preşedinţii raioanelor, serviciile publice descentralizate şi instituţiile de interes local.
    (3) Sub incidenţa prezentei legi cad, de asemenea, persoanele juridice de drept public şi privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice.
    (4) Autorităţile publice vor consulta cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în privinţa proiectelor de acte legislative, administrative care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice).
    (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în procesul de elaborare a deciziilor şi de desfăşurare a şedinţelor din cadrul autorităţilor publice la care sînt examinate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată în condiţiile legii.


 
< Precedent   Următor >