Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Legea presei nr.243 din 26.10.1994

 (Monitorul Oficial nr.2 din 12.01.1995; Data intrarii in vigoare: 20.07.2001)

 

    Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Libertatea presei

    (1) În Republica Moldova libertatea presei constituie un drept fundamental, consfinţit de Constituţie. Statul garantează tuturor persoanelor dreptul la exprimarea liberă a opiniilor şi ideilor, la informare veridică asupra evenimentelor din viaţa internă şi cea internaţională prin intermediul publicaţiilor periodice şi al agenţiilor de presă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile pluralismului politic, precum şi respectarea legislaţiei cu privire la drepturile  de autor.

    (2) Cenzura de orice fel asupra publicaţiilor periodice şi agenţiilor de  presă,  imixtiunea în activitatea lor de pregătire şi de difuzare  a informaţiei sînt interzise.

    Articolul 2. Statutul juridic al redacţiilor publicaţiilor periodice şi al agenţiilor de presă

    Redacţiile publicaţiilor   periodice  şi  agenţiile  de  presă   sînt persoane  juridice  şi  îşi desfăşoară activitatea  în  conformitate  cu legislaţia în vigoare şi cu statutul lor.

    Articolul 3. Prezentarea informaţiei de către persoanele oficiale

    Persoanele oficiale   ale autorităţilor publice prezintă  operativ materialul  şi  informaţia  solicitate de publicaţiile periodice  şi  de agenţiile  de presă, exceptînd materialele şi informaţiile enumerate  în art. 4 şi cele calificate drept secret de stat.

    Articolul 4. Libertatea de exprimare şi limitări de publicitate

    Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă publică, potrivit aprecierilor proprii, orice fel de materiale şi informaţii, ţinînd cont de faptul că exerciţiul acestor libertăţi ce comportă datorii  şi responsabilităţi  este supus unor formalităţi, condiţii, restrîngeri şi unor sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială  sau  siguranţa  publică,  apărarea  ordinii  şi  prevenirea crimei, ocrotirea sănătăţii, protecţia moralei, protecţia reputaţiei sau apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea  unor informaţii   confidenţiale sau pentru a garanta  autoritatea  şi imparţialitatea puterii judiciare.

Capitolul II

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PUBLICAŢIILOR

PERIODICE ŞI A AGENŢIILOR DE PRESĂ

    Articolul 5. Dreptul de a fonda publicaţii periodice şi

                       agenţii de presă

    (1) Dreptul de  a  fonda  publicaţii periodice şi agenţii  de  presă, indiferent  de forma lor organizatorico-juridică, îl are orice  persoană juridică  a Republicii Moldova şi persoană fizică cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 18 ani şi locuieşte pe teritoriul ei.

    (2) O publicaţie periodică sau o agenţie de presă poate fi fondată şi de două sau mai multe persoane fizice ori juridice, care în acest caz se consideră cofondatori.

    (3) Persoanele  fizice şi juridice străine au dreptul să participe la fondarea  publicaţiilor  periodice  şi  agenţiilor  de  presă  numai  în calitate  de  cofondatori  şi  să  deţină cel  mult  49%  din  capitalul statutar.

    (4) Dacă publicaţia  periodică  sau agenţia de presă are doi sau  mai mulţi  fondatori,  capitalul  statutar  este  divizat  în  cote  (părţi) subscrise  şi  se  formează  pe bază de acord  între  ei,  confirmat  de contractul  de constituire, iar profitul se distribuie proporţional,  în funcţie de cota (partea) fiecărui fondator.

    (5) Publicaţiile  periodice  şi  agenţiile de presă finanţate  de  la buget sînt fondate numai cu aprobarea organului competent.

    (6) Fondatorul  (cofondatorii) are dreptul să reorganizeze publicaţia periodică  şi agenţia de presă în conformitate cu legislaţia în vigoare, onorîndu-şi obligaţiunile faţă de abonaţi (cititori).

    (7) Editor al publicaţiei periodice poate fi fondatorul (cofondatorii) sau altă persoană fizică sau juridică.

    Articolul 6. Înregistrarea publicaţiilor periodice  

                       şi a agenţiilor de presă

    (1) Înregistrarea  publicaţiilor periodice şi a agenţiilor de  presă se face la Ministerul Justiţiei.

    (2) Dacă publicaţia   periodică   sau  agenţia  de  presă   practică activităţi  economice,  în afara celor care ţin de  difuzarea  tirajului (informaţiei)  şi  a materialelor publicitare, înregistrarea se face  în modul stabilit de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

    (3) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă îşi desfăşoară activitatea din data înregistrării. Activitatea publicaţiilor periodice şi a agenţiilor de presă neînregistrate se consideră ilegală şi atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.

    Articolul 7. Încetarea activităţii

    (1) Publicaţiile  periodice  şi  agenţiile  de  presă  îşi  încetează activitatea  numai în baza hotărîrii fondatorului (cofondatorilor) sau a instanţei de judecată.

    (2) În cazul  în  care  fondatorul (cofondatorii) ia hotărîrea  de  a sista  activitatea  publicaţiei periodice sau a agenţiei de presă şi  nu înfiinţează  o nouă publicaţie periodică sau agenţie de presă cu aceeaşi denumire  sau  nu  o  reînregistrează în termen de 30 zile de la data încetării activităţii, colectivul redacţional, redactorul (redactorul-şef), conducătorul  agenţiei  au  dreptul  de  a  fonda  o publicitate periodică ori o agenţie de presă cu aceeaşi denumire.

    (3) Dreptul de  a  iniţia sistarea activităţii publicaţiei  periodice sau  a agenţiei de presă ori de a intenta o acţiune judiciară în vederea încetării activităţii lor îl are Procurorul General.

    (4) Hotărîrea  instanţei  de judecată privind  încetarea  activităţii publicaţiei  periodice sau a agenţiei de presă se ia în cazul încălcării sistematice a prezentei legi.

    (5) Hotărîrea   cu   privire  la  sistarea  activităţii   publicaţiei periodice  sau  a agenţiei de presă se ia într-un termen de cel  mult  3 luni de la data apariţiei temeiurilor prevăzute de prezentul articol. Ea poate  fi atacată în termen de 10 zile, în ordine de apel în instanţa de judecată ierarhic superioară.

    Articolul 8. Conducerea publicaţiei periodice

                       şi a agenţiei de presă

    (1) Publicaţia periodică şi agenţia de presă sînt conduse de fondator (cofondatori) sau de o persoană numită de acesta.

    (2) Fondatorul  (cofondatorii)  aprobă  statutul şi  programul (principiile de bază) publicaţiei periodice sau agenţiei de presă.

    (3) Publicaţia  periodică şi agenţia de presă realizează programul în condiţiile autonomiei profesionale.

    (4) Profilul,  orientarea  generală, periodicitatea, preţul  şi  alte condiţii   ale  apariţiei  publicaţiei  periodice  sau  ale  activităţii agenţiei  de presă, precum şi schema de încadrare, sînt stabilite în mod independent de către fondatorul (cofondatorii) sau editorul acestora.

    (5) Conducerea  profesională a publicaţiei periodice şi a agenţiei de presă  este  exercitată  de redactor (redactor-şef) şi  de  conducătorul agenţiei.

    (6) Redactorul (redactori-şef)  ai  publicaţiilor  periodice şi conducători  ai agenţiilor de presă pot fi numai cetăţeni ai  Republicii Moldova.

    (7) Redactorul (redactorul-şef) publicaţiei periodice şi conducătorul agenţiei  de  presă sînt numiţi în funcţie şi eliberaţi din  funcţie  de către fondator (cofondatori), în conformitate cu legislaţia muncii şi cu statutul publicaţiei periodice sau al agenţiei de presă.

    (8) Redactorul (redactorul-şef) publicaţiei periodice şi conducătorul agenţiei  de presă conduc redacţia, colegiul redacţional al publicităţii periodice şi colectivul agenţiei de presă, reprezentîndu-le în relaţiile cu  fondatorul (conducatorii), cu editorul, cu autorii, cu alte persoane fizice şi juridice, precum şi în instanţă de judecată.

    (9) Redactorul (redactorul-şef) publicaţiei periodice şi conducătorul agenţiei  de  presă  sînt responsabili  pentru  activitatea  publicaţiei periodice şi a agenţiei de presă.


 
< Precedent   Următor >