Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Codul audiovizualului nr.260 din 27.07.2006 Extras

Extras

 

 (Monitorul Oficial nr.131-133 din 18.08.2006, art.679)

 


    Parlamentul adoptă prezentul cod.

 

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

 
    Articolul 1.
Scopul şi domeniul de aplicare

    (1) Prezentul cod are drept scop asigurarea apărării drepturilor consumatorului de programe de a recepţiona informaţii corecte şi obiective, care ar contribui la libera formare a opiniei, asigurarea drepturilor radiodifuzorilor la libertate editorială şi libertate de exprimare, instituirea principiilor democratice de funcţionare a audiovizualului din Republica Moldova şi stabileşte, în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale, bazele juridice de reglementare a proceselor de:

    a)  concepere, transmisie şi/sau retransmisie prin intermediul mijloacelor de televiziune şi radiodifuziune a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;

    b)  exercitare a controlului societăţii asupra activităţii instituţiilor în domeniul audiovizualului din Republica Moldova.

    (2) Prezentul cod nu reglementează comunicarea audiovizuală prin intermediul sistemelor de televiziune şi radiodifuziune de tip închis care nu sînt destinate recepţionării în masă şi nici activitatea radioamatorilor.

 

.........................

 

Capitolul II. Principiile de comunicare audiovizuală

 

    Articolul 6. Garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor

    (1) Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex.

    (2) Este interzisă difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios.

    (3) Transmisia unor alte programe decît cele prevăzute la alin.(2) susceptibile de a afecta dezvoltarea psihică, mentală sau morală a minorilor se va face doar în cazul în care vor fi asigurate condiţiile (prin selectare a timpului de emisie sau prin mijloace tehnice) ca minorii aflaţi în zona de acoperire să nu poată vedea şi auzi emisiunile respective.

 

    Articolul 7. Echilibrul şi pluralismul politico-social

    (1) În spiritul respectării libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, prin transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului.

    (2) Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare.

    (3) Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial. Concepţiile radiodifuzorilor privind reflectarea campaniilor electorale se aprobă de Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi sînt prezentate Comisiei Electorale Centrale, în strictă concordanţă cu legislaţia în vigoare.

    (4) Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît:

    a) informaţia care compune ştirea să fie veridică;

    b) să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri;

    c) în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse.

    (5) Pentru a proteja pluralismul şi diversitatea politică, socială şi culturală, concentrarea proprietăţii este limitată la dimensiuni care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze apariţia de poziţii dominante în formarea opiniei publice.

 

    Articolul 8. Independenţa şi libertatea editorială

    (1) Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova au dreptul să decidă liber asupra conţinutului emisiunilor şi programelor lor, respectînd principiul de pluralitate a opiniilor în conformitate cu cadrul juridic şi condiţiile expuse în licenţa de emisie.

    (2) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.

    (3) Independenţa editorială a radiodifuzorilor este recunoscută şi garantată prin lege.

    (4) Sînt interzise ingerinţele de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor de programe din partea autorităţilor publice sau a oricăror alte persoane din afara instituţiei respective a audiovizualului.

    (5) Nu constituie ingerinţe normele de reglementare emise de Consiliul Coordonator al Audiovizualului în aplicarea prezentului cod şi cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a normelor privind drepturile omului, stabilite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.


 
< Precedent   Următor >