Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 2 vizitatori online

 

 

 
Conţinut
Codul audiovizualului nr.260 din 27.07.2006 Extras

    Articolul 14. Asigurarea confidenţialităţii surselor de informare

    (1) Caracterul confidenţial al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea de ştiri, de emisiuni sau de alte elemente ale serviciilor de programe este garantat prin lege.

    (2) Orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursa informaţiilor obţinute în legătură directă cu activitatea sa profesională.

    (3) Se consideră date de natură să identifice o sursă de informare următoarele:

    a) numele, numărul de telefon, adresa, alte date personale, precum şi vocea sau imaginea unei surse;

    b) circumstanţele concrete ale obţinerii informaţiilor de către jurnalist;

    c) partea nepublicată a informaţiei furnizate de sursa jurnalistului;

    d) datele cu caracter personal ale jurnalistului sau radiodifuzorului, legate de activitatea pentru obţinerea informaţiilor difuzate.

    (4) Persoanele care, prin efectul relaţiilor lor profesionale cu jurnaliştii, iau cunoştinţă de informaţii de natură să identifice o sursă prin colectarea, tratarea editorială sau publicarea acestor informaţii beneficiază de aceeaşi protecţie ca şi jurnaliştii.

    (5) Dezvăluirea unei surse de informare poate fi dispusă de instanţele de judecată numai dacă această dezvăluire este necesară pentru apărarea siguranţei naţionale sau ordinii publice, precum şi pentru soluţionarea cauzei în instanţă de  judecată, atunci cînd:

    a) nu există sau au fost epuizate măsurile de alternativă la divulgare cu efect similar;

    b) interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării.

 

    Articolul 15. Protecţia jurnaliştilor

    (1) Autorităţile publice abilitate asigură:

    a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sînt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrîngă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;

    b) protecţia sediilor, a localurilor radiodifuzorilor în cazul în care acestea sînt supuse unor ameninţări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii lor.

    (2) Protecţia jurnaliştilor, a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, în condiţiile alin.(1), nu trebuie să devină pretext pentru a prejudicia libera exprimare a jurnaliştilor, pentru a împiedica sau a restrînge libera exercitare a profesiunii ori a revendicării drepturilor fundamentale de către jurnalişti.

    (3) Constrîngerea autoritară (psihică), exercitarea presiunii prin intimidare a teleradiojurnaliştilor pentru a-i determina să încalce normele deontologice ale jurnalistului se pedepsesc conform legii.

 

    Articolul 16. Dreptul la replică, rectificare şi la remedii echivalente

    (1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate şi domiciliu, care se consideră lezată în drepturile sale legitime şi, în special, în reputaţia sa prin prezentare în emisiune a unor fapte incorecte are dreptul la replică, rectificare sau dreptul de a cere remedii echivalente în conformitate cu prevederile Codului civil.

    (2) Radiodifuzorul asigură exercitarea dreptului la replică, rectificare  sau la alte remedii echivalente şi nu împiedică exercitarea acestuia prin impunere de termene şi condiţii nerezonabile.

    (3) Despre cererea de exercitare a dreptului la replică, radiodifuzorul este sesizat în scris în termen de 20 de zile de la transmiterea emisiunii la care se referă cererea. Radiodifuzorul difuzează răspunsul în aceeaşi emisiune, în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de 5 zile după primirea cererii întemeiate.

    (4) Persoana care îşi exercită dreptul la replică nu rambursează cheltuielile aferente difuzării răspunsului.

    (5) Cererea de exercitare a dreptului la replică poate fi respinsă dacă o asemenea replică nu este justificată, potrivit condiţiilor specificate la alin.(1).

    (6) Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate de a se adresa în instanţă de judecată.

    (7) Radiodifuzorii asigură înregistrarea emisiunilor difuzate.

    (8) Înregistrările se păstrează cel puţin 30 de zile de la data emisiunii.

    (9) În cazul în care a parvenit solicitarea dreptului la replică, radiodifuzorul este obligat să păstreze înregistrările pînă la consumarea definitivă a litigiilor.

 

    Articolul 17. Difuzarea anunţurilor ce vizează starea de urgenţă

    (1) În caz de pericol grav pentru securitatea publică sau ordinea constituţională, radiodifuzorii sînt obligaţi să transmită operativ şi din cont propriu anunţurile oficiale ale Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului în cadrul tuturor programelor sale.

    (2) Radiodifuzorii transmit fără întîrziere şi în mod gratuit în cadrul tuturor programelor lor informaţia parvenită de la autorităţile publice centrale, necesară protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii oamenilor sau prevenirii prejudicierii proprietăţii sau mediului.

 

    Articolul 18. Respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe

    (1)  Transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

    (2)  Radiodifuzorii sînt obligaţi să încheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autor şi drepturilor conexe, fie cu reprezentanţii acestora sau cu organizaţiile de administrare pe principii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, potrivit  împuternicirilor şi licenţelor deţinute.

    (3) Retransmisia unui serviciu de programe în lipsă de contract încheiat cu radiodifuzorul, distribuitorul de servicii sau cu un alt titular de drepturi asupra serviciului de programe retransmis constituie încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi se sancţionează în modul corespunzător.

 

...................


 
< Precedent   Următor >