Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Codul audiovizualului nr.260 din 27.07.2006 Extras

 

Capitolul V. CONTROL ŞI SANCŢIUNI

 

    Articolul 37.  Activitatea de supraveghere şi control

    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului cod.

    (2) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere, Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informaţiile necesare, precizînd temeiul legal şi scopul solicitării, poate stabili termenul de furnizare a acestor informaţii, în limitele şi în modul stabilite de prezentul cod.

    (3) Controlul se exercită:

    a) din oficiu;

    b) la cererea unei autorităţi publice;

    c) ca urmare a plîngerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcare a prevederilor legale.

    (4) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va investiga, în termen de 15 zile din data sesizării, cererile şi plîngerile depuse. Rezultatele controlului şi, după caz, decizia de aplicare a sancţiunii se publică pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

 

..................

 

Capitolul VI. CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

 

    Articolul 39. Statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului

    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este autoritate publică autonomă.

    (2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului  este reprezentantul şi garantul interesului public în domeniul audiovizualului,  autoritatea responsabilă pentru implementarea şi respectarea prezentului cod, a  tratatelor internaţionale  în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte.

    (3) Consiliul Coordonator al Audiovizualului  are statut de persoană juridică de drept public cu toate atributele unei  astfel de persoane.

   (4) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este consultat în procesul de definire a poziţiei Republicii Moldova şi poate participa, prin reprezentanţi, la negocierile internaţionale cu privire la domeniul audiovizualului.

 

    Articolul 40. Atribuţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului  

    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului exercită următoarele atribuţii:

   a) supraveghează respectarea modului în care radiodifuzorii publici şi radiodifuzorii privaţi îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în licenţa de emisie, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale;      

    b) supraveghează corectitudinea conţinutului programelor oferite de radiodifuzori, numai după comunicarea audiovizuală a acestor programe;  

    c) adoptă concepţia de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare şi locale în conformitate cu prevederile Codului electoral al Republicii Moldova;  

   d) monitorizează, în condiţiile alin.(1) lit.b), conţinutul serviciilor de programe oferite de radiodifuzori şi oferta de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii, periodic şi ori de cîte ori consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligaţiilor înscrise în licenţa de emisie;  

    e) oferă avizul referitor la Caietul de sarcini al radiodifuzorului public;  

    f) adoptă codul de conduită al radiodifuzorilor în vederea conceperii şi comunicării audiovizuale a serviciilor de programe în conformitate cu prezentul cod şi standardele europene;      

    g) sesizează Consiliul de Observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" asupra devierilor serviciilor de programe de la rigorile prevăzute în licenţa de emisie;  

    h) aprobă regulile de audit intern ale radiodifuzorilor publici;

    i) la propunerea Consiliului de Observatori, decide referitor la instituirea, reorganizarea sau încetarea activităţilor subdiviziunilor radiodifuzorului public naţional;  

    j) stabileşte condiţiile, criteriile şi procedura de acordare a licenţelor de emisie;      

    k) stabileşte procedura de acordare a autorizaţiei de retransmisie;    

    l) eliberează licenţe de emisie şi autorizaţii de retransmisie a serviciilor de programe;    

    m) emite decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea exercitării  atribuţiilor sale prevăzute în prezentul cod.

    (2) Instrucţiunile şi recomandările emise de Consiliul Coordonator al Audiovizualului  se fac publice prin plasarea lor pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   (4) Toate deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt motivate. Deciziile, inclusiv motivarea, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web.

    (5) Deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului  pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ de către orice persoană care se consideră prejudiciată de acestea.

 

    Articolul 41. Obligaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului

    (1) În calitatea sa de garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice şi a drepturilor consumatorului de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este obligat să asigure:

    a) supravegherea respectării exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul programelor transmise de radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;    

    b) încurajarea liberei concurenţe;    

    c) un raport echilibrat între serviciile de programe oferite de radiodifuzorii naţionali şi cele oferite de radiodifuzorii locali şi regionali;        

    d) protejarea demnităţii umane şi protejarea minorilor;

    e) protejarea spaţiului informaţional, patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional, inclusiv a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale;

    f) transparenţa mijloacelor de informare în masă din domeniul audiovizualului;        

    g) transparenţa activităţii proprii.

 

    Articolul 42. Componenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului

    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului  este compus din 9 membri, desemnaţi de Parlamentul Republicii Moldova.

    (2) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  vor fi selectaţi de comisia parlamentară de profil şi de Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi, care, ulterior, îi vor înainta Parlamentului spre confirmare. Candidaţii la funcţia de membru al consiliului pot fi propuşi de asociaţii obşteşti, fundaţii, asociaţii sindicale, asociaţii de patroni, culte religioase. Dosarele candidaţilor se depun la comisia de profil. La înaintarea spre confirmare de către Parlament a candidaţilor, comisia de profil prezintă un raport, iar Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi,  un coraport.

   (3) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt confirmaţi de Parlament cu votul a cel puţin trei cincimi din numărul total al deputaţilor. În cazul cînd un candidat la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu întruneşte numărul necesar de voturi, comisia parlamentară de profil şi Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi înaintează, în termen de 2 săptămîni, o nouă candidatură.

    (4) Poate  candida la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  persoana care întruneşte următoarele condiţii:

    a) are studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile: audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptului, finanţelor, contabilităţii, gestiunii întreprinderilor, elaborării programelor sau informaţiilor în orice instituţie de creaţie;

    b) a împlinit 25 de ani şi nu a atins vîrsta legală de pensionare;

    c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;

    d) nu are antecedente penale.      

 

.................................


 
< Precedent   Următor >