Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Codul audiovizualului nr.260 din 27.07.2006 Extras

 

    Articolul 58. Atribuţiile Consiliului de Observatori

    Consiliul de Observatori are următoarele atribuţii:

    a) aprobă statutul companiei şi modificările la el;

    b) aprobă Caietul de sarcini al companiei, care include planul financiar şi declaraţia politicii editoriale a companiei;

    c) evaluează performanţa companiei şi conducerii ei, publicînd rapoarte anuale şi recomandări;

    d) aprobă instituirea, reorganizarea sau încetarea activităţilor subdiviziunilor  companiei, inclusiv ale birourilor ei teritoriale;

    e) organizează întîlniri publice cu reprezentanţi ai diferitelor categorii ale auditoriului din Republica Moldova pentru a efectua studii de audienţă;

    f) confirmă în funcţie, în bază de concurs, preşedintele companiei, directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii;

    g) sesizează, din oficiu şi la solicitare, asupra încălcării prezentului cod şi a altor legi în vigoare, comise de companie, înaintînd preşedintelui ei demersuri de intrare în legalitate.

 

..........................

 

    Articolul 60. Preşedintele companiei

  (1) Preşedintele companiei exercită conducerea ei generală pe principii de independenţă decizională, este responsabil de formarea serviciilor de programe  în corespundere cu principiile de comunicare audiovizuală prevăzute în prezentul cod şi în alte legi în vigoare, de gestionarea eficientă a companiei, de toate activităţile ei financiare.

    (2) Preşedintele reprezintă compania în instanţă de judecată, în relaţiile ei cu alte instituţii şi organizaţii din Republica Moldova şi străinătate, semnînd în numele companiei contracte şi acorduri.

    (3) Preşedintele are următoarele atribuţii:

    a) asigură, în limitele stabilite de prezentul cod şi de Statutul companiei, administrarea ei curentă;

    b) asigură executarea deciziilor Consiliului de Observatori, a prevederilor expuse în licenţa de emisie, a acordurilor încheiate de companie;

   c) aprobă, la propunerea directorului radiodifuziunii şi a directorului televiziunii, ordine cu privire la buna funcţionare a utilajului tehnic al companiei, efectuarea operaţiunilor economice, comerciale şi financiare, recrutarea, perfecţionarea, angajarea şi concedierea personalului ei;

   d) de comun acord cu directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii, cu şefii departamentelor companiei, elaborează şi propune spre adoptare Consiliului de Observatori Statutul companiei, Caietul de sarcini, acţiunile de instituire, reorganizare a subvidiziunilor companiei şi încetare a activităţilor acestora;

    e)  exercită alte atribuţii ce-i revin conform prezentului cod şi Statutului companiei.

    (4) Preşedintele companiei este numit în funcţie pentru un mandat de 5 ani.

    (5) Pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al companiei, Consiliul de Observatori  anunţă concurs şi elaborează

ad-hoc un regulament de desfăşurare a concursului.

    (6) Despre data desfăşurării concursului şi rigorile stabilite faţă de candidaţi, Consiliul de Observatori publică un anunţ în Monitorul Oficial al Republicii  Moldova şi pe pagina sa web.

    (7) Pentru a asigura transparenţa concursului, Regulamentul de desfăşurare a concursului, care va include şi rigorile faţă de candidaţi, numele candidaţilor, CV-urile lor, precum şi proiectele lor de intenţie asupra strategiei de dezvoltare a companiei, va fi făcut public.

    (8) Consiliul de Observatori confirmă candidatul în funcţia de preşedinte al companiei cu votul a cel puţin 2/3 din membrii săi.

   (9) Salariul preşedintelui de companie este stabilit de Consiliul de Observatori în mărime ce variază între 3 şi 5 salarii medii lunare ale personalului de creaţie al companiei, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.

    (10) Preşedintele companiei poate fi destituit de către Consiliul de Observatori cu cel puţin  2/3 din voturile membrilor Consiliului de Observatori.

    (11) Preşedintele companiei trebuie să  corespundă  următoarelor exigenţe:

    a) să fie profesionist în domeniul de funcţionare a audiovizualului public, să posede capacităţi manageriale;

    b) să aibă studii superioare;

    c) să fie cetăţean al Republicii Moldova;

    d) să cunoască limba de stat a Republicii Moldova.

    (12) Funcţia de preşedinte al companiei este incompatibilă cu:

    a) calitatea de membru al unui organ de conducere sau de angajat, partener, acţionar, proprietar al unui radiodifuzor privat;

    b) calitatea de membru de partid sau de membru al unor alte organizaţii politice;

    c) funcţia de membru al Guvernului Republicii Moldova, deputat în Parlament sau alte funcţii remunerate în afara companiei;

    d) funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

    (13) Funcţia de preşedinte al companiei este compatibilă cu activitatea în domeniile: didactic, ştiinţific, de creaţie în cadrul publicaţiilor de specialitate cu caracter literar, artistic, ştiinţific, social dacă aceasta nu contravine intereselor companiei.

    (14) Preşedintele companiei îşi exercită atribuţiile pînă la numirea succesorului său.

 

    Articolul 61. Directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii  

    (1) Directorul radiodifuziunii şi directorul  televiziunii sînt numiţi în funcţie pentru un mandat de 5 ani.

    (2) Directorul radiodifuziunii şi directorul  televiziunii sînt numiţi în funcţie prin concurs, în condiţiile art.58.

    (3) De competenţa directorului radiodifuziunii ţine administrarea curentă a procesului de creaţie la postul de radio al companiei.

    (4) De competenţa directorului televiziunii ţine administrarea curentă a procesului de creaţie la postul de televiziune al companiei.

    (5) Directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii au următoarele atribuţii:

    a) înaintează preşedintelui companiei, în condiţiile legii, propuneri de angajare şi concediere a personalului radiodifuziunii/televiziunii;

    b) aprobă competenţele şi atribuţiile unităţilor din componenţa radiodifuziunii/televiziunii;

    c) adoptă dispoziţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a organelor de conducere la nivel de subdiviziuni  ale radiodifuziunii/televiziunii;

    d)  exercită  alte atribuţii ce le revin conform prevederilor prezentului cod, Statutului companiei şi directivelor preşedintelui ei.

    (6) Salariul directorului de radiodifuziune şi cel al directorului de televiziune sînt  stabilite de Consiliul de Observatori, în mărime ce variază între 3 şi 4 salarii medii lunare ale personalului de creaţie al companiei, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.

    (7) Directorul de radiodifuziune şi directorul de televiziune pot fi destituiţi doar în condiţiile art.60 alin.(10).

    (8) Exigenţele şi incompatibilităţile funcţiei de director al radiodifuziunii şi de director al televiziunii sînt similare celor expuse în art.60 alin.(11)-(13).

 

    Articolul 62. Caietul de sarcini

    (1) Caietul de sarcini se compune din două părţi distincte: planul financiar şi declaraţia politicii de programe (pentru companie şi, separat, pentru fiecare serviciu de programe) care servesc drept temei pentru asigurarea transparenţei şi susţinerii publice în activităţile companiei, precum şi pentru aprobarea bugetului ei anual.

    (2) Caietul de sarcini este elaborat de preşedintele companiei, de directorul radiodifuziunii, de cel al televiziunii, de şefii departamentelor companiei şi  este  aprobat de Consiliul de Observatori.

    (3) Planul financiar include:

    a) proiectul de buget, elaborat în condiţiile art.64;

    b) lista emiţătoarelor (proprii şi închiriate) utilizate de companie;

    c) proiecte de creare şi dezvoltare a subdiviziunilor teritoriale şi a reţelelor de reporteri conform prezentului cod şi tratatelor  internaţionale la care Republica  Moldova este parte;

    d) principiile şi necesităţile remunerării angajaţilor companiei;

    e) proiecte de construcţii capitale, de reconstrucţii, echipamente tehnice şi de reutilare;

    f)  alte date.

    (4) Declaraţia politicii  de programe (pentru companie şi, separat, pentru fiecare serviciu în parte) include:

    a) lista canalelor de radio/televiziune, volumul emisiilor totale/zilnice;

    b)  volumul de emisie rezervat programelor în limba de stat şi limbile minorităţilor naţionale;

    c) volumul de emisie destinat ştirilor;

    d) volumul de emisie rezervat filmelor artistice şi documentare, spectacolelor, produse şi achiziţionate de companie;

    e) volumul de emisie anual afectat producţiei proprii;

    f) proiecte de schimb de programe cu ţări străine;

    g) volumul de emisie al programelor destinate ţărilor străine;

    h) alte date.      


 
< Precedent   Următor >