Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Codul audiovizualului nr.260 din 27.07.2006 Extras

 

    Articolul 63. Proprietatea companiei

    (1) Compania posedă, utilizează şi dispune de proprietatea sa în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul să posede numai bunurile necesare exercitării funcţiilor specificate în statut.

    (2) Compania nu are dreptul:

   a) să asigure realizarea obligaţiilor unor alte persoane prin proprietatea sa ori să acţioneze ca partener al unei companii generale sau ca partener general al unui parteneriat limitat;

    b) să asigure realizarea obligaţiilor cu întreaga sa proprietate mobilă sau imobilă ori cu o parte din ea care depăşeşte 50 % din valoarea de bilanţ a întregii proprietăţi mobile sau imobile;

    c) să transmită proprietatea sa în mod gratuit sau pentru o plată mai mică decît valoarea obişnuită a acesteia ori  să acorde sponsorizări sau alte donaţii financiare;

    d) să acorde împrumuturi (credite) ori să arendeze în mod comercial bunuri cu obligaţia de a le achiziţiona (leasing financiar);

    e) să împrumute (să primească credite) ori  să ia bunuri în bază de acord comercial de arendă cu obligaţia de a le achiziţiona (leasing financiar) dacă, în urma unei astfel de tranzacţii, mărimea totală a plăţilor ce ţin de credit şi de leasing-ul financiar depăşeşte, în orice an, 10 % din veniturile bugetului din anul încheierii tranzacţiei.

    3) Împrumuturile pentru care Guvernul a oferit garanţie de stat nu se includ în categoria împrumuturilor specificate la alin.(2) lit.e). Consiliul de Observatori prezintă Guvernului  solicitarea de acordare a garanţiei de stat pentru împrumuturi, iar acesta decide asupra  iniţiativei legislative corespunzătoare.

    (4) Cu acordul prealabil al Consiliului de Observatori, compania poate să efectueze tranzacţii care implică:

    a) achiziţia sau încetarea unui pachet de acţiuni într-o companie;

    b) achiziţia, transmiterea sau încetarea activităţilor unei întreprinderi;

    c) ipotecarea sau transmiterea bunurilor imobile sau mobile înregistrate;

    d) împrumutul.        

    (5) Emisiunile concepute şi realizate de companie îi aparţin cu titlu de proprietate. Condiţiile de păstrare şi arhivare a înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor se stabilesc în Statutul companiei.

 

    Articolul 64. Bugetul companiei

    (1) Parlamentul garantează  finanţarea sigură şi corespunzătoare a necesităţilor de activitate ale companiei.

    (2) Compania este finanţată din:

    a) subvenţii de la bugetul de stat, potrivit Caietului de sarcini;

    b) donaţii şi sponsorizări pentru proiecte speciale;

    c) sume obţinute prin acordarea dreptului la utilizare şi transmitere a proprietăţii, inclusiv a emisiunii;

    d) profitul  obţinut din organizarea evenimentelor publice în conformitate cu obiectul de activitate al companiei;

    e) venituri obţinute din publicitate;

    f) alte surse financiare a căror legitimitate nu vine în contradicţie cu prevederile actualului cod şi ale altor legi în vigoare.

    (3) Consiliul de Observatori elaborează proiectul bugetului companiei.

    (4) Bugetul aprobat şi rapoartele privind implementarea lui se fac publice.

    (5) Darea de seamă privind executarea bugetului se prezintă Parlamentului odată cu raportul anual şi va fi dat publicităţii.

    (6) Activitatea financiară a companiei este  verificată periodic de către un serviciu de audit extern.

 

    Articolul 65. Radiodifuzorii publici regionali

    (1) În U.T.A. Găgăuzia funcţionează, în conformitate cu prezentul cod, la decizia Adunării sale Populare, radiodifuzorul public regional Compania "Teleradio-Găgăuzia".

    (2) În raioanele de pe malul stîng al Nistrului, după soluţionarea problemei transnistrene, la decizia autorităţilor publice regionale, va funcţiona radiodifuzorul public regional.

 

Capitolul VIII. RADIODIFUZORII  PRIVAŢI

 

    Articolul 66. Crearea şi funcţionarea radiodifuzorilor privaţi

    (1) Radiodifuzorii privaţi se pot constitui de către persoane fizice şi persoane juridice.

    (2) În calitate de fondatori ai radiodifuzorilor privaţi nu pot fi autorităţile publice de orice nivel, instituţiile de drept public finanţate de la bugetul de stat, partidele şi formaţiunile politice, întreprinderile şi instituţiile specializate în domeniul telecomunicaţiilor.

   (3) O persoană fizică sau juridică poate deţine cel mult două licenţe de emisie în aceeaşi unitate administrativ-teritorială sau zonă, fără posibilitatea de a deţine exclusivitatea.

    (4) O persoană fizică sau juridică, din ţară sau străinătate, poate fi investitor sau acţionar majoritar, direct sau indirect, la cel mult 2 radiodifuzori de diferite tipuri.

    (5) Radiodifuzorii privaţi se autofinanţează din veniturile obţinute din activităţi comerciale, din sponsorizări şi prestări de servicii.

    (6) Radiodifuzorii privaţi sînt obligaţi să informeze publicul privitor la denumirea şi sediul administraţiei, la numele realizatorului de programe sau de emisiuni, la semnalele postului de radio, la simbolul postului de televiziune.

    (7) Radiodifuzorii privaţi titulari de licenţă de emisie prezintă anual Consiliului Coordonator al Audiovizualului raport privind realizarea concepţiei serviciului de programe în anul de activitate precedent.

   (8) Radiodifuzorii privaţi desfăşoară activitate în conformitate cu concepţia generală a serviciului de programe, în al cărui temei Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat licenţa de emisie şi/sau autorizaţia de retransmisie.

 

……………………….

 

 

 

 

    Preşedintele Parlamentului                             Marian LUPU 
< Precedent   Următor >