Acasă arrow Hotărârile Curţii de Conturi arrow Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 41 din 15.06.2007
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 41 din 15.06.2007

privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006 (Monitorul Oficial nr.153-156 din 28.09.2007, art.47)

 

    Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Călăraşi dl F.Gadîmba, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Călăraşi dl I.Bobeica, primarului s.Pîrjolteni dl V.Stavilă, primarului s.Onişcani dl Gh.Grecu, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, consultantului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Serbin, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi complectările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

    Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007.
  În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raionului Călăraşi au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”2 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”3 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.123-XV, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”4 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII) şi de alte acte legislative şi normative.
   În conformitate cu art.30 din Legea nr.397-XV şi art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV, în perioada 20.06.2003-01.01.2007, funcţia de executor (ordonator) principal de buget a fost exercitată de preşedintele raionului Călăraşi dl F.Gadîmba.
   Au fost supuse controlului: Consiliul raional Călăraşi şi unele direcţii şi secţii din subordinea sa: Direcţia generală finanţe (în continuare – DGF), Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (în continuare - DGÎTS), Secţia raională cultură, primăria oraşului Călăraşi şi primăriile satelor (comunelor): Sadova, Căbăieşti, Ţibirica, Horodişte, Nişcani, Păuleşti, Bravicea, Hirova, Pituşca, Pîrjolteni, Onişcani, Săseni, Răciula.
    Obiectivele controlului au fost: verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Călăraşi, administrarea conformă a patrimoniului public gestionat de către autorităţile raionului, stabilirea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale, expunerea concluziilor asupra veridicităţii raportului privind executarea bugetului raionului.
    Probele de control au fost acumulate prin examinarea deciziilor consiliilor locale de nivelul I şi II; metoda analizei rapoartelor privind execuţia bugetului raionului Călăraşi; verificarea selectivă a documentelor primare, registrelor contabile; analiza datelor prezentate de DGF şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi, Trezoreria teritorială Călăraşi, Oficiul cadastral teritorial Călăraşi, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).
    Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:
1. Constatări generale

    Bugetul raionului Călăraşi (în continuare - bugetul raionului) pentru anul 2006, care include ca părţi componente: bugetul raional Călăraşi, bugetul oraşului Călăraşi şi 27 de bugete ale satelor (comunelor) a fost aprobat şi ulterior precizat de către Consiliul raional Călăraşi şi consiliile unităţilor administrativ-teritoriale la partea de venituri în sumă de 100109,7 mii lei, iar la partea de cheltuieli – 110906,5 mii lei, sau cu un deficit de 10796,6 mii lei. Drept sursă de acoperire a deficitului bugetar urmau să constituie: soldul de mijloace băneşti disponibile din anul precedent în mărime de 6496,5 mii lei, operaţiunile cu capital - 1961,5 mii lei şi împrumuturile în sumă de 2338,6 mii lei. Potrivit raportului privind execuţia bugetului raionului Călăraşi, prevederile definitive la partea de venituri au fost realizate în proporţie de 102,8%, ceea ce în valoare absolută constituie 102977,3 mii lei. Cheltuielile au fost realizate, faţă de prevederile definitive, la nivel de 85,7% şi au însumat 95021,7 mii lei. Exerciţiul bugetar s-a încheiat cu un excedent de mijloace de 7955,5 mii lei. La 01.01.2007, la contul de execuţie a bugetului raionului soldul disponibil constituia 19126,3 mii lei. Urmare controlului desfăşurat privind formarea şi utilizarea resurselor bugetului raionului Călăraşi pe anul 2006 şi corectitudinea cheltuielilor pentru investiţiile capitale, consemnăm următoarele.
    · Autorităţile locale n-au respectat prevederile legislaţiei vizînd elaborarea bugetelor locale, ca consecinţă fiind admise discrepanţe privind gradul de realizare în structură a veniturilor proprii înscrise în bugetele locale.
    · Unele autorităţi executive ale UAT n-au asigurat încasarea integrală a impozitelor, taxelor şi altor venituri, ca rezultat, pe structură, la 6 categorii de venituri proprii, nerealizările au alcătuit 536,4 mii lei.
    · Restanţele contribuabililor faţă de bugetul local, înregistrate la 01.01.2007, au constituit 2065,7 mii lei, consemnînd o descreştere nesemnificativă.
   · Gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare, sub aspectul funcţional, precizate pentru anul 2006 pe toate componentele, a fost cuprins între 35,4% şi 99,7%, nefiind valorificate mijloace financiare pentru cheltuielile preconizate în sumă totală de 15884,8 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniul investiţiilor capitale - 11907,9 mii lei (74,9%).
    · Unele subdiviziuni ale Consiliului raional şi primării din raionul Călăraşi, nu au respectat întocmai prevederile legale la achiziţia de mărfuri, servicii şi lucrări.
    · Autorităţile administraţiei publice locale, ca beneficiari ai obiectivelor în construcţie, prevăzute de programele investiţionale finanţate de la bugetul de stat, în unele cazuri n-au dat dovadă de responsabilitatea necesară la determinarea corectă a cheltuielilor în construcţie, ca urmare suportînd cheltuieli ineficiente.
   · Unele neclarităţi ce ţin de reflectarea în evidenţa contabilă a cheltuielilor suportate din contul bugetului raional pentru investiţii capitale şi construcţii capitale la obiectivele care aparţin instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi neluarea măsurilor corespunzătore în această privinţă de către Consiliul raional, au dus la neatribuirea acestora la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe.
                                                                
1 Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.
2 M.O., 2003, nr.248-253, art.996.
3 M.O., 2003, nr.49, art.211.
4 Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

    · În perioada raportată, Consiliul raional Călăraşi, precum şi alte autorităţi executive ale UAT n-au întreprins măsuri eficiente privind asigurarea integrităţii patrimoniului public.
    · Unele autorităţi executive ale UAT din raionul Călăraşi n-au asigurat organizarea regulamentară a evidenţei contabile.

    2. Formarea şi realizarea veniturilor
raionului Călăraşi

    2.1. Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul executării şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2006 se prezintă astfel:

                                               (mii lei)

Specificaţie

Planul precizat

Executat

Depăşiri

(+)

Nerealizări (-)

 

Nivelul

execută-rii

(%)

Suma

(mii lei)

Ponderea

(%)

Suma

(mii lei)

Ponderea

(%)

Venituri totale, din care:

100109,9

100

102977,3

100

2867,4

102,8

I. Venituri proprii, inclusiv:

22065,2

22

24932,6

24,2

2867,4

113,0

- Venituri fiscale

16747,6

16,7

19056,3

18,5

2308,7

113,7

- Încasări nefiscale

2219,2

2,2

2818,5

2,7

599,3

127,0

- Mijloace speciale ale instituţiilor

publice

3076,4

3,1

3037,8

3,0

-38,6

98,7

- Venituri ale fondurilor speciale

22,0

-

20,0

-

-2,0

90,9

II. Transferuri

78044,7

78,0

78044,7

75,8

-

100,0

 Sursă: Raportul privind executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe venituri la toate componentele pe anul 2006


    Analiza încasării veniturilor bugetului raionului Călăraşi denotă că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt transferurile de la bugetul de stat, ponderea cărora în veniturile totale a constituit 75,8% (78044,7 mii lei). Veniturile proprii înregistrează 24,2% din veniturile totale, înregistrînd o creştere faţă de cele programate de 2867,4 mii lei. În structura veniturilor proprii, partea preponderentă revine veniturilor fiscale – 76,5%, acestea fiind urmate de încasările nefiscale – 11,3% şi mijloacele speciale – 12,2%.
    Analiza datelor de execuţie bugetară denotă că pe categorii de venituri proprii există discrepanţe privind gradul de realizare a acestora, care au fost cuprinse între 74,2% şi 140,4%. Aceşti indicatori scot în evidenţă o prognozare şi o planificare neconformă a veniturilor proprii ale bugetului raionului. În acest sens, se menţionează că în procesul de evaluare bugetară la prognozarea unor categorii de venituri proprii unele autorităţi executive ale UAT, nerespectînd prevederile art.19 din Legea 397-XV, nu s-au condus de Notele metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de buget pe anul 2006 şi estimărilor pe anii 2007-2008, elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor la 09.06.2005. Astfel, primăria oraşului Călăraşi, la capitolul 114 „Impozitele pe proprietate”, nu a inclus în calcul suma de 44,1 mii lei, iar primăriile satului Sadova şi oraşului Călăraşi, respectiv, sumele de 6,0 mii lei şi 4,4 mii lei la capitolul 123.3 „Taxa pentru unităţile comerciale”.
   
2.2. Asupra nivelului de executare a veniturilor proprii de asemenea a influenţat neexecutarea sarcinii de colectare de către unele autorităţi executive ale UAT. În această ordine de idei, se relevă că nerealizările la 6 categorii de venituri proprii au însumat 536,4 mii lei, dintre care cele mai semnificative fiind la impozitul funciar încasat de la persoanele fizice – 253,7 mii lei, impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător, reţinut la sursa de plată – 99,6 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă – 90,4 mii lei etc. Cu toate că conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale sînt responsabile de asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii, 8 primării nu şi-au executat partea de venituri proprii (de la 2,9% pînă la 22,7%). Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale nu întreprind măsuri pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale. În acest context, la 01.01.2007, restanţele contribuabililor faţă de bugetul local constituiau 2065,7 mii lei.
Restanţe considerabile ale persoanelor fizice se numără la primăria oraşului Călăraşi - 107,4 mii lei şi la primăriile satelor: Sipoteni - 175,6 mii lei, Sadova - 139,6 mii lei, Onişcani - 109,7 mii lei, Săseni - 107,4 mii lei ş.a.
    2.3. Realizarea mijloacelor speciale de către unele autorităţi executive ale UAT şi subdiviziuni din subordinea Consiliului raional se efectuează cu nerespectarea prevederilor legale. Astfel, cu abateri de la art.6 alin.(2), art.20 şi art.21 din Legea nr.397-XV, la aprobarea şi precizarea bugetului pe anul 2006, Consiliul raional Călăraşi şi consiliul local al s.Pîrjolteni nu au aprobat mărimea taxei privind veniturile de la activitatea culturală, nu au aprobat modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe categorii, care au fost acumulate în sumă de 18,1 mii lei şi, respectiv, 25,1 mii lei.

3. Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Călăraşi

    3.1. Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Călăraşi în anul 2006, în comparaţie cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

 

(mii lei)

 

Specificaţie

Planul precizat pentru

perioada de gestiune

Executat (realizări)

Grad de

executare

(%)

Suma

(mii lei)

Ponderea

în suma totală

(%)

Suma

(mii lei)

Ponderea

în suma totală

(%)

Cheltuieli, în total, din care

110906,5

100,0

95021,7

100

85,7

Gr.1 „Serviciile de stat cu destinaţie generală”

9271,6

8,4

8847,7

9,3

95,4

Gr.3 „Apărarea naţională”

112,2

0,1

96,5

0,1

86,0

Gr.5 „Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională”

2794,7

2,5

2701,5

2,8

96,6

Cheltuieli în domeniul social-cultural, în total, din care:

79890,1

72,0

65923,5

69,4

82,5

Gr.6 „Învăţămîntul”

52960,1

47,8

51326,7

54,0

96,9

Gr.8 „Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret”

3701,2

3,3

3355,3

3,6

90,6

Gr.9 „Ocrotirea sănătăţii”

18363,7

16,5

6500,3

6,8

35,4

Gr.10 „Asigurarea şi susţinerea socială”

4865,1

4,4

4741,2

5,0

97,4

Cheltuieli în domeniului economic, în total, din care:

14595,5

13,2

13943,8

14,7

95,5

Gr.11 „Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria

piscicolă şi gospodăria apelor”

1600,8

1,5

1390,1

1,5

86,8

Gr.12 „Protecţia mediului înconjurător şi

hidrometeorologia”

15,0

0,0

15,0

0,0

100,0

Gr.13 „Industria şi construcţiile”

146,4

0,1

143,2

0,2

97,8

Gr.14 „Transporturile, gospodăria drumurilor,

comunicaţiile şi informatica”

1701,1

1,5

1696,3

1,8

99,7

Gr.15 „Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a

fondului de locuinţe”

4048,4

3,6

3690,0

3,9

91,1

Gr.16 „Complexul pentru combustibil şi energie”

7011,9

6,3

6940,5

7,2

98,9

Gr.19 „Alte servicii legate de activitatea economică”

71,9

0,1

68,7

0,1

95,5

Gr.20 Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale

4242,4

3,8

3542,7

3,7

83,5

Creditarea netă

 

 

-34,0

 

 

    Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Călăraşi pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2006

   
    Datele din tabelul de mai sus denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare programate pentru anul 2006 pe toate componentele, sub aspect funcţional, a fost cuprins între 35,4% şi 99,7%, totodată, nefiind valorificate mijloace financiare pentru cheltuielile preconizate în sumă totală de 15884,8 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniul „Ocrotirea sănătăţii” (neutilizate mijloace pentru investiţii capitale - 11863,4 mii lei), acestea fiind urmate de domeniile: „Învăţămîntul” (1633,4 mii lei) şi „Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret” (345,9 mii lei).
    Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare a cheltuielilor executate revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii – 35,3%, cheltuielilor capitale – 27,8%, cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor – 17,6%, cheltuielilor pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii – 8,4% şi alte cheltuieli – 10,9%.
    3.2. La executarea devizelor de cheltuieli unele autorităţi publice locale au admis cheltuieli la unele articole cu depăşirea alocaţiilor programate în devizele de cheltuieli.
    Cu toate că entităţile supuse controlului au executat devizele de cheltuieli în limitele alocaţiilor programate, pe unele articole de cheltuieli au fost înregistrate depăşiri faţă de prevederile definitive, dintre care cele mai mari fiind la art.111 „Retribuirea muncii” - 338,1 mii lei (primăriile oraşului Călăraşi - 88,8 mii lei, Onişcani - 49,1 mii lei, Bravicea - 46,4 mii lei; Săseni - 38,6 mii lei, Pituşca - 34,6 mii lei, Pîrjolteni - 9,9 mii lei, DGÎTS - 15,5 mii lei şi Secţia cultură - 5,5 mii lei etc); şi la art.112 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” - 66,7 mii lei (primăriile: oraşului Călăraşi - 17,1 mii lei, Bravicea - 13,9 mii lei, Horodişte - 10,3 mii lei, Săseni – 6,8 mii lei, Onişcani - 3,2 mii lei, Pituşca - 2,1 mii lei şi Pîrjolteni - 1,3 mii lei). Cauza acestor depăşiri a fost insuficienţa de mijloace alocate pentru majorarea salariilor, conform Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”5 (cu modificările ulterioare.)
    3.3. La 01.01.2007, bugetul raionului înregistra datorii debitoare în sumă de 1534,6 mii lei şi datorii creditoare - de 3797,4 mii lei, care au avut tendinţa de majorare, faţă de 01.01.2006, cu 1231,2 mii lei şi, respectiv, 443,6 mii lei.
Ponderea cea mai mare revine datoriilor la retribuirea muncii pentru luna decembrie 2006 - 68,8% (2611,5 mii lei) şi la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii – 15,8% (601,3 mii lei).
    3.4. Consiliul raional Călăraşi, neţinînd cont de prevederile art.13 din Legea nr.397-XV, la finele anului bugetar în exerciţiu (26.12.2007), a acordat primăriilor satelor Hogineşti şi Onişcani împrumuturi bugetare pentru cheltuieli curente cu scadenţă în acelaşi an bugetar de 60,0 mii lei şi, respectiv, 76,6 mii lei, ca rezultat sumele respective rămînînd neachitate, la situaţia din 01.01.2007.
    3.5. Primăria satului Pîrjolteni a transferat în avans suma de 78,0 mii lei către S.A. „Combustibil Solid” (c/f 10026000002279), pentru procurarea combustibilului solid, permiţîndu-i ultimei să utilizeze mijloace bugetare o perioadă de la 54 pînă la 76 de zile, prin ce nu s-au respectat prevederile art.55(53) alin.(2) din Legea nr.847-XIII, în contextul cărora persoanele juridice şi fizice urmează să-şi onoreze obligaţiunile faţă de instituţia publică în termen de pînă la 30 de zile de la data primirii mijloacelor financiare la contul de decontare.
    O încălcare analogică s-a constatat şi la primăria satului Săseni, întreprinderii sus-menţionate fiindu-i transferată în avans suma de 120,1 mii lei, de care a beneficiat cu o depăşire de 55 de zile.
    3.6. În rezultatul nerespectării parcursului-limită anual, stabilit pentru automobile în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1404 din 30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice”6 (cu modificările ulterioare), Consiliul raional Călăraşi a suportat cheltuieli suplimentare la utilizarea unităţilor de transport.

4. Constatări ale controlului în domeniul achiziţiei
de mărfuri şi servicii

    Achiziţia de mărfuri, servicii şi lucrări la unele subdiviziuni ale Consiliului raional şi primării din raionul Călăraşi, nu întotdeauna s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale.
    4.1. Unele autorităţi executive ale UAT, la procurarea mărfurilor şi serviciilor, nu în toate cazurile au respectat prevederile art.3 şi art.25 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.19977 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.1166-XIII) şi au evitat procedura legală de achiziţii publice, contractînd acelaşi tip de mărfuri şi servicii prin contracte separate, astfel de încălcări fiind consemnate la: primăria oraşului Călăraşi - în sumă de 229,0 mii lei; primăriile satelor şi comunelor: Pîrjolteni – 104,9 mii lei, Onişcani – 98,5 mii lei, Bravicea – 13,1 mii lei, Săseni – 27,4 mii lei, Hirova – 52,4 mii lei, Pituşca – 158,2 mii lei, Păuleşti – 15,1 mii lei, Nişcani – 79,8 mii lei, Ţibirica – 54,7 mii lei, Căbăieşti – 385,2 mii lei. Cu aceleaşi încălcări Secţia cultură din subordinea Consiliului raional Călăraşi a încheiat un contract în sumă de 12,3 mii lei.
    4.2. La încheierea contractelor de investiţii între primăriile satelor Onişcani şi Pîrjolteni cu S.R.L. „Polimer Gaz Construcţii” (c/f 1002600040564) în sumă de 4196,8 mii lei şi, respectiv, 2674,8 mii lei, grupul de lucru pentru achiziţii, nerespectînd prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr.1166-XIII şi pct.146 din Regulamentul „Cu privire la achiziţiile publice de lucrări”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.20038, nu a solicitat de la antreprenor asigurarea executării contractelor încheiate în cuantum de pînă la 15% din valoarea acestora. Concomitent, neţinîndu-se cont de prevederile Regulamentului „Cu privire la contractul de achiziţie a mărfurilor şi serviciilor pentru beneficiarii de stat (contractul de achiziţie publică)”, aprobat prin Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice din 17.11.19999, în contractele respective nu au fost prevăzute sancţiunile aplicabile pentru neexecutarea în termen a lucrărilor. Aceasta a permis S.R.L. „Polimer Gaz Construcţii” să execute lucrările cu depăşirea termenului preconizat în contract cu 450 de zile şi, respectiv, cu 1,5 ani.
    4.3. Fără a ţine cont de prevederile art.25 alin. (2) din Legea nr.1166-XIII, primăriile satelor Hirova, Pituşca şi Bravicea, neavînd programate alocaţii pentru investiţii capitale la întregul obiectiv, au semnat contracte pe toată achiziţia în mărime de 7646,8 mii lei, 2526,0 mii lei şi 10260,4 mii lei, fără a prevedea suma anuală a alocaţiilor care urmează a fi realizată pe parcursul unui an bugetar, concomitent efectuînd cheltuieli, pe parcursul anului 2006, de 1312,2 mii lei, 607,9 mii lei şi 979,0 mii lei. La efectuarea achiziţiilor suplimentare de la acelaşi antreprenor (S.R.L. „Polimer Gaz Construcţii”), primăria s.Pîrjolteni a contractat lucrări de investiţii în sumă de 1872,7 mii lei, depăşind limita admisă (30%) cu 240,5 mii lei (sau 12,8%).

5. Corectitudinea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale

    5.1. În bugetul raionului Călăraşi, pentru anul 2006, au fost programate cheltuieli pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale în sumă totală de 37921,0 mii lei, care au fost executate la nivel de 67,7% (25676,7 mii lei). Pe parcursul anului 2006, raionului Călăraşi de la bugetul de stat şi din contul mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului i-au fost alocate mijloace cu destinaţie specială pentru investiţii şi reparaţii capitale în mărime de 26207,0 mii lei, dintre care, la finele anului 2006, a rămas nevalorificată suma de 11907,9 mii lei. Formarea unor eventuale disponibilităţi de mijloace cu destinaţie specială rămase neutilizate la finele anului de gestiune a fost condiţionată de faptul că mijloacele respective au fost alocate la finele anului bugetar în exerciţiu, precum şi de faptul că factorii responsabili n-au întreprins măsurile corespunzătoare de valorificare a acestora. Astfel, la finele anului (8 decembrie 2006 – 9 decembrie 2006), din bugetul de stat au fost alocate mijloace pentru investiţii capitale în sumă de 13550,0 mii lei, pentru reparaţia capitală a edificiilor Spitalului raional Călăraşi, dintre care de către aparatul preşedintelui raionului au fost utilizate mijloace financiare în sumă de 1799,9 mii lei, soldul de 11750,1 mii lei rămînînd nevalorificat pînă la momentul controlului.
                                                                  
5 M.O., 2006, nr.35-38, art.148.
6 M.O., 2006, nr.5-8, art.32.
7 M.O., 1997, nr.67-68, art.551.
8 M.O., 2003, nr.204-207, art.1181.
9 M.O., 2000, nr.1-4, art.2.
               
 De asemenea nu au fost valorificate mijloacele alocate din contul bugetului de stat de către primăriile satelor Răciula şi Hirova în sumă de 120,0 mii lei şi, respectiv, 37,8 mii lei. La soldul de mijloace disponibile, entităţile sus-menţionate au beneficiat de dobînzi bancare în sumă totală de 461,6 mii lei. Concomitent, se menţionează că prin nerespectarea prevederilor art.85 alin.(2) din Legea nr.123-XV şi art.13 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 „Privind calitatea în construcţii”10 (cu modificările ulterioare), cheltuielile din contul mijloacelor bugetului raional în sumă de 4589,6 mii lei la lucrările de reparaţie capitală a Spitalului raional Călăraşi şi pentru reparaţia Centrului de reintegrare socială a tineretului în sumă de 202,5 mii lei s-au efectuat în lipsa documentaţiei de proiect verificate şi expertizate în modul stabilit şi a raportului de expertiză ecologică de stat.
    5.2. Consiliul raional, fiind fondator al instituţiilor medico-sanitare publice, a suportat cheltuieli pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale la obiectivele care aparţin ultimelor, neîntreprinzînd măsuri în vederea atribuirii acestor cheltuieli la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor, după cum reglementează actele normative în vigoare. Aceste circumstanţe au dus la diminuarea valorii patrimoniului public gestionat de instituţiile medicale-sanitare publice.
    În anul 2006, aparatul preşedintelui raionului Călăraşi, la grupa principală 09 „Ocrotirea sănătăţii”, a înregistrat cheltuieli privind reparaţia capitală a edificiilor Spitalului raional Călăraşi în sumă de 5183,2 mii lei şi pentru reparaţia Centrului de reintegrare socială a tineretului în sumă de 202,5 mii lei, care neîntemeiat au fost trecute la contul 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinerea instituţiei”, fără a se ţine cont că în mod regulamentar cu suma respectivă urmează a fi a majorată valoarea de bilanţ a fondurilor fixe.
Primăria or. Călăraşi, cu aceleaşi încălcări, n-a asigurat majorarea valorii de bilanţ a edificiilor cu suma de 3363,4 mii lei. Această situaţie a fost condiţionată şi de faptul că în prezent nu este reglementată modalitatea de înregistrare în evidenţa contabilă a cheltuielilor respective în cazurile cînd acestea s-au suportat de către o instituţie bugetară şi urmează a fi trecute la balanţa unei instituţii care activează în condiţii de autogestiune.
    5.3. Autorităţile administraţiei publice, la valorificarea investiţiilor capitale, au suportat cheltuieli iraţionale. Pe parcursul anului 2006, primăria satului Pîrjolteni, la contractarea lucrărilor pentru construcţia gazoductului (antreprenor S.R.L. „Polimer Gaz Construcţii” (c/f 1002600040564), nu s-a condus de scrisoarea Ministerului Finanţelor şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională „Cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii şi decontărilor pentru lucrările de antrepriză, executate începînd cu 01.08.2005” (scrisoarea nr. 11-08/11 din 25.08.2005) şi a acceptat unele cheltuieli majorate faţă de cele recomandate de minister. Astfel, atît în contract, cît şi în actele de executare a lucrărilor, primăria a acceptat cota cheltuielilor de transport în mărime de 10%, faţă de 2% reglementate, cheltuielilor de regie – 16% faţă de 14,5%, beneficiul de deviz – 6,9% faţă de 6,0%. Ca urmare a acceptării unor normative de cheltuieli majorate au fost utilizate iraţional mijloace bugetare de către primăriile satelor Onişcani, Pîrjolteni şi primăria oraşului Călăraşi în sumă, respectiv, de 98,2 mii lei, 36,3 mii lei şi 8,8 mii lei.
    Analogic de către DGÎTS au fost utilizate iraţional mijloace la construcţia taberei de vară din satul Oricova în sumă de 6,1 mii lei.

6. Veridicitatea evidenţei contabile şi a rapoartelor financiare

    În unele cazuri evidenţa contabilă la unele subdiviziuni ale Consiliului raional şi primării din raionul Călăraşi a fost ţinută cu încălcarea prevederilor legale. Astfel, Secţia raională cultură din cadrul Consiliului raional Călăraşi, cu nerespectarea prevederilor pct.21 din Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.199611 (cu modificările şi completările ulterioare), a denaturat datele bilanţului contabil pe anul 2006, diminuînd valoarea fondului mijloacelor fixe prin majorarea uzurii lor. Nu corespund cu datele evidenţei sintetice şi alte date din bilanţul contabil.
    Contrar art.40 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995 (cu modificările ulterioare)12, primăria s.Sadova n-a înregistrat în evidenţă contabilă imobile care îi aparţin în sumă totală de 1492,3 mii lei, inclusiv spaţiul clădirii administrative în valoare de 90,6 mii; 2 boxuri de maşini în valoare de 11,0 mii lei şi un drum local – 1390,7 mii lei, care i-au fost transmise de la fosta gospodărie agricolă S.A. „Sadova” în anul 2000.

7. Gestionarea patrimoniului public

   În perioada raportată, Consiliul raionului Călăraşi, precum şi alte autorităţi executive ale UAT n-au întreprins măsurile de rigoare privind asigurarea integrităţii patrimoniului public. Astfel, contrar art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.199813 (cu modificările ulterioare), la Oficiul cadastral teritorial Călăraşi nu au fost înregistrate bunurile imobile aflate la balanţa autorităţilor locale în valoare totală de 77967,1 mii lei, inclusiv la aparatul preşedintelui raionului Călăraşi – 13384 mii lei (bunuri imobile transmise în gestiune instituţiilor medico-sanitare), primăriilor satelor şi comunelor: Sadova –6092,6 mii lei, Pîrjolteni – 3358,8 mii lei, Hirova – 1957,3 mii lei, Pituşca – 5851,3 mii lei, Bravicea – 3102,9 mii lei, Păuleşti – 2290,4 mii lei, Săseni – 7711,5 mii lei, Nişcani – 3752,2 mii lei, Horodişte – 10272,9 mii lei, Ţibirica – 10901,2 mii lei şi Căbăieşti – 1108,7 mii lei.
    Pe parcursul ultimilor 4 ani, primăria Sadova nu a încheiat contract de arendă cu Î.S. „Poşta Moldovei” (c/f 1002600023242) şi nu a perceput plata de arendă pentru folosirea suprafeţei de 113 m2, astfel numai pentru anul 2006 nerealizîndu-se de la Î.S. „Poşta Moldovei” venituri în sumă de 4,5 mii lei.

8. Controlul intern

    8.1. În perioada efectuării actualului control a fost evaluată activitatea sistemului de control intern în cadrul aparatului preşedintelui raionului Călăraşi. În urma discuţiilor cu personalul aparatului preşedintelui, analizei răspunsurilor obţinute, verificării şi estimării unor documente, precum şi a anchetelor completate, s-au constatat următoarele. Ca rezultat al lipsei, la nivel de ţară, a reglementărilor normative respective referitor la modul de organizare şi funcţionare a sistemului de control intern, precum şi a termenilor de referinţă la acest aspect, la momentul controlului, entitatea nu avea stabilite criterii de performanţă, nu dispunea de regulamente interne şi proceduri scrise cu privire la controlul intern, nu erau stabilite standarde ale activităţilor de control, proceduri care să asigure realizarea directivelor ce vin din partea conducerii. Nu se efectuează auditul intern şi nu se întocmesc rapoarte de audit intern.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi

h o t ă r ă ş t e:

    1. Se cere de la preşedintele raionului Călăraşi:
   1.1. să informeze în şedinţa Consiliului raional despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;
   1.2. să întreprindă acţiuni concrete privind lichidarea încălcărilor constatate, respectarea normelor disciplinei financiar-bugetare şi să asigure formarea şi execuţia     bugetului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  1.3. să asigure înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor potrivit prevederilor art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;
   1.4. să înainteze către Consiliul raional propunerea privind soluţionarea modului de atribuire a cheltuielilor suportate pentru efectuarea reparaţiei capitale a fondurilor fixe, care sînt înregistrate la balanţa instituţiilor medico-sanitare publice, la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor respective, precum şi referitor la oportunitatea majorării capitalului social al instituţiilor medicale-sanitare publice cu suma cheltuielilor suportate din bugetul public pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale;
   1.5. de comun cu Consiliul raional, să decidă asupra utilizării veniturilor realizate sub formă de dobînzi aferente la soldul de mijloace nevalorificate pentru investiţii capitale la finanţarea obiectivelor respective.
  2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional să asigure evaluarea argumentată din punct de vedere economic a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale şi să întreprindă măsuri eficiente privind organizarea şi ţinerea conformă a evidenţei contabile la UAT din raionul Călăraşi.
    3. Se cere de la primarii satelor (comunelor): Pîrjolteni, Pituşca, Nişcani, Onişcani, Ţibirica, Săseni, Hirova, Horodişte, Căbăieşti, Sadova, Păuleşti şi Bravicea:
3.1. să informeze consiliile locale despre rezultatele controlului, cu luarea măsurilor concrete în scopul lichidării încălcărilor şi neregulilor şi cu aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele responsabile;
3.2. să asigure achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile statului conform prevederilor legale;
3.3. să asigure înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor potrivit prevederilor art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998.
    4. Se cere de la primăria or. Călăraşi să asigure înregistrarea cheltuielilor pentru reparaţiile capitale în sumă de 3363,4 mii lei la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe.
    5. Se cere de la primăria Sadova:
5.1. să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul în valoare de 1492,3 mii lei, transmis de fosta gospodărie agricolă S.A. „Sadova”;
5.2. să conformeze relaţiile de locaţiune cu Î.S. „Poşta Moldovei” la prevederile legislaţiei şi să asigure încasarea de la ultima a plăţii de arendă în sumă de 4,5 mii lei.
    6. Se recomandă Ministerului Finanţelor:
6.1. să reglementeze modul de înregistrare în evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale în cazurile cînd acestea sînt efectuate de către instituţiile bugetare şi ulterior urmează a fi trecute la balanţa unei instituţii care activează în condiţii de autogestiune;
6.2. să examineze oportunitatea alocării mijloacelor pentru investiţii capitale la finele anului bugetar în exerciţiu, fapt ce condiţionează formarea unor solduri de mijloace la conturile de execuţie bugetară a raionului.
   
7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.
    8. Se ia act că S.R.L. „Asicon” a achitat Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport suma de 6,1 mii lei, utilizată pentru investiţii capitale peste prevederile legale.
   
9. Despre executarea punctelor 1-6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.
  10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.

Preşedintele Curţii de Conturi                                                                                                   Ala Popescu

Nr. 41. Chişinău, 15 iunie 2007.
                                                      
10 M.O., 1996, nr.25, art.259.
11 Nu este dată publicităţii.
12 Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.
13 M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

 
< Precedent   Următor >